Примірний договір підряду в капітальному будівництві

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 27 жовтня 2005 р. N 3

ПЕРЕДМОВА

Примірний договір підряду в капітальному будівництві (далі - Примірний договір підряду) розроблено відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві".

Примірний договір підряду застосовується замовниками та підрядниками у будівництві як рекомендації під час складання ними договору підряду на виконання робіт із будівництва об'єктів.

У Примірному договорі підряду запропоновано декілька варіантів викладення окремих умов, що надає можливість сторонам договору вибрати найбільш прийнятний для них варіант.

Керуючись положеннями частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України щодо статусу примірних договорів, сторони договору підряду мають право за взаємною згодою та, виходячи з конкретних умов, змінювати окремі умови, передбачені Примірним договором, або доповнювати його зміст. При цьому сторони повинні дотримуватись положень, визначених законодавством та Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 668 "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві".

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
підряду в капітальному будівництві

___________________________ (місце укладення договору)
N ________________
(номер договору)
"___" ____________ 20__ р.
(дата укладення договору)

Сторони:
Замовник,

__________________________________________________,
(найменування юридичної особи, ім'я фізичної особи)
що діє на підставі повноважень
__________________________________________________
(власних, делегованих)

в особі
_______________________________________________,
(посада, П. І. Б. особи, що підписує Договір)
повноваження якої підтверджені
__________________________________________________
(статутом, положенням, дорученням, рішенням відповідних органів управління, свідоцтвом
__________________________________________________
про державну реєстрацію - для фізичних осіб - підприємців тощо)

затвердженого (прийнятого)

_____________________________________________
(коли і ким)
та Підрядник (*)
__________________________________________________,
(найменування юридичної особи, ім'я фізичної особи - підприємця) що діє на підставі
__________________________________________________,
(статуту, доручення, свідоцтва про державну реєстрацію для фізичних осіб - підприємців тощо)
в особі
__________________________________________________,
(посада, П. І. Б. особи, що підписує Договір)
повноваження якої підтверджені
__________________________________________________
(статутом, положенням, дорученням, рішенням відповідних органів __________________________________________________,
управління, свідоцтвом про державну реєстрацію - для фізичних осіб - підприємців тощо)
затвердженого (прийнятого)
__________________________________________________,
(коли і ким)
уклали цей Договір про нижченаведене.

____________
(*) У разі залучення до виконання робіт субпідрядників Підрядник за Договором іменується Генпідрядником

Предмет Договору
1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання
_______________________________________________
(будівельних, монтажних, проектних, пусконалагоджувальних, інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єкта)
робіт з
__________________________________________________.
(характер будівництва: нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного
переоснащення підприємства)

2. Об'єкт будівництва
_______________________________________________.
(найменування/призначення об'єкта будівництва)

Адреса розташування об'єкта
_______________________________________________.
(назва населеного пункту, вул., N буд. тощо)
Основні параметри об'єкта будівництва (техніко-економічні показники): ________________________
__________________________________________________.
(потужність, площа, об'єм тощо)

3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 (далі - Загальні умови).

Строки виконання робіт (будівництва об'єкта).

4. Підрядник розпочне виконання робіт
_______________________________________________
(дата початку робіт)
або

протягом ________________ днів з дня виконання Замовником зобов'язань
щодо: __________________________________________
________________________________________________
(надання будівельного майданчика (фронту робіт); передача проектної документації; передача дозвільної
документації; відкриття фінансування; сплата авансу тощо)
і завершить виконання робіт
___________________________________________________
(дата закінчення робіт)
або
протягом _____________ днів з дня початку виконання робіт.

5. Початок та закінчення ______________________________ робіт визначається
(види робіт, етапи робіт, комплекси робіт)
календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору.

6. Підрядник __________________________________ забезпечити достроково
(може/не може)
завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

7. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:
________________________________________________
(виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов)
або _____________________________________________
________________________________________________.
(назва конкретної обставини, яка може бути взята сторонами до уваги щодо перегляду строків виконання робіт)

8. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, графіків передачі Підряднику матеріалів, устаткування тощо у порядку, визначеному п. п. 78 - 79 Договору.


Договірна ціна
10. Договірна ціна робіт визначається на основі _________
(твердого, приблизного)
кошторису, що є невід'ємною частиною Договору, є _________________________________ і складає
(твердою, приблизною)
________________ тис. грн.

11. У разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни буде здійснюватися із урахуванням положень п. 25, а у разі зростання цін на ресурси - п. 26 Загальних умов.

12. Уточнення твердої договірної ціни буде здійснюватися у разі виникнення обставин, передбачених у п. 24 Загальних умов.

13. Уточнення твердої договірної ціни внаслідок зростання цін на ресурси, забезпечення якими покладено на Підрядника, буде здійснюватися на підставі обґрунтувань Підрядника, якщо зростання перевищить ______________ відсотків від договірної ціни.

14. Уточнення твердої договірної ціни буде здійснюватися
_________________________________________________
_________________________________________________.
(у порядку, визначеному Державними будівельними нормами; іншому порядку, узгодженому Сторонами)

15. Уточнення приблизної договірної ціни буде здійснюватися
_________________________________________________
_________________________________________________.
(в міру виконання робіт; у міру затвердження проектної документації; за фактичними витратами Підрядника тощо)

У разі появи обставин, що зумовлюють необхідність перевищення приблизної договірної ціни понад ________ відсотків, Підрядник протягом _______ днів з дня появи цих обставин повідомить Замовника і приступить до виконання робіт лише після одержання відповідного дозволу на продовження робіт. Якщо Підрядник не зробить цього, він буде зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

16. Замовник прийме рішення щодо уточнення договірної ціни і повідомить про нього Підрядника протягом _________ днів з дня одержання відповідного повідомлення.

Уточнення договірної ціни буде здійснюватися Сторонами із урахуванням положень п. 27 Загальних умов.


Забезпечення виконання зобов'язань Сторін за Договором
17. Виконання зобов'язань Підрядника за Договором забезпечується ____________________________
_________________________________________________.
(гарантією, порукою, неустойкою, заставою, притриманням тощо)

18. Виконання зобов'язань Замовника за Договором забезпечується ____________________________
_________________________________________________.
(гарантією, порукою, неустойкою, заставою, авансом тощо)

19. Підрядник надасть Замовнику гарантію виконання своїх фінансових зобов'язань за Договором (якщо Сторони домовилися про це) протягом ____________ днів з дня підписання Договору на суму _____________ тис. грн. Договір гарантії може бути укладений з
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________.
(банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією тощо)

Вибір гаранта та умов договору гарантії до його укладення повинні бути погоджені із Замовником.

Гарантія буде надана на строк
_________________________________________________
_________________________________________________
(виконання робіт Підрядником; виконання робіт Підрядником та гарантійний строк експлуатації об'єкта тощо)
та буде використана для гарантування виконання таких фінансових зобов'язань Підрядника:
________________________________________________
(сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених ________________________________________________
невиконанням або неналежним виконанням Підрядником зобов'язань ________________________________________________
за Договором; повернення одержаного авансу; повернення
________________________________________________.
переплачених сум тощо)
або

Забезпечення виконання фінансових зобов'язань Підрядника щодо ________________________________________________
(сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених ________________________________________________
невиконанням або неналежним виконанням Підрядником зобов'язань
________________________________________________
за Договором; повернення одержаного авансу; повернення
________________________________________________
переплачених сум тощо)
буде здійснюватися за рахунок коштів, утриманих Замовником із сум проміжних платежів за виконані роботи згідно з п. 63 Договору. Ці кошти будуть використовуватися для гарантування виконання фінансових зобов'язань Підрядника протягом строку
________________________________________________
(виконання робіт; виконання робіт та гарантійного строку
________________________________________________.
експлуатації об'єкта тощо)

Невикористані кошти будуть повернуті Підряднику протягом _______________ днів після закінчення цього строку ___________________
(із індексацією із урахуванням офіційного рівня інфляції;
________________________________________________.
без індексації тощо)

20. Замовник надасть Підряднику гарантію виконання своїх фінансових зобов'язань за Договором (якщо Сторони домовились про це) протягом __________ днів з дня підписання Договору на суму ____________ тис. грн. Договір гарантії може бути укладений з
_________________________________________________.
(банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією тощо)

Вибір гаранта та умов договору гарантії до його укладення повинні бути погоджені із Підрядником.
Гарантія буде надана на строк
_________________________________________________
(до підписання акта прийняття приймальною комісією закінченого _________________________________________________
будівництвом об'єкта плюс ______ днів додатково тощо)
та буде використана для гарантування виконання таких фінансових зобов'язань Замовника:
_________________________________________________
(оплати за виконані роботи, послуги, устаткування; надання авансу; __________________________________________________ сплати санкцій та відшкодування Підряднику збитків, зумовлених _________________________________________________
невиконанням або неналежним виконанням Замовником зобов'язань _________________________________________________.
за Договором тощо)

21. Умови забезпечення виконання зобов'язань за рахунок стягнення неустойки визначені в п. 75 та п. 76 Договору шляхом надання Замовником авансу - в п. 68, притримання - в п. 60 Договору (**).

Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

22. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

23. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом ______ днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

24. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом _____ днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом ______ днів після усунення пошкодження.

25. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта будівництва

_________________________________________________
_________________________________________________ умовами Договору.
(передбачається/не передбачається)

Страхування здійснює
_________________________________________________,
(Підрядник/Замовник)
який протягом ___________ днів з дня підписання Договору підряду укладе договір страхування цього ризику внаслідок таких обставин: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________.
(перелік обставин)

Договір страхування повинен забезпечувати страхування
_________________________________________________
_________________________________________________
(усіх виконаних робіт; комплексу робіт (навести перелік комплексів робіт); окремих робіт
(навести перелік робіт); матеріалів, устаткування тощо)
_____________________ погодить із
__________________________________________________ вибір страхової
(Підрядник, Замовник) (Замовником, Підрядником)
компанії та умови договору страхування і передасть йому страховий поліс протягом _____ днів після підписання договору страхування. Якщо __________________________________________________ (Підрядник, Замовник)
не зробить цього у визначений строк, ___________________
(Замовник, Підрядник)
має право через ________ днів після попередження укласти договір страхування самостійно із відшкодуванням затрат за рахунок __________.
(Підрядника, Замовника)


Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією 26. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією покладається на
_______________________
(Замовника, Підрядника)
із врахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів.

27. Замовник (якщо він забезпечує проектною документацією) передасть Підряднику _____________
комплекти затвердженої проектної документації, в тому числі _____ комплектів за додаткову плату
_________________________________________________
_________________________________________________.
(у строк до _________; у терміни, передбачені графіком передачі (Додаток 1) тощо)

Підрядник протягом ____ днів після отримання проектної документації перевірить її комплектність, відповідність установленим вимогам та надасть свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості)
_________________________________________________
_________________________________________________
(протягом _____ днів з дня одержання; у строки, узгоджені сторонами із урахуванням обсягу зауважень)

або
Замовник (якщо Підрядник забезпечує проектною документацією) надасть Підряднику вихідні дані для розроблення проектної документації в строк до __________________________________________.
Підрядник подасть на затвердження Замовнику підготовлену проектну документацію в строк до ____________________.
Замовник розгляне проектну документацію та забезпечить її затвердження в строк до _________________ і передасть Підряднику _____________ комплектів затвердженої проектної документації(**).

28. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов.

29. Підрядник ___________________________________ надавати Замовнику
(може/не може)
пропозиції щодо поліпшення проектних рішень.
Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом ________ днів з дня одержання пропозицій.
У разі прийняття пропозицій Підрядника та здешевлення в результаті їх використання вартості будівництва, сума економії залишається у Підрядника _______________________________________
________________________________________________.
(в повному обсязі; у розмірі _________ відсотків цієї суми)

____________
(**) У разі необхідності та за взаємною домовленістю Сторони більш детально визначають у Договорі свої зобов'язання щодо забезпечення проектною документацією, якщо забезпечення покладено на Підрядника.

Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами
30. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

31. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням, за винятком передбачених у п. 31 Договору, здійснює Підрядник. Він ________________________________ узгоджувати із
зобов'язаний/не зобов'язаний
Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

32. Замовник забезпечить постачання устаткування, перелік якого визначено Додатком 2, та матеріалів, перелік яких визначено Додатком 3, і передасть їх Підряднику
___________________________________________________ у строки, визначені графіком передачі.
(на будівельному майданчику; в іншому місці)
Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріалів та устаткування.

33. Матеріали, одержані від Замовника, Підрядник буде використовувати із урахуванням норм витрат матеріалів, визначених __________________________.
(перелік документів, що визначають норми)
Невикористані матеріали та устаткування протягом ____________ днів після закінчення виконання робіт будуть _________________________________
________________________________________________.
(по акту повернуті Замовнику; реалізовані Підряднику тощо)

34. Замовник надасть Підряднику послуги щодо
_________________________________________________
(забезпечення водою, електроенергією; перевезення робітників;
________________________________________________
перевезення вантажів; поселення в гуртожитках (готелях); медичного _________________________________________________
обслуговування; харчування; надання складських
_________________________________________________
та інших приміщень тощо)
в обсягах, у строки та на умовах, визначених окремим договором.

або

Замовник надасть Підряднику послуги щодо
_________________________________________________
(забезпечення водою, електроенергією; перевезення робітників;
_________________________________________________
перевезення вантажів; поселення в гуртожитках (готелях); медичного _________________________________________________
обслуговування; харчування; надання складських
_________________________________________________
та інших приміщень тощо)
в таких обсягах та на таких умовах:
_________________________________________________.
(перелік послуг, обсягів та умов їх надання)


Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників
35. Підрядник ___________________________________ залучати до
(має право/не має права)
виконання робіт субпідрядників.
Підрядник може залучати субпідрядників до виконання таких робіт: ____________________________.
(перелік робіт)
Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:
_________________________________________________
мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога
__________________________________________________
передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні,
__________________________________________________.
технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)
__________________________________________________
(мати досвід виконання аналогічних робіт; мати ресурси
__________________________________________________
(матеріальні, технічні, фінансові), достатні
__________________________________________________
для виконання робіт, тощо)
__________________________________________________
(мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога
__________________________________________________
передбачена нормативними документами; мати досвід виконання ___________________________________________________
аналогічних робіт; мати ресурси (матеріальні, технічні,
___________________________________________________
фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)
36. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником __________ (за погодженням/без погодження)
із Замовником
___________________________________________________
(на конкурсній основі, в тому числі за участі Замовника;
___________________________________________________.
за вибором Підрядника; за пропозицією Замовника тощо)

37. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за _____ днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом ________ днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і рекомендувати свою кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

38. Відносини між субпідрядниками, Замовником та Підрядником будуть регулюватися із урахуванням положень Загальних умов.


Залучення до виконання робіт робочої сили
39. Залучення до виконання робіт робочої сили
_________________________________________________
(повністю; за виключенням визначеного п. 39)
забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

40. Замовник забезпечить залучення та передачу в розпорядження Підряднику для виконання робіт працівників за спеціальністю/професією в кількості та у строки, визначені Додатком 4.

41. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

42. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках:
_________________________________________________
(недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни;
_________________________________________________.
порушень правил і норм техніки безпеки тощо)


Організація виконання робіт
43. Замовник за актом передасть Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) та всю дозвільну документацію протягом _______ днів з дня підписання Договору.

44. Підрядник може використовувати будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт (у випадку неможливості вільного доступу до нього) з __________ годин до ________ годин у такі дні тижня ______________.

45. Замовник (якщо роботи виконуються на діючому об'єкті) зобов'язаний у строк до __________________ виконати заходи, що забезпечують безпечне ведення робіт, визначені в Додатку 5.

46. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 6), який він представить для узгодження Замовнику протягом ____ днів з дня підписання Договору (якщо календарний графік відсутній на час підписання Договору).
Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках:
зміни плану фінансування (протягом _____ днів після підписання додаткової угоди до Договору, що враховує ці зміни);
якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше ___ днів.
Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

47. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом ____________ днів з дня їх виникнення. Замовник протягом _________ днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

48. Підрядник буде _______________________________
(щомісячно/щоквартально)
до _____________ числа наступного місяця/кварталу надавати Замовнику інформацію, визначену п. 73 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

49. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником ____________________________
__________________________________________________
(на будівельному майданчику; у службовому приміщенні Підрядника тощо) і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

50. Підрядник зобов'язаний протягом ______ днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат, понесених Підрядником.

51. Інші зобов'язання Сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.
Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів.

52. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

53. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за ______ днів до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом ____ днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

54. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. 47 Договору. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.


Фінансування робіт (будівництва об'єкта)
55. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється за рахунок таких джерел і в таких сумах
__________________________________________________
(власні кошти; позичкові кошти; залучені кошти; державні кошти; __________________________________________________.
безоплатні та благодійні кошти тощо)
Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються положеннями Загальних умов та узгодженого Сторонами плану фінансування будівництва (Додаток 7).

56. План фінансування (якщо він не узгоджений Сторонами на момент укладення Договору) буде поданий Підряднику на узгодження
__________________________________________________
у строк до _______; протягом ______ днів після узгодження
___________________________________________________
календарного графіка виконання робіт чи затвердження проектної ___________________________________________________.
документації або титульного списку чи прийняття бюджету тощо)

57. Замовник щорічно (якщо будівництво здійснюється протягом кількох календарних років) зобов'язаний узгоджувати з Підрядником уточнений план фінансування за місяцями на поточний рік протягом ____ днів з початку року. Якщо Замовник не забезпечить цієї вимоги, Підрядник, попередивши попередньо Замовника, може припинити виконання робіт на строк до одержання плану фінансування, а у разі затримки його надання більше _____ днів - вимагати розірвання Договору.

58. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт (будівництво об'єкта), прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

Проведення розрахунків за виконані роботи
59. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на
підставі ___________________________________________
__________________________________________________
(перелік форм документів)
проміжними платежами в міру виконання робіт за
__________________________________________________
(види, етапи, комплекси тощо)
або
___________________________________________________
(за повністю завершені роботи; або в міру технічної готовності
___________________________________________________.
об'єкта тощо).

60. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику _______________________________________________
(протягом _____ днів після виконання робіт; за ______ днів
__________________________________________________.
до завершення звітного періоду тощо)

Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом _______ днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом _________ днів з дня підписання документів Замовником.

61. Із сум, що підлягають оплаті за виконані роботи (якщо оплата здійснюється проміжними платежами), утримується ___ відсотків їх вартості. Утримані суми використовуються Замовником і повертаються Підряднику із урахуванням положень, визначених у п. 18 Договору.
або (якщо в п. 18 Договору ці питання не врегульовані)
Утримані суми повертаються Підряднику у такі строки та в такому порядку:
__________________________________________________
__________________________________________________.

62. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є твердою), визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

63. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є приблизною), визначаються в порядку ____________________________________________
(визначеному Державними будівельними нормами; із урахуванням ___________________________________________________
обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника,
__________________________________________________.
підтверджених відповідними документами тощо)

64. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі, договірна ціна є приблизною і застосовується порядок, визначений Державними будівельними нормами), визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, в тому числі:

64.1. Вартість прямих витрат визначається у такому порядку:
__________________________________________________.

64.2. Кошти на покриття загальновиробничих витрат визначаються у такому порядку:
__________________________________________________.

64.3. Вартість робіт по зведенню або пристосуванню тимчасових будівель і споруд визначається із урахуванням
_________________________________________________
(погодженого із Замовником виконавчого кошторису та фактичного __________________________________________________
виконання робіт по цих будівлях та спорудах; за встановленими
__________________________________________________
Держбудом України відсотковими показниками
__________________________________________________.
з коефіцієнтом 0,85 від визначеної суми тощо)

64.4. Кошти на відшкодування додаткових витрат, зумовлених виконанням робіт у зимовий період, визначаються у такому порядку:
__________________________________________________.

64.5. Додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт просто неба у літній період, визначаються у такому порядку:
__________________________________________________.

64.6. Інші витрати (за видами витрат), що підлягають компенсації Підряднику у складі вартості виконаних робіт, визначаються у такому порядку: ___________________________________________.

64.7. Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Підряднику, визначається у такому порядку:
__________________________________________________.

65. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються:
__________________________________________________
__________________________________________________.
(Генпідрядником; Замовником на основі подання Генпідрядника)

У разі здійснення розрахунків із субпідрядниками Замовником Генпідрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних робіт на об'єкті будівництва в цілому, подасть Замовнику для здійснення розрахунків документ про розподіл вартості виконаних робіт між ним та субпідрядниками.

66. Замовник протягом ____ днів з дня підписання Договору надасть Підряднику на ____________ рік аванс для ____________ у розмірі ________________ відсотків
(напрями використання авансу)
вартості річного обсягу робіт строком на ______ місяці. У наступні роки (якщо будівництво триває більше одного року) розмір, строки та умови надання авансу будуть визначатися Сторонами додатково.

Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу.

Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)
67. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

68. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вжиє необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

69. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не розрахувався проміжними платежами за етапи виконаних робіт (якщо такі розрахунки передбачені Договором) або не сплатив інші суми, що належать Підряднику згідно з Договором, Підрядник має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт (об'єкта будівництва), невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна, що належать Замовнику.
Підрядник скористується правом на притримання передачі виконаних робіт, у разі, якщо сума заборгованості становитиме ________ грн. і більше.
Підрядник у цьому випадку повідомить Замовника про закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта) та притримання їх передачі до ________________________________________ погашення.
(повного; часткового у розмірі ____ відсотків) заборгованості.
Затримка строків передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) у цьому разі буде вважатися такою, що спричинена з вини Замовника, і зумовлені нею додаткові витрати Підрядника будуть компенсовані Замовником. Після погашення Замовником заборгованості Підрядник негайно повідомить Замовника про готовність передати закінчені роботи (об'єкт будівництва).
Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів).

70. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов.

71. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом
_________________ років після прийняття об'єкта Замовником.
(10 або більше)

72. Підрядник гарантує відповідність проектній документації таких робіт та конструкцій:
__________________________________________________
__________________________________________________.
(перелік робіт та конструкцій та строки їх гарантії)
або

Сторони визначать гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації конструкцій у процесі підготовки та затвердження архітектурно - технічного паспорта об'єкта архітектури.

73. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів) Замовник протягом ________ днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом _____ днів після складання.

74. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів
75. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

76. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:
за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію
__________________________________________________
(сплачує неустойку в розмірі ____________ від договірної ціни робіт _________________________________________________;
за кожний день прострочення)
у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах
_________________________________________________
(сплачує штраф у розмірі _______ відсотків від вартості робіт,
_________________________________________________;
виконаних з недоліками (дефектами)
у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації _________________, а у разі
сплачує штраф у сумі ___________ грн. за кожний день затримки затримки понад ____________________________ днів, сплачує штраф у сумі ______________ грн. за кожний день затримки.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

77. Замовник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань і у таких сумах:
за затримку передачі Підряднику будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, інших документів, що не дозволяє виконувати роботи
__________________________________________________
__________________________________________________,
штраф у сумі ________ грн. за кожний день затримки
а у разі затримки
_________________________________________________;
понад _____ днів штраф у сумі ____ грн. за кожний день затримки за затримку прийняття виконаних робіт без відповідного обґрунтування _______ неустойку в розмірі _______ відсотків вартості цих робіт за кожний день затримки_______ ;
за порушення грошових зобов'язань (несвоєчасну оплату виконаних робіт, перерахунок авансів, інших платежів
__________________________________________________
неустойку в розмірі трьох відсотків річних від простроченої суми
__________________________________________________
із урахуванням офіційного індексу інфляції за весь час
__________________________________________________
прострочення (або - неустойку у розмірі відсоткової ставки
__________________________________________________
Національного банку України від простроченої суми за весь
__________________________________________________;
час прострочення)
за затримку передачі або передачу неякісних чи некомплектних матеріалів, устаткування
___________________________________________________
___________________________________________________
пеню у розмірі _____ відсотка за кожний день від вартості
___________________________________________________
несвоєчасно переданих або передачу неякісних чи некомплектних ___________________________________________________
матеріалів, устаткування до дня усунення порушення, а якщо
___________________________________________________.
його строк перевищує ____ днів - у розмірі ____ відсотка
Крім сплати штрафних санкцій Замовник компенсує Підряднику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

78. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо. У разі вирішення спорів у судовому порядку Сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження
__________________________________________________
__________________________________________________.
(Підрядника, Замовника, об'єкта будівництва)


Внесення змін у Договір та його розірвання
79. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов.

80. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

81. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:
прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;
прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

82. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини:
не розпочав виконання робіт протягом ____ днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на ____ днів;
виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

83. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом ___ днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, проектної документації тощо), які загрожують життю та здоров'ю людей чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.
84. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник:
не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації або устаткування протягом _______ днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;
не оплачує виконані роботи протягом _______ днів;
не представляє план фінансування протягом _____ днів;
не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту протягом ____ днів;
вніс зміни до проектної документації, які призвели до зростання договірної ціни більше ніж на 10 відсотків.

85. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 80 та 82, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пунктів 81 та 83 - після узгодження цього питання Сторонами.

86. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

87. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними в п. 81 Договору, Підрядник протягом _____ днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, ______________________________________
__________________________________________________
а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання робіт ___________________________________________________
матеріали, устаткування, тимчасові споруди
___________________________________________________.
та приміщення, опалубку, будівельні машини та механізми тощо) Замовник оплатить Підряднику протягом ____ днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття, ___________________________________________________
(а також буде сплачувати узгоджену орендну плату за використання ___________________________________________________
будівельних машин та механізмів, інших засобів виробництва,
___________________________________________________
що належать Підряднику, протягом строку їх використання тощо) Підрядник протягом _____ днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

88. У разі розірвання Договору за обставинами, визначеними в п. 82 та п. 83, Замовник протягом ____ днів після прийняття відповідного рішення за актом прийме від Підрядника будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, інші матеріальні ресурси, що зберігаються Підрядником, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об'єктах будівництва.
Замовник оплатить Підряднику протягом ___ днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, а також відшкодує збитки Підрядника, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення своїх зобов'язань.


Строк дії Договору
89. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.
Договір набуває чинності з моменту його укладення.

90. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Уповноважений представник Замовника (якщо він залучається)
91. Уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є
__________________________________________________.
(найменування особи, на яку покладається виконання повноважень Замовника)
Уповноважений представник від імені Замовника має право виконувати такі права та обов'язки Замовника
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________.

Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом будівництва.


Договірна документація
92. До договірної документації, крім Договору та Загальних умов, входять __________________________________________________
(додаткові угоди до Договору; тендерна документація Замовника; __________________________________________________
тендерні пропозиції Підрядника; акцепт тендерної пропозиції;
__________________________________________________.
проектна документація; кошториси, інші договірні документи тощо) Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору.
У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

93. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.


Інші умови Договору
94. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.

95. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

96. Підрядник є платником податку
__________________________________________________.
(на загальних умовах; єдиного податку за ставкою у розмірі)
Замовник є платником податку
__________________________________________________.
(на загальних умовах; єдиного податку за ставкою у розмірі ____________________)
97. Договір укладено у _________________________ примірниках по одному для кожної Сторони
___________________________________________________ __________________________________________________.

Договір містить ___________________ пронумерованих сторінок, завізованих Сторонами.

Додатки до Договору:

Додаток 1. Графік передачі проектної документації (якщо вона передається частинами).

Додаток 2. Графік передачі Замовником Підряднику матеріалів.

Додаток 3. Графік передачі Замовником Підряднику устаткування.

Додаток 4. Графік передачі Замовником Підряднику робочої сили.

Додаток 5. Заходи Замовника щодо безпечного ведення робіт (якщо виконання робіт здійснюється на діючому об'єкті).

Додаток 6. Календарний графік виконання робіт.

Додаток 7. План фінансування будівництва.


Адреса, реквізити і підписи Сторін та печатки
ЗАМОВНИК

_____________________________________
_____________________________________
ПІДРЯДНИК

_____________________________________
_____________________________________


Договір є дійсним з урахуванням змін, передбачених нижче зазначеними додатковими угодами, які є невід'ємною частиною Договору:

Додаткова угода N 1 від "___" ____________ 200_ р. на _______ сторінках, завізованих Сторонами. ЗАМОВНИК

_____________________________________
_____________________________________
ПІДРЯДНИК

_____________________________________
_____________________________________

Додаткова угода N 2 від "___" ____________ 200_ р. на ________ сторінках, завізованих Сторонами. ЗАМОВНИК

_____________________________________
_____________________________________
ПІДРЯДНИК

_____________________________________
_____________________________________

Додаткова угода N 3 від "___" ____________ 200_ р. на _________ сторінках, завізованих Сторонами. ЗАМОВНИК

_____________________________________
_____________________________________
ПІДРЯДНИК

_____________________________________
_____________________________________

Коментарі:

Основні засади містобудівної діяльності в Україні визначаються законами України від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХІІ "Про основи містобудування", від 20 травня 1999 р. № 687-ХІУ "Про архітектурну діяльність", від 6 квітня 2000 р. № 1641-Ш "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів", від 20 квітня 2000 р. № 1699-Ш "Про планування і забудову територій", від 19 червня 2003 р. № 978-ІУ "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та іншими нормативними актами. Крім того, оскільки капітальне будівництво безпосередньо пов'язане із використанням земельних ділянок, до відповідної правової бази належить і чинне земельне законодавство України.

Базові положення щодо договорів підряду на капітальне будівництво містяться в ЦК України (ст.ст. 875-891) та ГК України (гл. 33). Щоправда ЦК України відповідні договори називає "договори будівельного підряду", проте ми будемо дотримуватися термінології спеціального законодавства.

Положення про підрядні контракти у будівництві України, затв. науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури (протокол від 15 грудня 1993 р. № 9) та Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями, затв. науково-технічною радою Державного комітету України у справах містобудування і архітектури (протокол від 14 грудня 1994 р. № 4) мають рекомендаційний характер, проте активно застосовуються на практиці. Крім того, діють різні будівельні норми і правила (див., наприклад, Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. № 174). Вищим арбітражним судом України 20 листопада 1992 р. було видано лист № 01-8/1386 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво". Повне уявлення щодо правового регулювання відносин підряду на капітальне будівництво можна отримати, звернувшись до Додатку А до Державних будівельних норм України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004, затв. наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8.

Поняття договору підряду на капітальне будівництво Стаття 318 ГК України встановлює, що за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх. Фактично це визначення дублюється ст. 875 ЦК України.

Характеристика договору підряду на капітальне будівництво

1. Предметом договору підряду на капітальне будівництво є об'єкт будівництва, що будується і здається замовнику, або виконання будівельних робіт.

Додаток Б до ДБН А.2.2-3-2004 визначає об'єкт будівництва як окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них належить, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис. Якщо на будівельному майданчику за проектом (робочим проектом) споруджується тільки один об'єкт основного призначення, то поняття "об'єкт будівництва" збігається з поняттям "будова".

В свою чергу, поняття "будова" визначається вищевказаними ДБН як сукупність будинків та споруд (об'єктів), будівництво та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку в установленому порядку затверджується титул будови.

Розділ 45 Державного класифікатора України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затв. наказом Державного комітету по стандартизації, метрології і сертифікації від 22 жовтня 1996 р. № 441, класифікує будівельні роботи таким чином:

45.1. Підготовка будівельних ділянок.
45.2. Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво.
45.3. Роботи з облаштування будівель.
45.4. Роботи із завершення будівництва.

Кожна з цих груп поділяється на відповідні класи і підкласи, що, в свою чергу, дає повну картину тих робіт, що проводяться на об'єкті капітального будівництва і результат яких є предметом договору підряду на капітальне будівництво. Узагальнено предметом цього договору можуть бути будинки і споруди, їх комплекси; комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, а також об'єкти архітектурної діяльності - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва (див. ст. З Закону України "Про основи містобудування", ст. 1 Закону України "Про архітектурну діяльність").

Відповідно до характеру робіт і сфери їх виконання класифікуються і договори підрядного типу, що їх застосовують у будівництві. Так, ч. 2 ст. 318 ГК України виділяє такі групи підрядних договорів: 1) на будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; 2) на будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; 3) на виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно - конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.

2. Згідно з ГК та ЦК України учасниками (сторонами) договору підряду на капітальне будівництво є замовник і підрядник.

Відповідно до п. 1 Положення про підрядні контракти у будівництві України замовником є учасник контракту, який визначає умови складання контракту, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки за них з підрядником. За ст. 320 ГК України замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

У свою чергу, підрядником є учасник будівництва, який зобов'язаний на свій ризик і за обумовлену ціну виконати передбачені договором роботи і передати їх замовнику у встановлені строки.

Крім того, у відносинах підряду на капітальне будівництво, зважаючи на тривалість, складність, а також значну вартість робіт, що виконуються, можуть брати участь і інші особи - інвестори, гаранти тощо.

3. Підрядник будує об'єкт своїми силами і засобами. У вузькому розумінні ця ознака розкривається в ч. З ст. 318 ГК України, відповідно до якої забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором. Іншими словами, матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на підрядника, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду (ст. 879 ЦК України).

У широкому розумінні таке положення відповідає загальному правилу ст. 527 ЦК України щодо обов'язку боржника виконати свій обов'язок особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. "Інше" правило, зокрема, встановлюється ст. 319 ГК України щодо можливості залучення підрядником за згодою замовника залучати до виконання договору, як третіх осіб, субпідрядників. У цьому разі на стороні підрядника можуть виступати:

- генеральний підрядник - підрядник, який відповідає за виконання всього комплексу робіт, передбачених замовленням, передачу їх замовнику і забезпечує координацію діяльності інших підрядників;
- головний підрядник - підрядник, який відповідає за виконання частини робіт на об'єкті, здає їх генеральному підряднику або замовнику і забезпечує координацію діяльності субпідрядників;
- субпідрядники - підрядники, які виконують спеціальні і окремі види робіт за домовленістю з генеральним підрядником, головним підрядником або замовником.

4. Об'єкт будується і здається замовнику у встановлений договором строк. За п. 4.5 Положення про підрядні контракти у будівництві України виконання робіт повинно починатись, здійснюватись і закінчуватись у встановлені договором строки. При визначенні цих строків сторони враховують вихідні умови, що встановлені інвестором або передбачені проектом. Строки виконання робіт по окремих етапах визначаються сторонами на підставі календарного плану будівництва.

В багатосторонніх договорах встановлюються загальні строки будівництва об'єкта, а також строки початку та закінчення робіт окремими учасниками. Останні враховують комплексний графік, де передбачається послідовність та строки виконання зобов'язань кожним учасником.

Строки виконання всіх робіт на об'єкті встановлюються шляхом визначення в договорі календарної дати початку робіт та здачі об'єкта в експлуатацію (закінчення виконання замовлення) або строку від початку до закінчення робіт. Початок виконання робіт доцільно зв'язати з появою конкретних, найбільш важливих для початку будівництва подій. Це може бути передача будівельного майданчика, проектної документації, відкриття фінансування, перерахування авансу тощо. Про початок робіт складається двосторонній акт.

Можливість дострокового закінчення будівництва повинна передбачатись договором або узгоджуватись в процесі його виконання. Якщо підрядник не претендує на додаткову винагороду, він може достроково закінчити будівництво об'єкта і без такого узгодження.

Перегляд строків виконання робіт може здійснюватись з незалежних від підрядника обставин, якщо він без затримки письмово сповістив замовника про їх появу. Якщо підрядник не зробив цього, він може розраховувати на перегляд строків лише за умови, що він поінформував замовника про несприятливі обставини та їх наслідки. Обов'язком підрядника є також доведення негативного впливу окремих обставин на затримку виконання робіт. 5. Об'єкт повинен відповідати проектно-кошторисній документації.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про планування і забудову територій" (див. також: Державні будівельні норми України: Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004, затв. наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8) до складу проектної документації входять затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва. Проектна документація на будівництво об'єктів містобудування розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови та затверджується замовником в установленому законом порядку.

Приклад проектно-кошторисної документації наводиться в листі Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 травня 1999 р. № 7/469 "Щодо складу та визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонти житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою", за яким проектно-кошторисна документація з капітального ремонту житлових будівель і споруд, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення повинна складатись із таких розділів:

- загальна пояснювальна записка;
- архітектурно-будівельні рішення;
- технологічні рішення (за необхідності);
- рішення щодо інженерного обладнання;
- проект організації капітального ремонту;
- технічна експлуатація будівлі;
- кошторисна документація.

Розробка кошторисної документації провадиться згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. № 174 та іншими нормативними актами залежно від виду робіт. Оформлення відповідних відносин здійснюється договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт (ст. 324 ГК України, § 4 гл. 61 ЦК України), за умовами якого підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.

6. Замовник, зокрема, надає підряднику будівельний майданчик. Це означає, що вибір будівельного майданчика, передача його підряднику за актом у встановлені строки, забезпечення можливості вільного, безперервного і безперешкодного доступу на майданчик для виконання робіт в умовах діючого виробництва є обов'язком замовника. Пункт 1 Положення про підрядні контракти у будівництві України визначає будівельний майданчик як земельну ділянку, яка відведена у встановленому порядку для забудови і спорудження об'єкта будівництва.

Замовник оформляє необхідні для використання будівельного майданчика документи і в узгоджені строки передає їх підряднику, у тому числі на:

- використання земельної ділянки під будівництво;
- виконання робіт у зоні повітряних ліній електромереж та ліній зв'язку, в смузі діючих залізничних колій, місцях проходження підземних комунікацій (кабельних, газопровідних, каналізаційних та ін.), що розташовані на будівельному майданчику;
- користування електроенергією, газом, водою, парою від діючих джерел відповідно до проекту організації будівництва (в разі відсутності у замовника власних об'єктів газо-, водо-, паро-, енергозабезпечення);
- вирубку лісу і пересадку дерев.

Замовник відповідає за вирішення всіх питань щодо знесення, перенесення та реконструкції будівель, споруд, інженерних комунікацій, що заважають будівництву, знищення плодоовочевих насаджень та посівів, виконання робіт з демонтажу устаткування, апаратури, механізмів та пристроїв, відключення та підключення діючих інженерних комунікацій.

За необхідності сторони визначають умови доступу на будівельний майданчик. У разі неможливості його ізоляції замовник встановлює умови і порядок надання підряднику фронту робіт і здійснює за свій рахунок заходи загального характеру з техніки безпеки і пожежної безпеки.

Підрядник несе відповідальність за утримання будівельного майданчика у відповідному стані. При закінченні будівельних робіт він до здачі об'єкта в експлуатацію або протягом обумовленого строку після здачі зобов'язаний вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо.

7. Замовник зобов'язаний передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію.

В межах цього обов'язку замовник, зокрема:

- видає вихідну інформацію для розробки документації;
- укладає договори на виконання проектно-вишукувальних, конструкторських, науково-дослідних, консультаційних робіт та послуг;
- узгоджує з проектними організаціями графік розробки та видачі документації, здійснює контроль за його виконанням;
- організовує у встановленому порядку узгодження, затвердження та перезатвердження документації, оформлення обґрунтованих змін;
- підписує робочу документацію для виконання робіт.

При укладанні багатосторонніх договорів за участю проектної організації на неї покладається ряд обов'язків замовника щодо забезпечення підрядника необхідною документацією. При необхідності проектна організація для розробки проекту залучає спеціалізовані проектні організації і виконує функції генерального проектувальника.

Замовник має право без узгодження з підрядником вносити зміни до проектної документації в процесі її розробки. Але якщо зміни зумовлюють перегляд строків виконання робіт та (або) їх ціни, замовник зобов'язаний переглянути ці строки та (або) ціну, а при невідповідності профілю додаткових робіт можливостям підрядника самостійно залучити відповідного виконавця.

Передача проектної документації здійснюється в строки, що передбачені графіками передачі (наприклад, за 6 місяців до початку будівництва). Конкретні строки передачі повинні враховувати складність будівництва об'єкта, графіки виробництва робіт, можливості замовлення матеріалів та виробів, інші фактори. Інструктивна документація, що належить до устаткування (технічний паспорт, інструкція з монтажу, складання і пуску устаткування, інструкція з експлуатації, догляду за устаткуванням та його ремонту, перелік комплектуючого приладдя і інструкція з його обслуговування, протоколи випробувань устаткування тощо), може передаватись разом з устаткуванням відповідно до графіку його постачання або в інші передбачені договором строки.

Передача документації оформляється актом у двох примірниках, який підписується сторонами. Дата підписання акта є датою передачі документації.

8. Замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи.

Обсяги підрядних робіт та необхідні фінансові кошти розподіляються відповідно до календарного плану будівництва і строків здачі об'єкта в експлуатацію.

Відповідно до ст. 321 ГК України сторони самостійно визначають у договорі порядок, строки, умови платежів і розрахунків за виконані роботи і послуги. Оплата робіт може здійснюватись за готовий об'єкт або шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт та послуг). За домовленістю замовник перераховує підряднику аванси, здійснює оплату за будівельні матеріали, устаткування, конструкції, що поставляє підрядник.

Проміжні платежі повинні здійснюватись в установлені строки, наприклад, протягом 5 днів після передачі підрядником замовнику акта виконаних робіт, підписаного уповноваженими представниками сторін. Строки і порядок підписання актів передбачаються сторонами в договорі.

Відповідно до п. 4.6 Положення про підрядні контракти у будівництві України проміжні платежі з урахуванням авансів доцільно здійснювати у розмірі до 95% від договірної ціни. Ціна робіт, що підлягають оплаті, повинна індексуватись з урахуванням рівня інфляції на час їх виконання. При цьому ціна робіт, які з вини підрядника виконані з порушенням графіків, індексується з урахуванням рівня інфляції на час, коли ці роботи повинні були виконуватись. У разі порушення строків здачі об'єкта в експлуатацію з вини підрядника інфляційне подорожчання робіт, що виникло після цих строків, підряднику не компенсується.

Кінцеві розрахунки здійснюються після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт (здачі об'єкта в дію) в обумовлений сторонами строк, наприклад, протягом 15 днів після підписання акта приймання об'єкта в експлуатацію (акта приймання робіт).

При кінцевих розрахунках замовник може утримати вартість робіт, які виконані з вини підрядника з недоробками і дефектами, що зафіксовані відповідним актом при прийманні об'єкта в експлуатацію. Протягом встановлених цим актом строків підрядник повинен усунути виявлені порушення, і після цього замовник перераховує утримані суми.

При перерахуванні авансу сторони визначають його величину, строки і умови виплати, порядок заліку. Наприклад, аванс може перераховуватись у розмірі 30% від річного обсягу робіт або обсягу робіт, передбачених договором (при відносно невеликих строках будівництва об'єкта), за 30 днів до початку виконання робіт.

За домовленістю сторін замовник (замість або в рахунок авансу) може здійснювати оплату будівельних матеріалів, устаткування, яке постачається підрядником. Оплата здійснюється на підставі акта інвентаризації, підписаного уповноваженими представниками сторін, в частині приросту вартості матеріалів. При її зменшенні сума платежів за виконані роботи також зменшується. Для обґрунтування суми платежів замовник може вимагати від підрядника подання відповідних платіжних документів.

9. Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником.

Відповідно до п. 4.16.1 Положення про підрядні контракти у будівництві України після виконання всіх передбачених проектом робіт підрядник здає об'єкт замовнику в гарантійну експлуатацію. В процесі здачі-приймання об'єкта сторони перевіряють відповідність закінчених робіт умовам договору. Здача-приймання здійснюється протягом встановленого сторонами строку після одержання замовником листа від підрядника про готовність об'єкта або його частини до експлуатації.

За домовленістю сторони можуть здійснювати попереднє приймання будівельної частини об'єкта або окремих робіт, устаткування після індивідуального і комплексного випробування, окремих приміщень і споруд тощо.

Здача-приймання об'єкта в експлуатацію здійснюється відповідно до договору і оформляється актом, підписання якого визначає момент передачі об'єкта у власність замовника. В акті вказуються всі претензії до виконаних робіт. Якщо у замовника є такі претензії, але вони не зафіксовані в акті, він надалі втрачає право на їх задоволення в арбітражному порядку.

Претензії до робіт, що не впливають на освоєння виробничих потужностей, не повинні перешкоджати прийманню об'єкта. При цьому сторони складають перелік претензій, що додається до акта здачі об'єкта в дію, і визначають строки їх усунення.

Для забезпечення в процесі здачі-приймання об'єкта в експлуатацію тісної координації діяльності сторін для проведення випробувань устаткування, а також при зацікавленості замовника у попередньому ознайомленні зі змістом цих випробувань у договорі слід передбачати розробку підрядником програми випробувань та її узгодження з замовником.

Якщо при здачі-прийманні об'єкта виявляються суттєві недоробки, які виникли з вини підрядника, замовник не повинен приймати об'єкт до їх усунення і має право затримати оплату неякісно виконаних робіт. Якщо усунення недоробок неможливе і вони впливають на виробничу потужність, споживчу вартість об'єкта, замовник може ставити питання про компенсацію збитків.

10. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, не одержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом.

Недоліки, виявлені при прийнятті робіт (об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у строки, погоджені з замовником. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.

Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:

  • один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - два роки;
  • три роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - десять років;
  • тридцять років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій (ст. 322 ГК України).

11. Договір підряду на капітальне будівництво є консенсуальним договором, укладається в письмовій формі і набуває чинності з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, характеристика яких наводилася вище.