Попередній договір купівлі - продажу квартири

Місто ......., ......... року, ......... місяця, ......... числа

Ми, ..........., ІН .........., який зареєстрований і проживає за адресою: місто ....., вулиця ............., іменований далі "Продавець", з одного боку, та

..............., ІН ............., який зареєстрований і проживає за адресою: місто ......, вулиця ............, іменований далі "Покупець", з іншого боку

разом надалі за текстом - Сторони, розуміючі значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам’яті і доброму розумі, намагаючись згідно із ст. 6 Цивільного кодексу врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони зобов’язуються в майбутньому, в обумовлений цим Договором строк, укласти і належним чином оформити договір купівлі - продажу нерухомого майна на умовах і в порядку, визначених цим Договором.
1.2. Нерухомим майном є квартира (надалі за текстом – Квартира) за номером .... (......) в будинку за номером .....(........) по вулиці ....... в місті .......
1.3. Продавець гарантує і готовий нести відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України, що Квартира на момент укладення цього договору:
 • нікому раніше не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, під арештом, заставою, податковою заставою чи забороною на відчуження не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав, в тому числі речових чи претензій зі сторони третіх осіб немає;
 • позбавлена недоліків, в т.ч. неоформлених перепланувань і прихованих недоліків, які Покупець не міг побачити при огляді квартири та будинку в якому вона знаходиться (оповзні, руйнування фундаменту, стін тощо);
 • придбана в період зареєстрованого шлюбу і є спільною сумісною власністю з його дружиною ......, яка окремою заявою надала згоду на укладення цього договору;
 • є вільною від права проживання в ній третіх осіб, зокрема дітей, за будь-яких підстав;
 • позбавлена перепланувань, або інших незастережених змін.
1.4. Продавець стверджує, що згоден нести відповідальність за дії (бездіяльність) третіх осіб, які можуть привести до невиконання або неналежного виконання цього Договору.
1.5. Покупець свідчить, що:
 • ці факти доведені до його відома;
 • на момент укладення цього договору він перебуває у шлюбі з гр. ......, яка окремою заявою надала згоду на укладення цього договору.

2. Ціна квартири, порядок розрахунків та оплата витрат

2.1. Продавець згоден продати, а Покупець згоден купити зазначену Квартиру за ціною, що є еквівалентом ....... (..........) доларів США за курсом, встановленим НБУ на дату укладання Основного договору купівлі - продажу (надалі - Основний договір).
2.2. Ціну цього Договору Покупець сплачує Продавцю в день підписання та нотаріального посвідчення Основного договору.
2.3. Вартість нотаріального оформлення Сторони оплачують в момент підписання Основного договору, при цьому:
 • Продавець оплачує послуги нотаріуса за нотаріальне посвідчення договору, що дорівнює ставці державного мита (1% від вартості квартири);
 • Покупець оплачує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (1% від суми Основного договору);
 • Оплату довідок, витягів, інших документів, що необхідні для відчуження Квартири, здійснює та сторона, відносно якої ці документи видані;
 • Інші витрати на нотаріальне оформлення Основного Договору Сторони здійснюють в рівних частках.

3. Продавець зобов’язується:

3.1. Укласти з Покупцем Основний договір у термін, місці та на умовах, встановлених цим Договором.
3.2. Не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відчуження Квартири або виникнення прав третіх осіб щодо Квартири (оренда, найом, позичка, застава, обтяження тощо).
3.3. Не погіршувати технічного стану Квартири, не здійснювати ремонту, пов’язаного з повною чи частковою перебудовою (переплануванням) Квартири. Не демонтувати та не замінювати сантехнічні системи і пристрої, не розбирати, не міняти покриття підлоги, засклення вікон, електросистеми, не демонтувати існуючі на момент підписання цього Договору удосконалення, окрім тих, що перешкоджають належному оформленню технічного паспорту та отриманню Довідки-характеристики БТІ.
3.4. До підписання Основного договору на прохання Покупця забезпечити можливість додаткових переглядів Квартири.
3.5. На момент укладення Основного договору мати в наявності всі необхідні документи для відчуження Квартири: правовстановлюючий документ, витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Довідку – Форми №3 про склад мешканців, строк дії якої не повинен перевищувати одного тижня, відомості про тимчасово знятих з реєстраційного обліку, а в разі наявності права проживання в квартирі членів сім’ї – їх згоду виконати умови укладеного Основного договору, проживання дітей – згоду органу опіки та піклування.
3.6. В день підписання Основного договору надати Покупцю довідки про відсутність заборгованості - по комунальним та іншим послугам, пов’язаним з експлуатацією Квартири, за електроенергію, тощо. Якщо на момент підписання Основного договору буде існувати така заборгованість – надати Покупцю довідки з вказаними сумами заборгованості. В цьому разі вартість Квартири в Основному договорі відповідно зменшується на суму такої заборгованості.
3.7. Передати квартиру для вільного користування Покупцю, комплект ключів та звільнити Квартиру від належних Продавцю або третім особам речей протягом одного дня з дати укладення Основного договору.
3.8. Сплатити заборгованість по ЖЕКу та інші заборгованості пов’язані з Квартирою, до моменту фактичного звільнення Квартири.
3.9. Зберігати конфіденційність стосунків та умов відчуження Квартири.

4. Покупець зобов’язується:

4.1. Укласти Основний договір у термін, місці та на умовах, встановлених цим Договором.
4.2. Одразу після підписання Основного договору сплатити ціну Квартири.
4.3. Прийняти квартиру у визначені Основним договором строки.
4.4. Не змінювати в односторонньому порядку строк (термін) укладення та нотаріального посвідчення Основного договору та умов купівлі квартири (зокрема, ціну, вимоги до строку (терміну) звільнення квартири тощо).
4.5. Покупець зобов’язується зберігати конфіденційність стосунків та умов відчуження квартири.
4.6. Мати в наявності нотаріально засвідчену згоду подружжя.

5. Гарантії та відповідальність

5.1. До підписання цього Договору, в рахунок належних за Основним договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання, з метою забезпечення реалізації своїх намірів щодо купівлі - продажу квартири та своєї платіжної спроможності, Покупець передав, а Продавець отримав суму завдатку у розмірі ....... (............) гривень. В момент розрахунків за Основним договором, зазначена сума буде зарахована у належний з Покупця платіж за Основним договором, як еквівалент ........ (............) доларів США.
5.2. У випадку, невиконання цього договору Покупцем, сума завдатку Покупцю не повертається і залишається у Продавця як неустойка.
5.3. У випадку невиконання цього договору Продавцем, він зобов’язується повернути Покупцю подвійну суму завдатку.
5.4. Невиконанням договору є будь-який факт, який є причиною офіційною (з винесенням відповідної постанови) відмови нотаріуса у посвідченні договору купівлі-продажу; відмова однієї із сторін від підписання договору купівлі-продажу на визначених цим договором умовах; нез’явлення до нотаріуса у визначений час; або невиконання договору купівлі-продажу, якщо цей факт доказаний в судовому порядку, чи наслідком його є розірвання договору купівлі-продажу (визначення його недійсним).
5.5. За достовірність чи справжність документів, необхідних для підписання Основного договору, несе відповідальність особа, що їх надала.

6. Строки та місце

6.1. За домовленістю Сторін укладення та нотаріальне посвідчення Основного договору здійснюватиметься ......... року о .......... годині, у приміщенні офісу нотаріуса ......... за адресою: .........
6.2. За домовленістю сторін, може бути призначене інше місце або час підписання Основного договору, але в разі наявності суперечок, обов’язковим для виконання є встановлене час і місце укладення Основного договору.
6.3. Цей Договір набуває чинність з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення, і діє до виконання ними усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

7. Форс – мажор

7.1. Покупець та Продавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, паводки, затоплення) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, збої у подачі електроенергії, не залежні від волі обох сторін, збої у роботі комп'ютерних систем, зміни у законодавстві, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).
7.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили або зіткнулася з перешкодою поза її контролем, зобов'язана негайно, не пізніше 3 днів, проінформувати іншу сторону Договору про виникнення, вид та можливу тривалість дії зазначених обставин та перешкод.
7.3. Виникнення обставин та перешкод, продовжує строк виконання зобов'язань за цим договором на період дії зазначених обставин і перешкод та звичайно необхідного строку для усунення їх наслідків. При цьому, Сторони не позбавляються права обговорити та змінити умови Договору.
7.4. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше трьох місяців з дати, визначеної для підписання Основного договору, зобов’язання, що є предметом цього Договору, припиняються. В цьому разі сторона, що одержала гроші, зобов'язана повернути їх, протягом 3-х днів, після закінчення строку дії форс-мажорних обставин, шляхом передачі іншій стороні або внесенням на депозит нотаріуса. В разі затримки повернення вказаної суми, винна сторона має сплатити на користь іншої сторони пеню в розмірі 2 відсотків від несплаченої суми за кожен день прострочення.

8. Особливі умови

8.1. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими договорами. Додаткові договори є невід’ємними частинами цього Договору.
8.2. Витрати по нотаріальному оформленню цього Договору сплачує Покупець.
8.3. Зміст ст. 190 Кримінального кодексу України; п. "є" ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", ст.ст. 182, 334, 570-572, 635, 640, 651-654, 655-665, Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.
8.4. Цей Договір складено в 3-х примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса, а інші для сторін за договором.

ПІДПИСИ:

Місто ......, ....... року.

Цей договір посвідчено приватним нотаріусом .......... нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати ........

Приватний нотаріус

ДО НОТАРІАЛЬНОЇ КОНТОРИ

........, ІН ......., яка зареєстрована і проживає за адресою: місто ......, вулиця .....

ЗАЯВА

Я, ............, є дружиною ......... (шлюб зареєстрований ..... року).

Для дружини Покупця:

Цією заявою даю згоду своєму чоловіку: .......... укласти попередній договір щодо майбутньої купівлі квартири за номером ....... у будинку за номером ....... по вулиці ..... в місті ....; забезпечити цей договір завдатком, визначаючи умови договору, в тому числі розмір завдатку, вартість квартири у майбутньому договорі купівлі - продажу продажу, місце, дату і час його оформлення, тощо на свій розсуд.

Для дружини Продавця:

Цією заявою даю згоду своєму чоловіку: укласти попередній договір щодо майбутнього продажу квартири за номером ....... у будинку за номером ........ по вулиці ........ в місті .......; одержати суму завдатку, яка буде визначена у попередньому договорі, визначаючи умови договору, в тому числі розмір завдатку, вартість квартири у майбутньому договорі купівлі - продажу продажу, місце, дату і час його оформлення, тощо на свій розсуд.

До підписання цієї заяви мені нотаріусом роз’яснено, що згідно зі ст. 60-65 Сімейного кодексу України майно (в т.ч. гроші), яке набуте подружжям під час шлюбу є їхньою спільною сумісною власністю; володіння, користування і розпорядження одним із подружжя таким майном здійснюється за згодою другого з подружжя.

Цим підтверджую, що вищевказані правочини укладаються в інтересах сім’ї і мені роз’яснено, що визначені у договорі зобов’язання створюють обов’язки і для мене.

Цим стверджую, що знаходжусь в твердій пам’яті і ясній свідомості, дію добровільно, розумію значення своїх дій і не помиляюся у відношенні майбутніх правочинів.

Місто ......., ......... року, ......... місяця, ......... числа

ПІДПИС (....................) ____________________