АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

............................, в особі ................, який діє на підставі ......................., іменоване надалі "Принципал", з одного боку, і

......................., в особі ......................., який діє на підставі Статуту, іменована надалі "Агент", з іншого боку, іменовані надалі Сторони,

уклали даний договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Принципал поставляє ..................., (далі - продукція), що є власністю Принципала, на територію ................. - області (далі - Територія) по відповідній рознарядці (замовленню) Агента і доручає останньому здійснення необхідних юридичних і фактичних дій, спрямованих на реалізацію зазначеної продукції.
 2. Ціни, по яких реалізується продукція, встановлюються Принципалом за узгодженням з Агентом. Узгодження цін і їхня зміна оформляються Протоколами, підписаними уповноваженими на те представниками Сторін і є невід’ємною частиною даного договору.
 3. Обсяг продукції, реалізований Агентом, визначається ним за узгодженням із Принципалом з обліком його матеріально-технічних можливостей і попиту, існуючого на ринку.
 4. Терміни розрахунку за продукцію, що поставляється, за договорами, що укладається Агентом із третіми особами визначається Агентом самостійно з урахуванням економічних інтересів Принципала. При цьому Принципал вправі розраховувати на розумність і обачність дій Агента, загальноприйнятих в цивільному обігові.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АГЕНТА

 1. Агент вправі звертатися з комерційними пропозиціями до будь-яких третіх осіб.
 2. Агент має право укладати будь-які, не заборонені законодавством України договори, спрямовані на реалізацію продукції Принципала, на умовах, визначених сторонами в даній угоді і відповідному Протоколі про ціну продукції.
 3. Агент укладає договори від імені Принципала, з урахуванням економічних інтересів Принципала, з відшкодуванням витрат понесених за укладеними договорами за рахунок Принципала.
 4. Агент є незалежним у власній діяльності, не пов’язаній з виконанням даного Договору.
 5. Агент зобов’язується суворо дотримувати директив Принципала стосовно цін, умов постачань і платежів.
 6. Відповідно до предмета даного договору Агент зобов’язується:
 • сприяти просуванню продукції Принципала на Території, а також здійснювати активні дії щодо укладення договорів на реалізацію продукції на Території;
 • вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Принципала;
 • проводити аналіз платоспроможності потенційних замовників;
 • інформувати Принципала про проведені переговори, укладені договори;
 • передавати Принципалові звіти про кількість реалізованої продукції і копії договорів між Агентом і третіми особами, укладених у відповідності і для реалізації предмета, цілей даного договору;
 • у разі потреби сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Принципала і потенційного замовника;
 • проводити консультування по правових і комерційних питаннях у зв’язку з договорами, що укладаються Агентом.

ПРИНЦИПАЛ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

 • протягом 10 днів після одержання повідомлення від Агента про укладений ним договір (або одержання відповідного замовлення на продукцію) провести відвантаження на адресу третьої особи, з яким Агентом укладений договір;
 • виконувати умови укладеного Агентом договору;
 • нести відповідальність у відповідності з договором, укладеним Агентом, у випадку невиконання або неналежного виконання отриманих за договором зобов’язань;
 • вчасно забезпечувати Агента інформацією про ціни на продукцію;
 • передавати Агентові перелік потенційних замовників, виявлених самостійно на Території;
 • у разі потреби проводити технічні і комерційні переговори по проектах, що виникають в результаті дій Агента або з його участю;
 • вчасно і цілком виплатити Агентові винагороду, що визначається як різниця між ціною, запропонованою до реалізації Агентові Принципалом і ціною, по якій Агентом була реалізована продукція, а також додатково 3 % від вартості продукції, реалізованої по укладеним Агентом договорам, і в необхідних випадках відшкодувати витрати Агента.

ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ

 1. Принципал зобов’язується оплатити Агентові належну йому винагороду протягом триденного терміну після оплати третіми особами, з якими Агентом укладені договори, рахунків за поставлену продукцію у валюті договору.
 2. Оплата винагороди проводиться шляхом переказу відповідних сум на рахунок Агента в банку. Підтвердження банком Агента одержання переказу є доказом виконання Принципалом його зобов’язань.
 3. Сторони можуть домовитися іншої форми оплати послуг Агента, про що повинна бути укладена додаткова угода.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. У випадку порушення сторонами прийнятих на себе зобов’язань сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 2. У будь-якому випадку, відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим договором, проводиться без відшкодування упущеної вигоди.

ФОРС-МАЖОР

 1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин нездоланної сили, що виникла після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, яких сторони не могли ні передбачати, ні запобігти розумними мірами.
 2. До обставин нездоланної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, пожежі, воєнні дії, цивільні безладдя, урядові постанови або розпорядження державних органів, що перешкоджають реалізації предмета даного договору.
 3. Форс-мажор продовжує строки виконання зобов’язань за цим договором, відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки.
 4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за договором внаслідок вищеобговорених непередбачених обставин, повинна негайно у письмовій формі повідомити іншу Сторону як про початок, так і про припинення дії цих обставин.
 5. Якщо стан невиконання зобов’язань, що випливають з договору, триває більше шести місяців і немає підстави передбачати припинення цих обставин протягом не більше шести місяців, то кожен Учасник має право розірвати даний договір в однобічному порядку, сповістивши про це іншого Учасника.
 6. Наявність і строки дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

РОЗГЛЯД СПОРІВ

 1. Усі розбіжності, що виникають при виконанні даного договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.
 2. Якщо врегулювання шляхом переговорів не дало результатів, то суперечка підлягає розгляду у встановленому законом порядку.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Сторони зобов’язані інформувати одна одну про зміну платіжних банківських чи відвантажувальних реквізитів, а також реквізитів вантажоодержувача не пізніше ніж за 10 днів до початку періоду постачання.
 2. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони зроблені у письмовій формі і підписані уповноваженими на це представниками Учасників.
 3. Даний договір може бути розірваний за згодою сторін з ініціативи однієї із сторін у 15-денний термін після направлення цією стороною письмового повідомлення іншій Стороні. У випадку розірвання договору з ініціативи однієї із сторін Агент зобов’язаний ужити заходів щодо збереження продукції, направляеної Принципалом на Територію в рамках даного Договору.
 4. Будь-яке повідомлення за даним договором дається завчасно у письмовій формі у вигляді телекса чи факсимільного повідомлення, відправляється рекомендованим листом одержувачу на його адресу, яка була востаннє повідомлена у письмовій формі іншому Учаснику.
 5. Даний договір включає повне взаєморозуміння Учасників стосовно питань, які містяться у ньому, і в ньому немає ніяких обіцянок, положень, чи умов зобов’язань, виражених в усній чи письмовій формі або таких, які маються на увазі, за винятком тих, що містяться в даному договорі.
 6. В усьому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 7. Даний договір складений у 2-х екземплярах російською мовою, по одному для кожного Учасника, причому обидва тексти мають однакову юридичну чинність.
 8. Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

коментарі

Відносинам комерційного посередництва (агентським відносинам) у сфері господарювання та відповідним договорам, що їх оформляють, безпосередньо присвячено гл. 31 ГК України та ст. 243 ЦК України щодо комерційного представництва; також на загальному рівні відповідні відносини регулює гл. 68 ЦК України.

Як йдеться у ст. 295 ГК України, комерційним посередництвом (агентською діяльністю) є підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє. Така діяльність охоплюється більш широкою загальноцивільною категорією "доручення" (див. ч. 2 ст. 305 ГК України) зі специфікою, обумовленою, зокрема, сферою існування агентських відносин - підприємницька діяльність, сферою застосування - надання послуг в укладенні угод та іншими чинниками, про що йдеться далі. Тому на неї, як вже зазначалося вище, поширюються загальні положення ЦК України, що регулюють відносини доручення, та спеціальні положення ГК України щодо відносин доручення (або термінологією ГК України - агентських відносин).

Поняття агентського договору (договору доручення)

Згідно зі ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Характеристика агентського договору (договору доручення). Сферою застосування агентських договорів є винятково господарська (підприємницька) діяльність. На це, насамперед, вказує те, що агентською діяльністю, за визначенням, є підприємницька діяльність, що, в свою чергу, обумовлює наявність певного статусу у суб'єктів, які надають відповідні послуги. Крім того, за тим же визначенням клієнти агента мають статус суб'єктів господарювання та здійснюють господарську діяльність, в процесі і з приводу якої користуються послугами агента. Комерційний агент надає суб'єкту, якого він представляє, послуги в укладенні угод чи сприяє їх укладенню. В цьому разі в обов'язки агента можуть входити як безпосереднє укладення угоди в інтересах довірителя на умовах, що вказані в агентському договорі, так і пошук можливих партнерів в широкому розумінні (організація промо-акцій та ін.), що охоплюється категорією "сприяння". Згідно з ч. 2 ст. 303 ГК України комерційний агент не гарантує суб'єкту, якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладеними за його посередництва, якщо інше не передбачено агентським договором.

Агентський договір є різновидом ширшого за предметом договору доручення. Предметом агентського договору є, як було зазначено, надання агентом послуг із укладення угод або сприяння в такому укладенні. Предметом договору доручення є вчинення повіреним відповідних "юридичних дій" (ст. 1000 ЦК України) - вчинення будь-яких дій, що регулюються і не суперечать відповідним правовим нормам. Тобто предмет договору доручення не вичерпується укладенням повіреним угод, а може включати, наприклад, представництво перед третіми особами (в тому числі представництво в судових та інших органах держави) або вчинення інших дій, не заборонених законодавством. Крім того, договір доручення, на відміну від агентського договору, не обов'язково укладається в сфері і з приводу здійснення господарської (підприємницької) діяльності, про що вже йшлося вище.

Зважаючи на це, можна стверджувати, що якщо предметом договору є надання агентом послуг в укладенні угод у сфері господарської діяльності чи сприяння в їх укладенні, то на такий договір поширюються норми щодо комерційного представництва ГК України, і, власне, договір вважається агентським. Якщо предмет договору, хоча б укладеного в сфері і з приводу здійснення господарської (підприємницької) діяльності, складає надання повіреним інших послуг, такий договір вважається договором доручення і регулюється нормами ЦК України (гл. 68).

Надання відповідних послуг є однією з істотних умов агентського договору, що відрізняє його від інших договорів, зокрема, від договорів підряду, предметом яких є не дії, а кінцевий матеріальний результат.

3. Сторонами агентського договору є комерційний агент і суб'єкт, інтереси якого він представляє (клієнт).

Згідно з ч. 2 ст. 295 ГК України комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво. Наявність статусу суб'єкта господарської (підприємницької) діяльності у агента обумовлена визнанням агентської діяльності підприємницькою (ч. 1 ст. 295 ГК України).

Прямих вимог щодо наявності у клієнта за агентським договором статусу суб'єкта господарської (підприємницької) діяльності законодавство не містить. Проте вказівка у визначенні агентської діяльності на здійснення господарської діяльності, в процесі чи з приводу якої укладається агентський договір, свідчить про необхідність мати статус суб'єктів господарської (підприємницької) діяльності обома сторонами агентського договору: як агентом, так і клієнтом.

Згідно зі ст. 296 ГК України агентські відносини виникають у разі:

 • надання суб'єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;
 • схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження. Така угода, за ч. 2 ст. 298 ГК України, вважається схваленою клієнтом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб'єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.

Агент надає послуги від імені клієнта. Згідно зі ст. 239 ЦК України угода, вчинена представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Це означає, що агент ніяких прав та обов'язків за угодами, які він уклав на виконання агентського договору, не набуває. Крім того, ч. 4 ст. 295 ГК України передбачає, що комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені. В цьому разі відносини між ними та клієнтами регулюються не агентськими договорами (договорами доручення), а договорами комісії, про що йдеться далі.

Згідно зі ст. 244 ЦК України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Проте це не є обов'язковим, зокрема, у відносинах, що оформляються агентськими договорами (див., наприклад, Інструкцію про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затв. постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 р. № 502, яка встановлює порядок здійснення діяльності банків і агентів, що здійснюють від імені банків валютно-обмінні операції через пункти обміну іноземної валюти). У будь-якому разі відповідно до вимог ч. 4 ст. 297 ГК України у агентському договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента.

Агент надає послуги за рахунок клієнта. Це означає обов'язок клієнта забезпечити агента коштами, необхідними для виконання агентського договору, а також відшкодувати агенту фактичні витрати, яких він зазнав при виконанні агентського договору (ч. 2 ст. 1007 ЦК України). Крім того, згідно зі ст. 301 ГК України відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін. Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє.

Клієнт розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до розмірів і строків, передбачених агентським договором.

Агентський договір укладається в письмовій формі і є консенсуальним. Він повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. За змістом ч. З ст. 297 ГК України агентським договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.

Згідно зі ст. 304 ГК України агентський договір припиняється за угодою сторін, а також у разі: відкликання повноважень комерційного агента суб'єктом, якого він представляє, або відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті; виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або суб'єкта, якого він представляє. У разі відкликання повноважень комерційного агента суб'єкт, якого представляє комерційний агент, повинен сповістити його про припинення договору не менш як за 1 місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором.

У разі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента, ці повноваження за згодою сторін можуть бути поновлені.