ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони -  ................, ідентифікаційний номер ..............., що проживає в ............., далі іменований "Продавець", та,

з іншої сторони - ................, ідентифікаційний номер ..........., що проживає в .............., далі іменований "Покупець", діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності право-чину), керуючись Главою 54, а також ст. ст. 202-204, 626, 627 ЦК України,

уклали цей Договір про таке:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. За цим договором Продавець зобов'язується передати майно у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти і сплатити за нього обумовлену грошову суму.
 2. Автомобіль, що відчужується заданим Договором, має такі характеристики:
  Марка (модель): .............;
  Номер кузова: .............;
  Об'єм двигуна: ....... куб. см., далі за текстом — "Автомобіль".
 3. Автомобіль належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії ........, що видано ......... року  МРЕВ УДАЇ ............. Автомобіль знято з обліку Продавцем для реалізації в межах України ............. року з видачею транзитних номерних знаків ...........
 4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору Автомобіль не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають прав на Автомобіль. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п. 6 ст. 203 ЦК України). Згода іншого з подружжя на укладення цього Договору отримана у встановленому законом порядку.
 5. Відсутність податкової застави Автомобіля підтверджується витягом № ..... від ....... року з Державного реєстру застав рухомого майна.
 6. Автомобіль оглянутий Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню Автомобіля за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного Автомобіля Покупець не має.

ЦІНА ДОГОВОРУ

 1. Оціночна вартість Автомобіля, відповідно до Звіту про експертну оцінку станом на ........, виданого експертом ..........., становить .........(...........) гривень.
 2. Продаж Автомобіля за домовленістю сторін вчиняється за .........(.........) гривень, які отримані Продавцем від Покупця до оформлення цього договору, оскільки Сторони встановили, що умови Договору щодо сплати ціни Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення (п. З ст. 631 ЦК України).
 3. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий Автомобіль.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 1. Обов'язки Продавця:
  Передати Автомобіль Покупцю у стані, що відповідає технічним нормам і звичайним вимогам.
  Попередити Покупця про права третіх осіб на Автомобіль.
  Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки речі.
  Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніш передачі речі.
 2. Права Продавця:
  Вимагати сплати встановленої ціни за Автомобіль відповідно до умов цього Договору.
  Вимагати прийняття Автомобіля Покупцем у стані, що відповідає технічним нормам та звичайним вимогам й умовам цього Договору.
 3. Обов'язки Покупця:
  Прийняти Автомобіль у стані, що відповідає технічним нормам звичайним вимогам і умовам цього Договору.
  Вимагати від Покупця виконання інших обов'язків за цим Договором.
 4. Права Покупця:
  Вимагати від Продавця передачі Автомобіля у стані, що відповідає технічним нормам звичайним вимогам й умовам цього Договору.
  Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором.
 5. Інші права та обов'язки сторін — згідно з чинним законодавством.

ІНШІ УМОВИ

 1. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей правочин не є фіктивним чи удаваним, тобто не є таким, що передбачено ст. ст. 234, 235 ЦК України. Також Продавцю роз'яснено про звільнення від податку з доходів фізичних осіб, встановленого п. 12.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у сумах, передбачених п. 7.1. цього Закону, оскільки Продавцем до бюджету сплачено відповідне державне мито.
 2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.
 3. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.
 4. Договір є укладеним з моменту нотаріального посвідчення, що відповідає вимогам ст. 639 ЦК України.
 5. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає ст. 654 ЦК України.
 6. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору сторони несуть у рівних частинах.
 7. Нотаріусом роз'яснено Покупцю необхідність у десятиденний строк після нотаріального посвідчення цього Договору здійснити державну Реєстрацію Автомобіля в органах ДАІ протягом десяти днів згідно з "Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок, моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок", що затверджені Постановою КМУ від 07 вересня 1998 року № 1388.

Договір укладено у трьох примірниках, два з яких передано сторонам, третій — у справах  приватного нотаріуса.

Підписи сторін

(ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА)