Договір про спільну діяльність

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

СТОРОНА - 1: *********** , в особі *********, що діє на підставі **********, та

СТОРОНА - 2: ************, в особі ******************, що діє  на  підставі  Статуту,  надалі  разом  за  текстом  Даного Договору - "СТОРОНИ",

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ

СТОРОНИ за  Даним  Договором зобов'язуються шляхом об'єднання майна та зусиль спільно діяти в сфері ********** для досягнення наступних спільних господарських цілей: ******** .

ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 1. Для швидшого досягнення цілей за Даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються:
  обмінюватися  наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу;
  у  термін  ********  проводити  спільні консультації та семінари з узгодженої тематики  для  обговорення  питань  сумісної діяльності;
  у випадку необхідності здійснювати взаємне кредитування  та фінансування   на   безвідсотковій   та   безоплатній   основі   у відповідності до угод, що укладаються;
  виконувати  спільні  замовлення та замовлення один одного з предмету сумісної діяльності на пріоритетній та пільговій основі.
 2. Сумісна   діяльність   СТОРІН   буде   здійснюватися   у відповідності до "Програми робіт" (Додаток 1),  що додається  до Даного Договору, в якій СТОРОНИ визначають порядок, терміни, етапи та інші умови сумісної діяльності.
 3. У  Програму робіт можуть вноситися зміни,  доповнення та уточнення в порядку, що визначається Даним Договором.
 4. СТОРОНА-1 зобов'язується:
  у  термін протягом ******** з моменту підписання Даного Договору  перерахувати  СТОРОНІ-2  платіжним  дорученням грошовий внесок у розмірі ******* грн.;
  здійснювати у випадку необхідності додаткову подачу внесків на сумісну діяльність шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок  СТОРОНИ - 2  або  шляхом  оплати  її  витрат   з   сумісної діяльності;
 5. СТОРОНА-2 зобов'язується:
  після підписання  Даного  Договору  негайно  приступити  до здійснення комерційних проектів, профінансованих СТОРОНОЮ-1;
  вжити  заходів  щодо  найму  відповідного   персоналу   для виконання робіт за Даним Договором;
  надавати в термін *******  СТОРОНІ-1  інформацію  про  перебіг виконання спільних проектів;
  надавати щотижнево фінансові звіти про порядок використання коштів СТОРОНИ-1;

ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

 1. Ведення  спільних  справ за Даним Договором здійснюється СТОРОНАМИ за їх спільною згодою.
 2. Рішення приймаються на зборах представників СТОРІН,  або шляхом опитування письмово, телеграфом або факсом.
 3. Керівництво  сумісною  діяльністю за Даним Договором, а також ведення спільних справ доручається СТОРОНІ-2.
 4. СТОРОНА-2  діє  на  підставі довіреності,  яку СТОРОНА-1 зобов'язується  видати  протягом  *********  з  моменту підписання Даного Договору.
 5. СТОРОНА-2 є повноважним представником  СТОРОНИ-1,  керує усією спільною діяльністю та виконує усі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за договором мети.
 6. Усі  фінансові  операції  по  сумісній діяльності СТОРІН здійснюються через розрахунковий рахунок СТОРОНИ-2.
 7. СТОРОНА-1  має  право здійснювати контроль за діяльністю СТОРОНИ-2 в рамках Даного Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів останньої.
 8. СТОРОНА-2  має  право  залучати  для виконання своїх зобов'язань  за  Даним  Договором  третіх  осіб,  беручи  на  себе відповідальність перед СТОРОНОЮ-1 за їхні дії.

ВНЕСКИ І ПАЇ СТОРІН

 1. Внесок СТОРОНИ-1 - грошові  кошти,  надані  СТОРОНІ-2  в період  дії  Даного Договору на цілі сумісної діяльності,  а також наступне: *********** . Частка СТОРОНИ-1 складає ..........%.
 2. Внесок  СТОРОНИ-2  -  особиста  трудова участь,  а також наступне: ******* . Частка СТОРОНИ-2 складає ....................%.
 3. При зміні обсягів робіт, що виконуються, СТОРОНИ вносять відповідні  зміни  та доповнення до Даного Договору,  в тому числі уточнюючи свою пайову участь у сумісній діяльності.

СПІЛЬНЕ МАЙНО СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

 1. Грошові  та  майнові  внески  СТОРІН,  а  також   майно, створене  або придбане СТОРОНАМИ в результаті сумісної діяльності, складає їх спільну пайову власність.
 2. Облік   спільного  майна  СТОРІН  ведеться  на  окремому балансі СТОРОНИ-2 в порядку, узгодженому зі СТОРОНОЮ-1.

РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СУМІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Продукція,  що є результатом сумісної  діяльності,  буде реалізовуватися в наступному порядку: ******.
 2. Усі   доходи,   що  отримуються  за  Даним  Договором  у результаті сумісної діяльності,  використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних затрат.
 3. Прибуток,  що   отримується   СТОРОНАМИ   від   сумісної діяльності,  підлягає розподілу пропорційно паям, визначеним у Даному Договорі.
 4. Підбиття   підсумків   сумісної  діяльності  і  розподіл прибутку між СТОРОНАМИ здійснюється в термін на підставі  окремого балансу, який складає СТОРОНА-2. Баланс повинен бути поданий СТОРОНІ-1 не пізніше __ -го  числа кожного ******* .
 5. Кожна  із  СТОРІН  не  має  права  розпоряджатися  своєю часткою  у  спільному  майні  без  згоди  інших  учасників  Даного Договору  до  затвердження  балансу,  складеного  СТОРОНОЮ-2,   за винятком   тієї   частини   продукції   та  доходів  від  сумісної діяльності,  яка надходить у  розпорядження  кожного  з  учасників після фактичного розподілу.
 6. Фактичний   розподіл   прибутку   здійснюється    шляхом перерахування  відповідної  частки прибутку СТОРОНІ-1 та утримання відповідної частки прибутку СТОРОНОЮ-2. Порядок і  терміни  розподілу спільної продукції визначаються СТОРОНАМИ у відповідності до окремих угод.
 7. Оподаткування    прибутку    від   сумісної   діяльності здійснюється   СТОРОНАМИ   в   порядку,    передбаченому    чинним законодавством.

ВИТРАТИ І ЗБИТКИ СТОРІН ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

 1. Спільні витрати та збитки СТОРІН покриваються за рахунок спільного  майна  сторін,   отриманого   в   результаті   сумісної діяльності.
 2. У випадку браку спільного майна для покриття  витрат  та збитків,  що виникли в результаті сумісної діяльності, це покриття здійснюється між СТОРОНАМИ пропорційно їхнім паям.
 3. Затрати  на  утримання  спільного  майна (в тому числі й майнові податки) враховуються при визначенні часток участі  СТОРІН у сумісній діяльності.
 4. Фактичний обсяг сумісної діяльності з його розподілом за видами затрат між СТОРОНАМИ визначається в балансі, що складається СТОРОНОЮ-2.

ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Термін дії договору з моменту підписання до ....................
 2. Даний Договір  може  бути  пролонгований  (продовжений) СТОРОНАМИ  за  взаємною  згодою  на  визначений  або  невизначений термін.
 3. СТОРОНИ   усвідомлюють,   що  їхня  сумісна  діяльність здійснюється у складних умовах нестабільного  ринку,  що  підвищує ступінь ризику їхнього бізнесу.  Звідси СТОРОНИ залишають за собою право на дострокове розірвання Даного Договору  по  мотивах  зміни економічної ситуації у країні, безперспективності та недоцільності ведення спільного господарювання,  а також у випадку  неможливості здійснення своєї діяльності на принципах самоокупності  та самофінансування. У цьому  випадку кожна із СТОРІН зобов'язана повідомити другу СТОРОНУ за ****** .  Взаємовідносини  СТОРІН  припиняються  шляхом складання окремої угоди або акту про розірвання договору.
 4. У випадку  припинення  дії  Даного   Договору, після відшкодування  СТОРОНАМИ у встановленому порядку боргів,  кошти та майно,  що залишились,  розподіляються між  СТОРОНАМИ  пропорційно їхнім паям у загальному майні.

СТОРОНИ    за    даним    Договором   несуть   наступну відповідальність:

 1. СТОРОНА-1: ****** .
 2. СТОРОНА-2: ****** .
 3. Даний  Договір може бути розірваний за заявою однієї із СТОРІН у випадку невиконання другою СТОРОНОЮ своїх зобов'язань.  У цьому  випадку  всі  невигідні наслідки розірвання покладаються на винну СТОРОНУ.
 4. За   порушення   умов  Даного  Договору  винна  СТОРОНА відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

 1. Усі суперечки між СТОРОНАМИ,  з яких не було  досягнуто згоди,  розв'язуються  у  встановленному порядку.
 2. СТОРОНИ визначають,  що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом ****** днів з моменту отримання претензії.

ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Умови  Даного  Договору  мають однакову зобов'язувальну силу для СТОРІН  і  можуть  бути  змінені  за  взаємною  згодою з обов'язковим складанням письмового документа.
 2. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої  права  за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої СТОРОНИ.

УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками СТОРІН за Даним Договором є: ****.

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.
 2. У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  СТОРОНИ керуються чинним цивільним законодавством.
 3. Після  підписання   Даного   Договору   всі   попередні переговори  за ним:  листування,  попередні угоди та протоколи про наміри з питань,  що так чи  інакше  стосуються  Даного  Договору, втрачають юридичну силу.
 4. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити  співробітництво лише до дотримання вимог,  що містяться в Даному Договорі,  підтримувати ділові  контакти  та  вживати  всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їхніх комерційних зв'язків.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Коментарі:

За теорією цивільного права спільна діяльність в широкому розумінні може здійснюватись у двох формах із виникненням при цьому двох видів зобов'язань. По-перше, учасники можуть обрати організаційно-правову форму здійснення спільної діяльності без створення юридичної особи. В цьому разі відносини, що виникають між учасниками, оформляються договором про спільну діяльність. По-друге, спільна діяльність учасників може бути спрямована на співробітництво в межах самостійного суб'єкта права - юридичної особи. В цьому разі між учасниками укладається засновницький договір, який не тільки регулює їх спільну діяльність, а й визначає правовий статус створеної ними з цією метою юридичної особи.

Ця теоретична позиція знайшла своє підтвердження в національній нормативно-правовій базі. Так, відповідно до п. З Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91, спільною діяльністю вважається господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Загальні положення щодо права суб'єктів господарювання на ведення спільної господарської діяльності на умовах, визначених договором про спільну діяльність, містяться у ст. 176 ГК України. ЦК України цьому виду договорів присвячує гл. 77. Порядок оподаткування спільної діяльності без створення юридичної особи та суміжні з цим процедури визначаються Законом України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22 травня 1997 р.) та прийнятими на його виконання документами (зокрема, Порядком ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 р. № 234 (в редакції наказу від 16 січня 1998 р. № 24). Судову практику в справах, пов'язаних із веденням спільної діяльності, узагальнено в роз'ясненні Президії Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 1995 р. № 02-5/302 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність".

Загальні положення щодо договору про спільну діяльність та його різновидів

Згідно зі ст. 1130 ЦК України за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. За схожим визначенням підпункту 7.7.1 п. 7 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на підставі договору про спільну діяльність, що передбачає об'єднання коштів або майна учасників для досягнення спільної господарської мети. На відміну від визначення ЦК України, це визначення передбачає обов'язковою ознакою відповідного договору об'єднання коштів або майна учасників, а також характер його мети - господарська.

Частина 2 ст. 1130 ЦК України вказує на існування двох різновидів договору про спільну діяльність:

 • договір простого товариства (на основі об'єднання вкладів учасників);
 • договір про спільну діяльність, що не передбачає об'єднання вкладів учасників.

З огляду на поширеність в підприємництві саме договорів простого товариства, на що, зокрема, вказує і визначення договору про спільну діяльність, наведене в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств", яке за змістом майже збігається з визначенням договору простого товариства, в подальшому докладно характеризуватимемо саме цей різновид договорів про спільну діяльність.

Поняття договору простого товариства

Згідно з ч. 1 ст. 1132 ЦК України за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Характеристика договору простого товариства

Учасники договору простого товариства об'єднують свої вклади. Ними відповідно до ст. 1133 ЦК України визнається все те, що вони вносять у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки. Тобто об'єднуються як матеріальні, так і нематеріальні активи учасників.

Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладів учасників провадиться за погодженням між ними.

Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом.

Користування спільним майном учасників здійснюється за їх спільною згодою, а в разі недосягнення згоди - у порядку, що встановлюється за рішенням суду. Обов'язки учасників щодо утримання спільного майна та порядок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цих обов'язків, встановлюються договором простого товариства.

Учасники договору простого товариства спільно діють. Згідно зі ст. 1335 ЦК України під час ведення спільних справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками договору простого товариства. У разі спільного ведення справ для вчинення кожної угоди потрібна згода всіх учасників.

У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти угоди від імені всіх учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого товариства.

Рішення щодо спільних справ учасників приймаються учасниками за спільною згодою, якщо інше не встановлено договором простого товариства.

Чинне законодавство не обмежує сторони у виборі форми порядку ведення спільних справ. Наприклад, сторонами може бути створена рада з числа їх працівників, яка приймає рішення не більшістю голосів, а за загальною згодою. Якщо договором про спільну діяльність передбачена така форма ведення спільних справ, то у випадку необхідності укладання договорів для досягнення мети спільної діяльності (договори підряду, оренди, поставки тощо) такі договори укладаються всіма учасниками спільної діяльності або за їх дорученням одним з них.

Особливості передбачені ЦК України щодо відповідальності учасників договору простого товариства за спільними зобов'язаннями. Так, за ст. 1138 цього Кодексу якщо договір простого товариства не пов'язаний зі здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. За спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають солідарно.

Якщо ж договір простого товариства пов'язаний зі здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення.

Метою договору простого товариства є одержання прибутку або інша мета.

Незважаючи на свою назву, предметом договору про спільну діяльність, а саме його різновиду - договору простого товариства - виступає не діяльність його сторін, а конкретна мета, що ними була поставлена.

Чинне законодавство не встановлює вичерпного переліку цілей учасників спільної діяльності та її об'єктів. Ними можуть бути спільне будівництво або експлуатація об'єктів. Крім того, на практиці часто зустрічається спільне виробництво певної продукції. Приміром, один учасник спільної діяльності надає свій цех, а інший учасник розміщує там своє обладнання та забезпечує його сировиною, і вони разом починають спільне виробництво відповідно до умов договору.

За наведеним вище визначенням Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" спільна мета учасників такої Діяльності повинна мати саме господарський характер (бути результатом виробництва (виготовлення) продукції, торгівлі, надання послуг, виконання робіт - ст. 1 Закону України від 1 червня 2000 р. № 1775-Ш "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"). Проте, зважаючи на те, що визначення відповідних термінів наводиться у цьому, як і в більшості нормативних актів, для цілей цих документів, тобто, у нашому разі - для цілей оподаткування, господарський характер заявленої мети договору про спільну діяльність обумовлений саме необхідністю оподаткування відповідних операцій.

Тож навряд чи правомірно обмежувати інститут спільної діяльності виключно господарським змістом. Наприклад, підприємства, які розпочали спільний випуск принципово нової і, як здається, конкурентоспроможної продукції, можуть укласти договір простого товариства з метою проведення комплексних рекламних заходів. У договорі встановлюються умови про оплату відеоматеріалів, рекламних буклетів, організації участі у закордонних виставках, залучення перекладачів, які є у штаті одного з цих підприємств.

Така спільна діяльність не має ознак господарської, маючи на меті ознайомлення ділових кіл та потенційних споживачів зі своєю продукцією. Це діяльність на створення сприятливих умов для укладання договорів з іноземними фірмами щодо експорту та залучення інвестицій у разі необхідності розширення виробництва цієї продукції.

Метою договору простого товариства сторони можуть зазначити досягнення, зокрема соціального ефекту (благодійна, наукова, освітня мета)1. На це, зокрема, вказує фраза "інша мета" максимально широкого обсягу, що міститься у визначенні договору простого товариства.

Згідно зі ст. 1139 ЦК України прибуток, одержаний учасниками договору простого товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.

Договори простого товариства є консенсуальними договорами, тобто набирають чинності з моменту досягнення сторонами угоди за всіма істотними умовами. Момент набрання чинності договором не залежить від того, чи зробили учасники свої внески, чи ні.

Відповідно до ст. 1131 ЦК України договори про спільну діяльність взагалі і договори простого товариства зокрема укладаються у письмовій формі.

Глава 77 ЦК України не передбачає обов'язкових реквізитів договору про спільну діяльність, не встановлюючи переліку істотних умов, необхідних для його виконання. До таких роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність" відносить мету договору, порядок та умови ведення спільних справ, види та обсяг внесків кожної із сторін, умови використання результатів спільної діяльності тощо. Частина 2 ст. 1131 ЦК України додатково встановлює, що за домовленістю сторін у договорі про спільну діяльність можуть бути визначені умови щодо координації спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правового статусу виділеного для спільної діяльності майна, порядку покриття витрат та збитків учасників, їх участі у результатах спільних дій та інші умови, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

Законодавство встановлює особливості припинення договору простого товариства. Так, згідно зі ст. 1141 ЦК України договір простого товариства припиняється у разі:

 • визнання учасника недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;
 • оголошення учасника банкрутом, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;
 • смерті фізичної особи - учасника або ліквідації юридичної особи - учасника договору простого товариства, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників або заміщення учасника, який помер (ліквідованої юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками);
 • відмови учасника від подальшої участі у договорі простого товариства або розірвання договору на вимогу одного з учасників, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників. Учасник може зробити заяву про відмову від подальшої участі у безстроковому договорі простого товариства не пізніш як за три місяці до виходу з договору. Учасник договору простого товариства, укладеного на визначений строк, або договору, у якому досягнення мети визначено як скасувальна умова, має право вимагати розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реальних збитків, завданих розірванням договору;
 • спливу строку договору простого товариства;
 • виділу частки учасника на вимогу його кредитора, якщо домовленістю між учасниками не передбачено збереження договору щодо інших учасників;
 • досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим.

У разі припинення договору простого товариства речі, передані у спільне володіння та (або) користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін.

Учасник, який вніс у спільну власність річ, визначену індивідуальними ознаками, має право у разі припинення договору простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших учасників і кредиторів.

З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб.

Окремі види спільної діяльності регулюються, поряд з положеннями ЦК України, відповідними спеціальними актами законодавства. Одним з таких видів є діяльність промислово-фінансових груп, що створюються і діють на підставі Закону України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР "Про промислово-фінансові групи в Україні" та Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 781.

Відповідно до вказаних нормативних актів головне підприємство і учасники промислово-фінансової групи (ПФГ) укладають Генеральну угоду про спільну діяльність для виробництва кінцевої продукції, яка підлягає затвердженню постановою Кабінету Міністрів України. Істотними умовами Генеральної угоди є:

 • назва ПФГ;
 • перелік затверджених у встановленому законодавством порядку державних програм, з метою реалізації яких створюється ПФГ (див., зокрема, постанову Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 249 "Про заходи щодо реалізації програм вітчизняного літакобудування");
 • визначення головного підприємства ПФГ;
 • кандидатура президента ПФГ, його права та обов'язки, порядок звільнення з посади;
 • перелік учасників ПФГ;
 • перелік кінцевої продукції ПФГ;
 • термін дії угоди;
 • інші умови, передбачені законодавством, та ті, які визнають необхідними ініціатори створення ПФГ.

Угода підлягає затвердженню постановою Кабінету Міністрів України і набирає чинності з дня прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про створення (реєстрацію) ПФГ. До моменту прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про створення (реєстрацію) ПФГ у учасників ПФГ відсутні правові підстави вимагати виконання угоди.

Укладаючи Генеральну угоду, сторони визначають обов'язок кожного з учасників ПФГ щодо внесків, необхідних для досягнення мети, за якою створюється ПФГ. Такими внесками можуть бути грошові суми, майно, трудова участь, надання послуг, розробка і забезпечення проектною документацією тощо. У процесі дії Генеральної угоди кожний з її учасників без згоди інших учасників ПФГ не має права розпоряджатися своєю часткою у спільній власності. З метою реалізації державних програм право розпорядження спільним майном, у тому числі шляхом його відчуження, має головне підприємство ПФГ, за умови, що це передбачено Генеральною угодою.

Частиною 2 ст. 2 Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" передбачено, що право діяти від імені ПФГ має виключно головне підприємство ПФГ. Вимоги ст. 1135 ЦК України щодо видачі довіреності для ведення спільних справ у цьому разі не застосовуються (див. лист Вищого арбітражного суду України від 25 червня 1996 р. № 01-8/234 "Про Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні"). За таких обставин Головне підприємство укладає угоди, пов'язані з досягненням мети, з якою створена ПФГ, від власного імені, і саме набуває цивільних прав і несе обов'язки за укладеними угодами.

Згідно з ч. 1 ст. З Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" рішення про створення (реєстрацію) об'єднання та надання йому статусу ПФГ ухвалюється Кабінетом Міністрів України з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, затверджених законами або постановами Верховної Ради України (див., зокрема, Закон України від 11 липня 2001 р. № 2623-Ш "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"), і оформляється постановою.

Виключення (вихід) головного підприємства або учасника ПФГ із складу ПФГ згідно зі ст. 6 Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" здійснюється шляхом прийняття постанови Кабінетом Міністрів України. Виключення (вихід) із складу ПФГ головного підприємства ПФГ тягне за собою реорганізацію ПФГ та її нову реєстрацію відповідно до ст. З цього Закону. Отже раніше укладена Генеральна угода про спільну діяльність ПФГ з виробництва кінцевої продукції втрачає юридичну силу з моменту винесення Кабінетом Міністрів України постанови про виключення (вихід) головного підприємства або учасника ПФГ із складу ПФГ. Знов укладена Генеральна угода набирає чинності з дня прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про нову реєстрацію ПФГ.

Вирішення питань, пов'язаних із створенням (реєстрацією), реорганізацією та ліквідацією ПФГ, Законом віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України. Тому пов'язані з цим спори господарським судам непідвідомчі (див. лист Вищого арбітражного суду України від 25 червня 1996 р. № 01-8/234 "Про Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні").