ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони, ......................., в особі .................., який діє на підставі .........., надалі - Довіритель,

а з другої сторони, .................., в особі .................., який діє на підставі .........., надалі - Повірений, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, домовились про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Повірений зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати наступні юридичні дії (перелік юридичних дій), права і обов'язки за якими набуває безпосередньо Довіритель.

УМОВИ ДОГОВОРУ

 1. Повірений повинен виконати дане йому доручення згідно з вказівками Довірителя. Порушення цих вказівок може мати місце, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або ж не одержав своєчасної відповівна свій запит. У цьому разі Повірений повинен сповістити Довірителя про допущені порушення, як це тільки стане можливим.
 2. Повіреному, що діє як комерційний представник, Довірителем може бути надане право виступати в інтересах Довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен у розумний строк сповістити Довірителя про допущені відступи (якщо інше не передбачено договором).
 3. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі тільки якщо буде примушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів Довірителя. Повірений, що передовірив виконання іншій особі, повинен негайно сповістити про це Довірителя. У цьому разі Повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника.
 4. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного Повіреним.
 5. Якщо замісник Повіреного був пойменований у договорі, Повірений не несе відповідальності ні за його вибір, ні за ведення ним справ.
 6. Якщо ведення справ замісником Повіреного у договорі не передбачено або ж передбачене але замісник у ньому не пойменований, Повірений несе відповідальність за вибір замісника.

ПОВІРЕНИЙ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;
 • після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до виконання, негайно повернути Довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплив, і надати звіт із залученням ви правдувальних документів (якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення);
 • негайно передати Довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.

ДОВІРИТЕЛЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

 • видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором;
 • забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;
 • відшкодувати Повіреному витрати;
 • негайно прийняти від Повіреного усе виконане ним згідно з договором;
 • виплатити винагороду Повіреному.

СТРОК ДОГОВОРУ

 1. Цей договір вступає в дію ............ року і є чинним до ............ року.
 2. Довіритель має право скасувати дорученим, а Повірений - відмовитися від нього у будь-який час.
 3. Сторона, що відмовляється від договору з Повіреним (який діє як підприємець), має сповістити іншу сторону про припинення договору за один місяць (може бути передбачено більш триваліший строк). У разі реорганізації юридичної особи, яка виступає комерційним представником. Довіритель має право скасувати доручення без попереднього повідомлення.
 4. Договір доручення припиняється за умови:
 • скасування доручення Довірителем;
 • смерті Довірителя або Повіреного (коли вони є фізичними особами);
 • визнання будь-кого з них недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутній (для фізичних осіб);
 • ліквідації або визнання банкрутом (для юридичних осіб).

РОЗМІР ПЛАТИ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ

 1. Довіритель за виконання Повіреним на його користь передбачених цим договором юридичних дій сплачує йому винагороду в сумі грн. шляхом (перерахування на розрахунковий рахунок, готівкою тощо) не пізніше ..................

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане Повіреним, Довіритель відшкодовує Повіреному зазнані витрати та винагороду пропорційно виконаній роботі. Це правило не застосовується до виконання Повіреним доручення після того, як він довідав ся або повинен був довідатись про припинення доручення.
 2. Скасування Довірителем доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих Повіреному припиненням договору (крім випадків, що передбачає дії Повіреного як комерційного представника).
 3. Відмова від виконання доручення Довірителя не є підставою для відшкодування збитків, завданих Довірителеві припиненням договору, крім випадків відмови Повіреного в умовах, коли Довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси (а також у випадку, коли Повірений діє як комерційний представник).
 4. За прострочку оплати винагороди Довіритель сплачує повіреному пеню в розмірах, передбачених Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Всі спори, які можуть виникнути між сторонами у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а неузгоджені питання - у судовому порядку. Цей договір складено в двох примірниках по одному для кожної сторони.
 2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

коментарі

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок іншої особи (довірителя) певні юридичні дії. Отже, сторонами цього договору виступають повірений і довіритель. Повірений — особа, яка зобов'язується виконати юридичні дії, а довіритель - - особа, яка доручає повіреному виконати ці дії. Повіреним і довірителем можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Фізичні особи, які виступають повіреними чи довірителями, мають бути дієздатними. Будь-яка юридична особа вправі бути довірителем, а повіреним — лише за умови, що це не виходить за межі її дієздатності. Наприклад, товарні біржі, банки, юридичне бюро, посередницькі організації. Цей договір досить поширений у цивільному обігу.

Предметом договору доручення є юридичні дії повіреного. До таких юридичних дій належать не тільки право-чини, а й інші дії повіреного (складання актів, вчинення процесуальних дій тощо), внаслідок яких довіритель здійснює свої права та обов'язки або набуває, змінює і припиняє їх. Трапляється, що повірений, виконуючи доручення, здійснює також окремі фактичні дії. Наприклад, оглядає майно, яке хоче придбати довіритель, перевозить речі тощо. Ці дії не є предметом договору доручення. Вони мають супровідний характер і не можуть мати правове значення у відносинах між повіреним і довірителем, який зобов'язаний відшкодувати дії повіреного, пов'язані зі здійсненням фактичних дій.

Характерним для договору доручення є те, що повірений виконує юридичні дії від імені та за рахунок довірителя. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя. Може бути встановлено і виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором.

У договорі можуть бути встановлені також строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої чинне виключне право повіреного. Повірений має право на плату за виконання свого обов'язку за цим договором. Коли в договорі не визначено розміру плати повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних цін на такі послуги.

Оскільки повірений виступає від імені та за рахунок довірителя, то, звичайно, він має керуватися інтересами свого довірителя і діяти відповідно до вказівок, що дав йому довіритель. Тому в договорі або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Ці дії мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Але він має право і передати доручення іншій особі (замісникові), якщо це передбачено договором або якщо повірений був примушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя. У таких випадках повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного повіреним.

За договором доручення повірений зобов'язаний:

 • повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;
 • після виконання доручення або в разі припинення договору до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не закінчився, і надати звіт із залученням виправдних документів, якщо це вимагається умовами договору та характером доручення;
 • негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням договору.

Довіритель зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором:

 • забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;
 • відшкодувати повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення;
 • негайно прийняти від повіреного усе виконане ним згідно з договором і виплатити повіреному винагороду, якщо вона йому належить.

Договір доручення припиняється внаслідок: скасування доручення довірителем; смерті довірителя або повіреного; визнання будь-кого з них недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутнім. Довіритель має право скасувати доручення, а повірений — відмовитися від нього у будь-який час. Угода про відмову від цих прав є нікчемною.

Сторона, що відмовляється від договору з повіреним, який діє як підприємець, має сповістити іншу сторону про припинення договору за один місяць, якщо триваліший строк не передбачено договором. У разі реорганізації юридичної особи, яка виступає комерційним представником, довіритель має право скасувати доручення без такого попереднього сповіщення.

У разі смерті повіреного його спадкоємці повинні сповістити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти його речі та документи і потім передати їх довірителеві. Такий самий обов'язок покладено на ліквідатора юридичної особи, що є повіреним.