ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Даний договір укладається відповідно до усної пропозиції Продавця із зазначенням всіх істотних умов даного договору і попереднім досягненням повної згоди між Покупцем та Продавцем .......... щодо всіх істотних умов даного договору, підтвердженням чого є укладення даного договору.

Продавець: ................, яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/9-ВР від 22.05.1997 р. в особі .............., що діє на підставі Статуту з одного боку, і

Покупець: ..................., яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/9-ВР від 22.05.1997 р. в особі ..............., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом Сторони

уклали даний договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Продавець зобов'язується передати на умовах даного договору у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити його повну вартість на умовах попередньої оплати до .............. та прийняти товар.
 2. Найменування, кількість, асортимент, ціна товару, що постачається, визначається у Додатку № 1, який є невід'ємною частиною договору.

ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ НА ТОВАР

 1. Продавець повідомляє Покупця, що Товар, який є предметом даного договору являється власністю Продавця.
 2. Продавець належним чином повідомив Покупця про те, що Товар, який є предметом купівлі-продажу не перебуває в заставі чи не є обтяженим іншими зобов'язаннями.

ЯКІСТЬ

 1. Якісні характеристики товару повинні відповідати державним стандартам, що є чинними на території України для відповідної категорії товару.

"ПРОДАВЕЦЬ" зобов'язаний:

 • передати "ПОКУПЦЮ" "ТОВАР" та всі відповідні документи на нього.
 • до передачі товару Покупцю Продавець зберігає Товар не допускаючи його погіршення.
 • передати Товар Покупцю по кількості, якості, асортименту та комплектності згідно умов даного договору, що визначені в Додатку №1, відповідно до акту приймання-передачі, який підписується працівниками Покупця та Продавця, що мають повноваження та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень для виявлення можливих недоліків товару.

"ПОКУПЕЦЬ" зобов'язаний:

 • прийняти "ТОВАР" та сплатити його вартість.
 • відшкодувати Продавцю усі витрати пов'язані зі збереженням Товару після його оплати до отримання.
 • прийняти Товар від Продавця по кількості, якості, асортименту та комплектності згідно умов даного договору, що визначені в Додатку №1, відповідно до акту приймання-передачі, який підписується працівниками Покупця та Продавця, що мають повноваження та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень для виявлення можливих недоліків товару.

ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

 1. Ціна Товару визначається Сторонами в порядку, визначеному цим Договором.
 2. Покупець сплачує вартість товару на суму - .............. грн, протягом ...... банківських днів з моменту отримання Товару шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, у термін ......
 3. Оплата є такою, що відбулася, з моменту надходження відповідних коштів на поточний рахунок Продавця в повному обсязі.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

 1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та/або упаковці у спосіб, який забезпечує схоронність товару за звичайних умов зберігання і транспортування.
 2. Приймання - передача товару оформлюється накладною на відпуск товару в момент передачі товару Покупцю, яка підписується уповноваженими представниками Сторін в 2-х оригінальних примірниках: 1 примірник - Покупцю, 1 примірник - Продавцю.
 3. Приймання-передача Товару по кількості, якості, асортименту та комплектності згідно умов даного договору, що визначені в Додатку №1, відбувається відповідно до акту приймання-передачі, який підписується працівниками Покупця та Продавця, що мають повноваження та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень для виявлення можливих недоліків товару в момент передачі товару.
 4. Передача (приймання- здача) товару здійснюється в пункті поставки: ..................
 5. Доставка Товару здійснюється Покупцем за власний рахунок.
 6. Товар вважається наданим в розпорядження Продавця, якщо у строк, встановлений договором він готовий до передання Покупцеві у належному місці і Покупеть проінформований про це письмовим повідомленням, що надсилається листом, телеграмою, факсимільним повідомленням або в устній формі шляхом телефонних переговорів.
 7. Продавець у момент передачі товару зобов'язаний надати відповідні документи, що підтверджують якість товару, а саме: сертифікат відповідності, посвідчення про якість та інші. У випадку ненадання документів, що підтверджують якість, Покупець має право відмовитись від прийняття товару.
 8. Покупець у разі виявлення недоліків поставленого товару за якістю має право пред'явити вимоги до виготовлювача даного Товару за умови, що ці недоліки були виявлені в розумний строк.

ПЕРЕХІД РИЗИКІВ НА ТОВАРУ

 1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передання йому товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видатково-прибуткової накладної та акту приймання-передачі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.
 2. За порушення умов даного договору винна сторона відшкодовує збитки нанесені іншій стороні своїми діями або бездіяльністю у тому числі неотриманий прибуток у порядку передбаченим чинним законодавством, незалежно від сплати неустойки.
 3. Покупець вправі відмовитись від даного договору у відповідності до чинного законодавства.
 4. Продавець може відмовитися від договору у разі необгрунтованного зволікання з прийняттям товару Покупцем та вимагати відшкодування збитків.
 5. У випадку несвоєчасного виконання Покупцем грошових зобов'язань за цим договором Покупець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
 6. Якщо Продавець не здійснив поставку Товару у встановлений термін, Покупець вправі відмовитись від прийняття товару і вимагати повернення сплаченої суми.
 7. Покупець відшкодовує Продавцю усі витрати пов'язані зі збереженням Товару після його оплати до отримання відповідно до наданих Продавцем документів, які підтверджують понесені ним витрати.

9.ФОРС - МАЖОР

 1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин нездоланної сили, що не залежить від волі сторін. При цьому термін виконання відповідного зобов'язання відповідно відсувається на період дії таких обставин і їх наслідків, але не більше .......... календарних днів.
 2. До обставин нездоланної сили відносяться: повінь, пожежа, землетруси, інші стихійні явища природи, а також війна, воєнні дії, страйки, блокади, ембарго, заборони експорту, дії державних органів, прийняття нормативних актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору чи будь-які інші обставини надзвичайного характеру, яким Сторона не могла запобігти розумними заходами.
 3. Якщо обставини нездоланної сили будуть продовжуватися більше ніж .......... днів, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від виконання цього Договору.
 4. Сторона, що зазнала обставин нездоланної сили, зобов'язана повідомити про це іншу сторону протягом 3 днів з моменту настання обставин нездоланної сили.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Сторони зобов'язуються докладати усіх можливих зусиль до того, щоб вирішувати всі розбіжності та суперечності , які виникають або пов'язані з цим договором, шляхом взаємних переговорів.
 2. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в господарському суді.

СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами.
 2. Закінчення строку дії даного договору не звільняє Сторони від повного виконання зобов'язань за даним договором.
 3. Сторони не можуть відмовитися від виконання умов цього договору і розірвати його в односторонньому порядку, крім випадків передбачених чинним законодавством.

ІНШІ УМОВИ

 1. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору оформлюються письмово і підписуються уповноваженими представниками Сторін. Зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту підписання та стають складовими і невід'ємними частинами цього Договору.
 2. Всі документи, які стосуються виконання умов цього Договору (додаткові угоди, доповнення, замовлення, акти, накладні, листи, повідомлення тощо), є його складовими та невід'ємними частинами.
 3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання за цим Договором іншим фізичним або юридичним особам без письмової згоди на те іншої Сторони.
 4. Після підписання даного договору всі попередні договори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного договору , втрачають юридичну силу.
 5. Даний Договір складається з ............. сторінок, укладено в 2-х оригінальних примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

коментарі

За договором купівлі - продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Це сплатний, двосторонній і консенсуальний договір. Він спрямований на безповоротне відчуження продавцем майна і перехід його у власність покупця, і, отже, є юридичною підставою виникнення такого зобов'язального правовідношення, яке обумовлює в покупця абсолютне речове право.

Договір купівлі - продажу, як правило, має одноразовий характер і укладається переважно на те майно, яке є в наявності і підготовлене для відчуження. Продавцеві сплачується вартість відчужуваного майна лише у грошовому вираженні. Оплата придбаного майна повинна здійснюватися у національній валюті України — гривні, за винятком випадків, передбачених законом.

З урахуванням особливостей організаційно - правових форм торгівлі, що використовуються на території перебування сторін договору купівлі-продажу, особливостей способу укладення та виконання договору, є кілька різновидів договору купівлі-продажу, зокрема:

 • договори купівлі-продажу в оптовій і роздрібній торгівлі;
 • договори, які укладаються на біржах і аукціонах;
 • договори купівлі - продажу, які укладаються у внутрішньому і зовнішньоекономічному обігу;
 • договори купівлі - продажу житлових будинків, квартир, земельних ділянок, автомашин, валютних цінностей;
 • договори купівлі - продажу об'єктів приватизації;
 • договори купівлі - продажу на умовах комісії, консигнації та поставки;
 • форвардні та ф'ючерсні договори купівлі - продажу.

Предметом договору купівлі - продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. В окремих випадках для покупця становить інтерес не саме придбане майно (як матеріальний об'єкт), а зафіксоване в ньому те чи інше право вимоги, наприклад, у разі купівлі цінних паперів. Предметом цього договору може бути і право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі - продажу права вимоги застосовують положення про відступлення права вимоги.

Загальні положення про купівлю - продаж застосовують до договорів купівлі - продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі - продажу валютних цінностей і цінних паперів. Особливості купівлі - продажу окремих видів майна можуть встановлюватись і законом.

Договір купівлі - продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Право продажу майна, крім випадків примусового продажу, належить власникові. Це означає, що приймати рішення про відчуження майна (визначати його правову долю) має право лише його власник, оскільки за договором купівлі - продажу продавець зобов'язаний передати не лише саме майно, а й право власності на нього. Тільки за такої умови у покупця може виникнути відповідне право. Продавець не може передати покупцеві те, на що він сам не має права. Якщо продавець товару (майна) не є його власником, покупець набуває права власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення.

Власникові не обов'язково особисто брати участь в укладенні договору купівлі - продажу. Він може здійснити ці повноваження через свого представника чи комісіонера. Таким чином, якщо продавцем майна може бути лише певна особа, тобто, як правило, власник, то покупцем може бути будь - яка особа. Але обов'язковою умовою участі фізичних осіб стороною в договорі купівлі - продажу є наявність у них достатньої дієздатності.