Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

............... N ............. ........ ........ 200 .... р. (місце укладення)

Замовник (уповноважена ним особа) ................... (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) з одного боку, та виконавець ...................... (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) .............., з другого,

уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

 1. Виконавець зобов'язується виконати з дотриманням вимог законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі - роботи) з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі - проект), а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи.
 2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені у завданні на виконання робіт, що є невід'ємною частиною договору (додаток 1).
 3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).
 4. Отриманий внаслідок виконання цього договору проект є власністю замовника.

Вартість робіт і порядок її обчислення

 1. Загальна вартість робіт за цим договором становить ........... гривень, у тому числі ПДВ (сума цифрами і словами) ................. гривень. (сума цифрами і словами)
 2. Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що складається на підставі погодженого сторонами кошторису на виконання робіт (додаток 4).
 3. Замовник у ........ денний строк починаючи з дня підписання договору зобов'язується здійснити авансовий платіж виконавцю у розмірі ............. гривень. (сума цифрами і словами)
 4. Замовник протягом ....... банківських днів з дня отримання ним проекту та підписання акта приймання - передачі робіт зобов'язується здійснити повну оплату робіт.

Порядок приймання і передачі робіт

 1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється актом приймання-передачі робіт (далі - акт).
 2. Замовник зобов'язаний підписати акт протягом .... банківських днів з дня одержання проекту.
 3. У разі відмови від підписання акта замовник складає протягом ...... днів з моменту отримання акта і проекту мотивований протокол розбіжностей.

Строк виконання робіт

 1. Початок робіт - ......... року, їх закінчення - .............. року.
 2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

Відповідальність сторін

 1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.
 2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт виконавець/замовник сплачує .............
 3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Припинення дії договору

 1. Умовами припинення (розірвання) договору є: ...........

Порядок вирішення спорів

 1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін.
 2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

Конфіденційність договору

 1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.

Строк дії договору та інші умови

 1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.
 2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.
 3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.
 4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.
 5. Договір складено у .......... примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
 6. Додаткові умови ............. (заповнюється у разі необхідності)

Реквізити сторін