ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Місто ......, дві тисячі ....... року, ......... місяця, ...... числа.

Ми, що нижче підписалися – ................, що мешкає в м. ......, вул. ....., ......, кв........., надалі Відчужувач, з одного боку та

.............., що мешкає в м. ........., вул. ....., ......, кв. ......, надалі Набувач, з іншого боку,

уклали цей договір про таке:

 1. ВІДЧУЖУВАЧ передає у власність, а НАБУВАЧ приймає належну ВІДЧУЖУВАЧУ квартиру № .... (...), в будинку № ....(.....) по вулиці ..... в місті ......, взамін чого НАБУВАЧ зобов'язується забезпечувати ВІДЧУЖУВАЧА довічним утриманням. Право власності на вказану квартиру переходить до НАБУВАЧА після державної реєстрації цього договору.
 2. Відчужувана квартира належить ВІДЧУЖУВАЧУ на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого ........., державним нотаріусом ......... нотаріальної контори ......... року, за реєстр. № ..... та зареєстрованого в ........... бюро технічної інвентаризації ........ року, за № ..... .
 3. Квартира складається з однієї жилої кімнати, загальною площею ........ (........) квадратних метрів, жилою площею ......... (........) квадратних метрів.
 4. Відповідно до відомостей, викладених у довідці - характеристиці (витягу з реєстру), виданій .......... БТІ ......... р., № ......., вартість квартири, що відчужується, становить ....... гривень ..... коп.
 5. Сторони оцінюють квартиру в .......... (..........) гривень .... коп.
 6. За цим договором НАБУВАЧ зобов’язується:
 • в межах вартості матеріального забезпечення довічно утримувати ВІДЧУЖУВАЧА;
 • надати ВІДЧУЖУВАЧУ довічне безоплатне користування всією вищевказаною квартирою без права постановки на реєстраційний облік та проживання в ній сторонніх осіб;
 • після смерті ВІДЧУЖУВАЧА поховати її з додержанням прийнятих громадських та християнських звичаїв.
 1. Вартість матеріального забезпечення оцінена сторонами в ........ (.........) гривень в місяць. В разі зміни встановленого державою розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян, за розмір який сторони приймають суму соціальної пільги за Законом України „Про оподаткування доходів фізичних осіб” - ця сума відповідно змінюється. Сума матеріального забезпечення підлягає щомісячному зарахуванню на рахунок № ..... в ..... відділенні ........ № .........., а в разі якщо за станом здоров’я НАБУВАЧ не може самостійно їх одержати – на руки під розписку про одержання.
 2. За рахунок суми матеріального забезпечення і в межах її вартості, за замовленням ВІДЧУЖУВАЧА, НАБУВАЧ зобов’язаний придбати і безоплатно доставити до місця її проживання, - продукти харчування, одяг, медикаменти або забезпечити надання побутових послуг. Про прийняття таких речей або послуг в рахунок вартості матеріального забезпечення за цим договором ВІДЧУЖУВАЧ має надати відповідну розписку. В разі термінової необхідності, через стан здоров’я ВІДЧУЖУВАЧА, НАБУВАЧ за погодженням з ВІДЧУЖУВАЧЕМ зобов’язаний передати наперед необхідну для лікування суму.
 3. Цей договір може бути розірваним за згодою сторін, а в разі невиконання його умов і відмови від добровільного розірвання однією із сторін - в судовому порядку.
 4. ВІДЧУЖУВАЧ свідчить, що відчужувана квартира до цього часу нікому не продана, не подарована, не заставлена, не здана в оренду, під податковою заставою, забороною (арештом) не перебуває. Судових спорів про неї немає.
 5. Витрати за нотаріальне оформлення договору оплачує НАБУВАЧ.
 6. Цей договір складено в 3-х примірниках, один з яких залишається в справах ........ приватного нотаріуса ........... нотаріального округу, а інші видаються сторонам.
 7. Зміст ст.ст. 334, 535, 602, 744-758 Цивільного кодексу України сторонам нотаріусом роз’яснено.
 8. Цей договір після його підписання сторонами і нотаріального посвідчення підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.

ПІДПИСИ:

З А Б О Р О Н А

........... року, мною, ..........., ........ нотаріусом .......... нотаріального округу, на підставі ст.73 Закону України "Про нотаріат" і Указу Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23.08.98 року, в зв’язку з посвідченням цього договору довічного утримання,

накладається ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ квартири № ......, в будинку № ...... по вулиці ...... в місті ....., яка належить ..........., до припинення договору довічного утримання.

Зареєстровано в реєстрі заборон № ......

Одержано плати – ........... гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

коментарі:

Договір довічного утримання (догляду), як один із різновидів договору ренти, є альтернативою договору дарування у тих випадках, коли особа за життя має намір, але за певних умов, розпорядитись належним їй на праві власності майном.

Саме за договором довічного утримання (догляду) відчужувач передає набувачеві у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Такий договір укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, а якщо предметом договору є нерухоме майно, – то й державній реєстрації.

Право власності на майно, передане по договору довічного утримання, виходячи з визначення поняття цього договору та, враховуючи встановлену законодавством форму, виникає з моменту нотаріального посвідчення договору, а якщо договір підлягає державній реєстрації – з моменту такої реєстрації.

Однак, до смерті відчужувача право розпорядження майном, переданим за договором довічного утримання (догляду) законодавчо обмежене. Так, до смерті відчужувача набувач позбавлений права продавати, дарувати, обмінювати чи передавати в заставу майно, отримане за цим договором. З метою дотримання набувачем зазначених обмежень, при нотаріальному посвідченні договору нотаріусом накладається заборона на відчуження такого майна.

Сторонами договору довічного утримання є відчужувач та набувач, при цьому відчужувачем за цим договором може бути будь-яка фізична особа, незалежно від віку та стану здоров’я, а набувачем – фізична особа, яка здатна надавати відчужувачеві обумовлене договором забезпечення, тобто повнолітня дієздатна фізична особа, а також юридична особа або ж кілька фізичних осіб, які отримують майно на праві спільної сумісної власності, а їх обов’язок по утриманню (догляду) відчужувача є солідарним, тобто таким, за яким у відчужувача є право вимагати виконання обов’язків за договором як від усіх набувачів, так і від кожного з них окремо.

Договір довічного утримання (догляду) може бути укладений також на користь третьої особи. Факт перебування такої особи в родинних стосунках з відчужувачем юридичного значення не має. Укладення такого договору можливе у випадку відсутності у третьої особи, на користь якої укладається договір, коштів для проживання або ж її хворобливий стан, у зв’язку з яким вона потребує постійного догляду і, при цьому, відсутність у неї майна, яке може бути передане за договором довічного утримання.

При укладенні зазначеного договору з метою належного його виконання мають бути чітко встановлені права та обов’язки сторін. Так, набувач зобов’язаний надавати відчужувачеві довічне матеріальне забезпечення (у натуральній та грошовій формі) та/або догляд, строки та види якого також визначаються договором та поховати відчужувача, навіть якщо такий обов’язок договором не передбачений.

За необхідності, та у разі, якщо такий обов’язок передбачений договором, набувач зобов’язаний забезпечити відчужувача житлом, при цьому в договорі конкретно визначається той об’єкт нерухомого майна (чи його частина), в якій відчужувач буде проживати.

Договір довічного утримання (догляду) за своєю юридичною природою подібний до спадкового договору, який також укладається між відчужувачем, що є власником майна та набувачем, на якого покладається обов’язок виконувати розпорядження відчужувача і який, у разі смерті останнього, набуває право власності на його майно.

Набувач по спадковому договору може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття (наприклад, сплатити відчужувачу чи на користь третіх осіб частинами чи одноразово визначену грошову суму, виконати розпорядження щодо обряду та місця його поховання та інше).

Права відчужувача за договором полягають у тому, що він може робити певні розпорядження і вимагати їх виконання, а внаслідок укладення спадкового договору у нього виникають обов’язки не відчужувати майно, визначене у спадковому договорі, не заповідати його.

Відмінність спадкового договору від договору довічного утримання (догляду) пов’язується з моментом набуття права власності. Якщо за договором довічного утримання право власності у набувача виникає з моменту посвідчення договору (у випадках, встановлених законодавством – з моменту державної реєстрації договору), то право власності за спадковим договором переходить до набувача тільки після смерті відчужувача. Набувач за цим договором, за життя відчужувача, має лише можливість придбання права на майно в майбутньому за умови виконання вимог, зазначених у договорі.

Аналізуючи нотаріальну практику щодо укладення та посвідчення договорів довічного утримання (догляду) та спадкових договорів слід зазначити, що спадкові договори за час дії нового Цивільного кодексу України не стали поширеними, скоріше навпаки, – їх укладення та посвідчення носить поодинокий характер, тоді як кількість укладених договорів довічного утримання (догляду) з року в рік зростає.

Автор: Коновал Наталя