Договір оренди обладнання

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ........................., в особі директора ..............................., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ОРЕНДАР: ......................, в особі ................................, що діє на підставі ......................., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння та користування наступне обладнання (далі за текстом - "майно, що орендується"):
 • Найменування: згідно з Додатком # 1.
 • Стан (якість) майна, що орендується, на момент передачі в оренду: ............

МЕТА ОРЕНДИ

 1. Промислове використання.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

 1. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнято ОРЕНДАРЕМ протягом ...... днів з моменту підписання Даного Договору.
 2. Передача майна в оренду здійснюється відповідними фахівцями сторін за актом передачі.

ТЕРМІН ОРЕНДИ

 1. Майно, що орендується, вважається переданим ОРЕНДАРЕВІ з моменту підписання акту приймання майна, що орендується.
 2. Термін оренди складає .............. з моменту прийняття майна, що орендується, за актом приймання.
 3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Розмір орендних платежів складає ........... грн.
 2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше ..................
 3. Розмір орендної плати може переглядатися за згодою сторін 1 раз протягом .........

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна, що орендується, у відповідності до умов Даного Договору.
 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
 • ознайомити ОРЕНДАРЯ з правилами технічної експлуатації майна, що орендується, і за необхідності направити свого фахівця для проведення відповідного інструктажу на місці експлуатації;
 • надавати інформаційне та консультаційне сприяння ОРЕНДАРЕВІ щодо порядку правильної експлуатації майна, що орендується.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 1. ОРЕНДАР зобов'язується:
 • використовувати майно, що орендується, за його цільовим призначенням;
 • своєчасно здійснювати орендні платежі;
 • дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання майна, що орендується, у відповідності до технічної документації;
 • усунути можливість доступу до майна, що орендується, некомпетентних осіб;
 • утримувати майно, що орендується, у повній справності.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ

 1. Після закінчення терміну оренди ОРЕНДАР зобов'язаний протягом ......... повернути майно, що орендується, ОРЕНДОДАВЦЮ разом з тарою, упаковкою та технічною документацією (комплектно) за актом передачі.
 2. Повернення майна, що орендується, здійснюється відповідними фахівцями сторін.
 3. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЮ у справному стані з урахуванням нормального зносу.
 4. Майно, що орендується, може бути викуплене ОРЕНДАРЕМ (повністю або частково) в порядку та на умовах, передбачених згодою сторін.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
 • у випадку прострочення в прийнятті майна, що орендується, пеня в розмірі ........ від вартості майна за кожен день прострочення;
 • у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі .......... від суми боргу за кожен день прострочення;
 • у випадку нецільового використання майна, що орендується, штраф у розмірі ............ від суми річної орендної плати;
 • за передачу майна, що орендується, або його частини в суборенду без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі .......... грн.
 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Договором:
 • у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ майна, що орендується, пеня в розмірі ......... від його договірної вартості за кожен день прострочення.

ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов'язання.

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
 2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
 3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
 4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін