Договір оренди квартири у приватної особи

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: .................., з одного боку, і

ОРЕНДАР: .................., в особі ..............., що діє на підставі .........., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та користування квартиру:
 • Адреса: .........
 • Корисна площа: ......... кв.м.
 • Поверх: ..........
 • Кількість кімнат: .............
 • Недоліки квартири, що орендується, на момент передачі: .........
 • Наявність телефону: .....................
 1. Квартира належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності згідно ........
 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ також передає в оренду майно, що знаходиться у квартирі, згідно з Додатком.

МЕТА ОРЕНДИ

 1. Квартира надається ОРЕНДАРЕВІ для проживання співробітників останнього.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В ОРЕНДУ

 1. Квартира та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняті ОРЕНДАРЕМ протягом ....... з моменту укладення Даного Договору.
 2. Протягом ............. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі ОРЕНДАРЕВІ.
 3. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання.
 4. Квартира та майно вважаються фактично переданими в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.
 5. У момент підписання акту приймання ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає ОРЕНДАРЕВІ ключі від квартири та від кімнат.

ТЕРМІН ОРЕНДИ

 1. Термін оренди складає ......... років з моменту прийняття квартири за актом приймання.
 2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.
 3. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору, попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін ........
 4. При цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Орендна плата за користування майном складає .......... грн. на місяць.
 2. Орендна плата сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ або за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в безготівковому порядку на особовий рахунок останнього в установі ........ не пізніше .......... числа кожного ......... місяця.
 3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом ......... з моменту ........... перерахувати орендну плату за термін ........ авансом.
 4. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати в наступному порядку: .........

ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 1. Комунальні послуги оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.
 2. Усі витрати за користування телефонами оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ квартири та стану квартири і майна, що орендуються.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 1. ОРЕНДАР зобов'язується:
 • використовувати приміщення, що орендуються, виключно за їхнім цільовим призначенням;
 • своєчасно здійснювати орендні платежі;
 • утримувати приміщення, що орендуються, в чистоті та справності;
 • дбайливо ставитися до майна, що знаходиться в квартирі;
 • усувати наслідки аварій, що сталися в квартирі;
 • дотримуватися протипожежних правил;
 • здійснювати поточний ремонт квартири в термін ......;
 • не здійснювати перебудову та перепланування квартири, що орендується;
 • дотримуватися правил проживання в будинку, в якому знаходиться квартира;
 • безперешкодно допускати ОРЕНДОДАВЦЯ до квартири з метою перевірки її використання у відповідності до Даного Договору.
 1. ОРЕНДАР має право:
 • обладнати та оформити квартиру на власний розсуд;
 • міняти замки вхідних дверей та кімнат, укріплювати вхідні двері;
 • здавати квартиру в суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ (за винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам);
 • самостійно визначати порядок, умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників;
 • установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ ОРЕНДОДАВЦЮ

 1. Після закінчення терміну оренди ОРЕНДАР зобов'язаний передати ОРЕНДОДАВЦЮ квартиру та майно, що орендується, протягом .................. з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.
 2. Протягом терміну ............ ОРЕНДАР зобов'язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.
 3. Квартира та майно вважаються фактично переданими ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акту здачі-приймання.
 4. У момент підписання акту приймання ОРЕНДАР передає ОРЕНДОДАВЦЮ ключі від квартири та кімнат.
 5. Квартира та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.
 6. Невідокремлювані покращення, здійснені в квартирі ОРЕНДАРЕМ, переходять до ОРЕНДОДАВЦЯ без відшкодування здійснених витрат.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
 • у випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в розмірі ............. грн. за кожен день прострочення;
 • у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ......... від суми боргу за кожен день прострочення;
 • у випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі ........ від суми фактично сплачених орендних платежів;
 • за передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі .......... від суми фактично сплачених орендних платежів.
 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Договором:
 • у випадку прострочення по передачі квартири ОРЕНДАРЕВІ пеня в розмірі ............ грн. за кожен день прострочення.

ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов'язання.

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
 2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
 3. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН