Договір оренди будинку, споруди (іншого об'єкта нерухомості)

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ............, в особі .............., що діє на підставі ........, з одного боку, і

ОРЕНДАР: ............, в особі директора .............., що діє на підставі .........., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння наступну споруду (далі за текстом - "об'єкт, що орендується"):
 • Об'єкт, що орендується, являє собою будинок, що стоїть окремо, з підсобними (допоміжними) спорудами.
 • Адреса: ...............
 • Загальна площа: ...........
 • Площа підвальних приміщень: ................
 • Розмір земельної ділянки, що передається у користування разом з об'єктом, що орендується: .......
 • Вартість об'єкта, що орендується: .............
 • Кількість поверхів: .....................
 • Стан об'єкта, що орендується, на момент передачі в оренду: ...........
 • Недоліки майна, що орендується: ...........
 • Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею: ............

МЕТА ОРЕНДИ

 1. ...................

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

 1. Приймання - передача об'єкта, що орендується, здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників сторін.
 2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об'єкта, що орендується, протягом ........ з моменту підписання Даного Договору.
 3. Протягом ....... ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен виїхати з об'єкта, що орендується, та підготувати його до передачі ОРЕНДАРЕВІ.
 4. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнятий ОРЕНДАРЕМ протягом ......... з моменту початку роботи двосторонньої комісії.
 5. При передачі об'єкта, що орендується, складається акт здачі - приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.
 6. Об'єкт, що орендується, вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

ТЕРМІН ОРЕНДИ

 1. Термін оренди складає ......... років з моменту прийняття об'єкта, що орендується, за актом здачі - приймання.
 2. Якщо жодна сторона в термін ......... до закінчення Даного Договору не заявить про намір його розірвати, Даний Договір автоматично пролонгується на термін .........
 3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.
 4. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору, попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін .........,  при цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Розмір орендної плати за весь об'єкт,  що орендується, у цілому складає .............. грн. за ........ кв.м.
 2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше ........... числа кожного місяця.
 3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом .......... з моменту прийняття об'єкта, що орендується, перерахувати орендну плату за ........... авансом.
 4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 раз протягом .......... за згодою сторін.
 5. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь - який термін у розмірі, що визначається на момент оплати.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ об'єкта, що орендується, у відповідності до умов Даного Договору.
 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором втрачає право розпорядження об'єктом, що орендується, на термін оренди без письмової згоди ОРЕНДАРЯ.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

 1. ОРЕНДАР зобов'язується:
 • використовувати об'єкт, що орендується, за його цільовим призначенням;
 • своєчасно здійснювати орендні платежі;
 • самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт об'єкта, що орендується, протягом терміну оренди;
 • нести всі витрати з експлуатації об'єкта, що орендується;
 • утримувати об'єкт, що орендується, у повній справності;
 • здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об'єкта, що орендується, у термін .......;
 • не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову, добудову та перепланування об'єкта, що орендується;
 • підтримувати території, прилеглі до об'єкта, що орендується, та земельну ділянку в належному санітарному стані;
 • за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об'єкта, що орендується;
 • застрахувати об'єкт, що орендується, на термін оренди щодо усіх звичайно прийнятих ризиків;
 • безборонно допускати на об'єкт, що орендується, представників ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки його використання у відповідності до умов Даного Договору;
 • нести інші обов'язки як володар об'єкта, що орендується.
 1. ОРЕНДАР має право:
 • обладнати об'єкт, що орендується, на власний розсуд;
 • упорядкувати територію, прилеглу до об'єкта, що орендується, на власний розсуд;
 • здавати об'єкт, що орендується, у суборенду за умови згоди ОРЕНДОДАВЦЯ;
 • ОРЕНДАР самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ'ЄКТА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

 1. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ об'єкта, що орендується, здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників сторін.
 2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об'єкта, що орендується, протягом ........ з моменту закінчення терміну оренди.
 3. Протягом терміну за п. .... Даного Договору ОРЕНДАР зобов'язаний виїхати з об'єкта, що орендується, та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.
 4. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДАРЕМ та прийнятий ОРЕНДОДАВЦЕМ протягом .........з моменту початку роботи двосторонньої комісії.
 5. При передачі об'єкта, що орендується, складається акт здачі - приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.
 6. Об'єкт,що орендується, вважається фактично переданим ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акту здачі - приймання.
 7. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому він був переданий в оренду з урахуванням нормального зносу.
 8. Здійснені ОРЕНДАРЕМ відокремлювані покращення об'єкта, що орендується, є власністю ОРЕНДАРЯ.
 9. У випадку, коли ОРЕНДАР здійснив за власний рахунок та за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ покращення, не відокремлювані без шкоди для об'єкту, що орендується, він ........... право після припинення договору на відшкодування вартості цих покращень.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
 • у випадку прострочення в прийнятті об'єкта, що орендується, пеня в розмірі ....... від вартості об'єкта за кожен день прострочення;
 • у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі .......... від суми боргу за кожен день прострочення;
 • у випадку нецільового використання об'єкта, що орендується, штраф у розмірі ...... від суми договору;
 • за передачу об'єкта, що орендується, або його частини в суборенду без письмової і попередньої згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі ........ від суми договору.
 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Договором:
 • у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ об'єкта, що орендується, пеня в розмірі ......... від його вартості за кожен день прострочення.

ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови Даного Договору та свої зобов'язання.

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
 2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
 3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
 4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін