Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

ЗАМОВНИК: ..............., в особі .........., що діє на підставі ..........., з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: ................, в особі ............, що діє на підставі ............, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

                     

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе технічне обслуговування та ремонт техніки відповідно до списку, що додається до договору, із зазначенням у ньому номерів, типів та моделей машин (технічних засобів), місця їх розташування.
 2. До обслуговування приймаються машини та технічні засоби, що знаходяться в експлуатації у справному стані. Технічний стан машин та технічних засобів визначається представниками ВИКОНАВЦЯ у присутності представника ЗАМОВНИКА.
 3. ЗАМОВНИК зобов'язаний виконувати всі вказівки механіка ВИКОНАВЦЯ з правильної експлуатації та збереження машин і допускати до роботи на них лише працівників, які пройшли спеціальний курс навчання. Персонал ЗАМОВНИКА, що експлуатує машини, зобов'язаний також виконувати правила експлуатації, запропоновані заводом - виготовлювачем. У випадку порушення даного пункту Даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за роботу машин та технічних засобів.

ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТЕХНІКИ

 1. Технічне обслуговування та дрібний ремонт здійснюються на місці в ЗАМОВНИКА.
 2. Середній та капітальний ремонт машин і технічних засобів здійснюється на підприємстві ВИКОНАВЦЯ.

Примітка: договором може бути передбачено, що здійснення середнього та капітального ремонту ВИКОНАВЕЦЬ на себе не бере.

 1. ЗАМОВНИК зобов'язаний виділити для зв'язку з ВИКОНАВЦЕМ і для оформлення необхідної документації відповідальну особу за місцем розташування машин і технічних засобів, що обслуговуються.
 2. ЗАМОВНИК має право викликати механіка ВИКОНАВЦЯ в усіх випадках зупинки машин (технічних засобів) через несправність. Механік ВИКОНАВЦЯ зобов'язаний з'явитися до ЗАМОВНИКА не пізніше ..... годин з моменту виклику.
 3. При зміні кількості включених до списку на технічне обслуговування та ремонт машин (технічних засобів) у бік збільшення або зменшення ЗАМОВНИК зобов'язаний негайно повідомити про це ВИКОНАВЦЯ для внесення відповідних змін до договору. Обслуговування та ремонт машин (технічних засобів), наново включених до списку, здійснюється на умовах Даного Договору.
 4. Механік ВИКОНАВЦЯ при кожному відвіданні ЗАМОВНИКА передає його представникові спеціальну картку, в якій останній проставляє дату відвідання, час прибуття та відбуття і завіряє зазначені дані своїм підписом.
 5. У випадку постійної присутності механіка ВИКОНАВЦЯ у місці розташування машин (технічних засобів), що обслуговуються, він підкоряється правилам трудового розпорядку, що діють на підприємстві ЗАМОВНИКА.
 6. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує безперебійну роботу машин (технічних засобів), що обслуговуються, і несе відповідальність за порушення нормальної їх роботи лише в тому випадку, якщо ЗАМОВНИКОМ виконуються умови Даного Договору.

ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ за технічне обслуговування та ремонт машин і технічних засобів .....
 2. Оплата за технічне обслуговування та ремонт машин (технічних  засобів), не включених до списку, що додається до Договору, обумовлюється додатковими угодами.
 3. У випадку порушення ЗАМОВНИКОМ термінів платежу ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити технічне обслуговування машин і технічних засобів до сплати заборгованості.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір укладений на термін від ........ до .......
 2. Договір може бути розірваний до закінчення терміну з попередженням однієї із сторін за ...... місяців.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи