Договір щодо надання рекламних послуг

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

РЕКЛАМІСТ: .........., в особі ..........., що діє на підставі ..........., з одного боку, і

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ: .........., в особі ............, що діє на підставі .........., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. РЕКЛАМОДАВЕЦЬ доручає, а РЕКЛАМІСТ зобов'язується виконати наступну роботу з реклами .....
 2. Опис об'єкту реклами: ...............
 3. Опис реклами (спосіб) або послуги: ..................
 4. Дата надання послуги (проведення рекламної акції): ...........
 5. Обсяг: ...................
 6. Умови: ...................

ОБОВ'ЯЗКИ РЕКЛАМІСТА

 1. РЕКЛАМІСТ бере на себе виконання наступних робіт:
 • Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ в ....... денний термін з дня підписання договору докладну програму робіт з реклами продукції або надання послуг, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт. Програма після її затвердження є невід'ємною частиною Даного Договору.
 • Власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, фільми, відеокасети, магнітні записи).
 • Подає на затвердження РЕКЛАМОДАВЦЮ ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у виробництво або публікація не затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ матеріалів не допускається.
 • Знайомить РЕКЛАМОДАВЦЯ за його вимогою з перебігом робіт щодо виготовлення реклами.
 • Розміщує рекламу: ...........

ОБОВ'ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ

 1. РЕКЛАМОДАВЕЦЬ бере на себе наступні зобов'язання:
 • Затверджує програму робіт з реклами.
 • Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню.
 • Надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг).

ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ РЕКЛАМІСТА

 1. Роботу, виконану РЕКЛАМІСТОМ, РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує у сумі ........ грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА.
 2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються РЕКЛАМОДАВЦЕМ шляхом перерахування на розрахунковий рахунок РЕКЛАМІСТА 100% передоплати.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір дійсний від .......... до ............
 2. Узгоджуються наступні проміжні етапи:
 • Розробка ескізів ................
 • Затвердження ескізів .................
 • Розробка оригінал - макета ...............
 • Тиражування .......................
 • Затвердження термінів та переліку засобів масової інформації для розміщення реклами ........
 • Розміщення реклами .......
 1. Договір може бути розірваний за вимогою РЕКЛАМОДАВЦЯ достроково у випадках:
 • незадовільного змісту художньої, естетичної та ін. якості реклами. Право оцінки якості реклами належить РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу;
 • порушення термінів розміщення реклами в засобах масової інформації, затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ, а також проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Даним Договором РЕКЛАМОДАВЕЦЬ і РЕКЛАМІСТ несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.
 2. У випадку дострокового розірвання договору на підставах, названих у п. 13 Даного Договору, витрати, які здійснив РЕКЛАМІСТ, відшкодуванню не підлягають.
 3. РЕКЛАМІСТ не несе відповідальності за фактичну якість товару, що рекламується (послуг).

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін