Договір про надання юридичних послуг

    

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

ЗАМОВНИК: ............, в особі ..........., що діє на підставі ............, з одного боку, і

ЮРИДИЧНА ФІРМА: ........., в особі ................, що діє на підставі .........., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ЗАМОВНИК доручає, а ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе зобов'язання надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах,  передбачених Даним Договором.

ЮРИДИЧНА ФІРМА ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

 • перевіряє відповідність вимогам законодавства  внутрішніх документів ЗАМОВНИКА, візує їх,  надає  допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки та правильного оформлення зазначених документів;
 • бере участь у підготовці та укладенні різного роду договорів,  що укладаються ЗАМОВНИКОМ з іншими  підприємствами та громадянами, візує їх, надає допомогу щодо організації контролю за виконанням цих договорів,  слідкує за  застосуванням  передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів,  що не виконують договірних зобов'язань;
 • організує та веде претензійну роботу за матеріалами, підготовленими ЗАМОВНИКОМ;
 • бере участь у розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованість, що є на балансі  господарства, та вживає спільно з іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї заборгованості;
 • надає допомогу з організації та здійснення контролю за дотриманням ЗАМОВНИКОМ встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання продукції і товарів за кількістю та якістю, проводить інструктаж працівників, які відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій та актування у випадку нестачі, некомплектності, псування товарів та вантажів, робить висновок про законність списання матеріальних цінностей;
 • представляє у встановленому порядку інтереси ЗАМОВНИКА в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;
 • узагальнює та аналізує  розгляд судових, інших справ та спільно з іншими  підрозділами  ЗАМОВНИКА  -  результати  розгляду претензій,  практику  укладання  та  виконання  договорів  - надає ЗАМОВНИКУ пропозиції з усунення виявлених недоліків;
 • дає консультації,  висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності ЗАМОВНИКА;
 • за дорученням ЗАМОВНИКА бере участь у засіданні балансової комісії та розробці пропозицій за      підсумками фінансово-господарської діяльності;
 • готує за дорученням ЗАМОВНИКА матеріали  про  розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної і нестандартної продукції та про інші правопорушення для передачі слідчим, судовим органам, а  також  вживає  заходів  щодо  відшкодування  збитків,  завданих ЗАМОВНИКУ;
 • організує систематичний  облік  та збереження нормативних актів, що надходять до ЗАМОВНИКА та  видаються ним,  створює бібліотеку юридичної літератури;
 • інформує ЗАМОВНИКА про нове законодавство, організує спільно  з  іншими підрозділами вивчення керівними працівниками та спеціалістами ЗАМОВНИКА нормативних актів, що стосуються їхньої діяльності, регулярно здійснює особистий прийом працівників ЗАМОВНИКА та консультує їх з правових питань.

ЗАМОВНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

 • своєчасно забезпечувати ЮРИДИЧНУ ФІРМУ всім необхідним для виконання даних їй доручень, передбачених Даним Договором, у тому числі документами в потрібній кількості примірників, нормативними актами, що регулюють діяльність ЗАМОВНИКА, канцелярським приладдям, робочим місцем, транспортними засобами;
 • оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень;
 • оплачувати послуги ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

 1. За роботу, виконану ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ, ЗАМОВНИК щомісячно перераховує ..........
 2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються ЗАМОВНИКОМ не пізніше ...... числа кожного місяця.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Даний Договір укладений на строк до ........  та  набирає чинності  з моменту його підписання.  Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням  другої сторони за один місяць. Після закінчення терміну дії договору, якщо сторони продовжують  виконувати його умови,  договір вважається поновленим на невизначений термін,  але кожна із сторін має  право  припинити його дію, попередивши про це другу сторону за один місяць.
 2. Даний Договір  укладений  у  двох  примірниках: по одному примірнику для кожної сторони.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

коментарі:

Відповідно до ст. 901 ЦК за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відзначимо одну деталь: послуги, у тому числі юридичні, споживаються у процесі їх надання, тобто після закінчення їх надання може й не бути результату у вигляді окремого об’єкта, як, наприклад, за договором підряду. Відмінністю між двома договорами є й те, що за договором підряду одним із обов’язків замовника є прийняття оплати виконаних робіт, а договір про надання послуг не передбачає обов’язок замовника прийняти послугу. У той же час компанії, які надають юридичні послуги, зазвичай підписують зі своїми клієнтами акти прийняття-передачі наданих послуг і визначають умови їх підписання в договорах. У договорах про надання юридичних послуг нерідко містяться умови про «прийняття доручення», «виконання доручення» тощо, тобто, по суті, включаються елементи саме цього виду договорів. Відповідно договори про надання юридичних послуг регулюються не тільки загальними нормами про послуги (глава 63 ЦК), але й спеціальними нормами, які регулюють доручення (глава 68 ЦК). При цьому Закон України «Про адвокатуру» передбачає, що адвокати діють за дорученнями клієнтів, і про надання послуг не йдеться. Від такого розмежування залежать, зокрема, фінансові взаємовідносини сторін.

Хто надає послуги?

При укладенні й виконанні договорів про надання юридичних послуг слід зважати, чи надаються вони саме адвокатом чи просто юристом, якщо він витупає в ролі підприємця. Про це свідчить одна справа, яка розглядалася в господарському суді. Керуючись статтями 44 і 49 ГПК України і на підставі відповідного договору з клієнтом, адвокат звернувся до суду з клопотанням про стягнення з іншої сторони відповідної суми в якості судових витрат. Договір про надання юридичних послуг було складено належним чином, він також містив і суму, яку треба було сплатити за юридичні послуги. Але платіжне доручення, відповідно до якого адвокату були перераховані кошти за його послуги, призначалися йому не як адвокату, а як приватному підприємцю. Виходило, що угода підписувалася між клієнтом і адвокатом, а виконання здійснювалося між клієнтом і приватним підприємцем. Таким чином у господарського суду були підстави вважати, що були надані не адвокатські послуги, за які відповідно до Закону України «Про адвокатуру» і Правил адвокатської етики сплачується гонорар, а юридичні послуги, які надав приватний підприємець. Включення останніх до складу судових витрат чинним законодавством не передбачено. Тому суд відмовив адвокатові в задоволенні його клопотання.

Відповідальність сторін

Договірні відносини з надання юридичної допомоги будуються або на підставі надання одноразової юридичної допомоги, або шляхом абонентського обслуговування — тобто на постійній основі. Саме щодо останнього випадку неабияке значення має закріплення всього переліку прав і зобов’язань сторін, плати за юридичні послуги у відповідному договорі. Не завжди сторони договорів про надання юридичних послуг належну увагу приділяють питанням відповідальності сторін. Про важливість такого пункту свідчать проблеми, із якими стикаються як юристи, так і споживачі. Якщо сторони й намагаються у договорі якось узгодити взаємну відповідальність, то нерідко це робиться дуже розмито, не виходячи за рамки звичного кліше «у випадку порушення умов договору сторона, яка їх порушила, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України». Саме завдяки таким формулюванням ускладнюється і притягнення до відповідальності винної сторони у випадку порушення договору, і стягнення відшкодування. Тому слід відзначити, що глава 63 ЦК, яка стосується надання послуг, не передбачає відповідальності замовника за порушення договору про надання послуг. Тому стягти ту ж неустойку або завдані збитки юристу буває складно. Нелегко добитися відшкодування збитків і клієнтам — вони просто побоюються подавати позови проти юристів, послугами яких вони незадоволені. Щоб відшкодувати збитки, потерпілій стороні необхідно довести факт збитків, завданих із вини іншої сторони, і обґрунтувати їх розмір, що на практиці дуже непросто зробити з огляду на специфічність юридичних послуг.

Найлегше довести невиконання зобов’язання у тому випадку, коли в договорі встановлено терміни надання послуг (наприклад, складання договорів до чітко визначеної дати), проте юридична послуга не надана вчасно. Але визначена в договорі дата може й «не спрацювати», якщо, наприклад, після винесення судом рішення, яке не задовольняє клієнта юридичної компанії, остання у передбачений законом строк не подає апеляцію і рішення вступає в силу. У таких випадках важко встановити, які саме збитки виникають внаслідок неналежного виконання юристами своїх обов’язків. Клієнту не менш складно довести факт збитків внаслідок неналежного ведення юристом справи в суді, а юристам — у випадку незадоволення клієнта те, що він зробив усе від себе залежне для позитивного вирішення справи. Очевидно, що специфіка юридичних послуг якраз і полягає в тому, що неможливо визначити точно ступінь вини правника в програші справи. До того ж у нашій державі судами нерідко виносяться необ’єктивні й незаконні рішення, а «крайнім» у такому випадку може виявитися саме юрист. Тому в деяких юридичних компаніях передбачається страхування професійної відповідальності юристів.

Неустойка

Найефективнішою формою відповідальності сторін у договорі надання юридичних послуг є неустойка, бо для її застосування не обов’язково мають бути нанесені збитки. Для неустойки достатньою підставою є порушення зобов’язання: наприклад, невчасне чи неповне надання юридичних послуг або ж їх оплата. Тому принципово важливо в договорі обумовити терміни й обсяги виконання взаємних зобов’язань. Справа в тому, що при порушені умов договору, відповідно до якого надаються юридичні послуги, не завжди завдаються збитки, але навіть якщо вони і є, довести їх і, особливо, їх розмір дуже проблематично. Такими підставами можуть бути ненадання вчасно консультацій, невчасне оформлення договорів, позовів, відсутність представника клієнта в судовому засіданні. Саме в таких випадках як вид відповідальності найкраще застосовувати неустойку. Слід пам’ятати, що якість надання юридичних послуг залежить не лише від юристів, але й від їхніх клієнтів, адже нерідко для складання тієї ж позовної заяви чи надання повної й всебічної консультації клієнт має надати всі необхідні документи. Проте трапляються випадки, коли, не володіючи достатньою інформацією щодо предмета послуг, саме з вини клієнта юрист дійсно надає послуги не найвищої якості, а клієнт залишається незадоволеним.

Джерело: «Правовий тиждень»
Автор: Підлісний Євген