Договір щодо надання інформаційних (консультаційних) послуг

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

ВИКОНАВЕЦЬ: ................, в особі ..............., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАМОВНИК: ..............., в особі ..................., що діє на підставі довіреності .........., з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати йому, у відповідності  до  умов  Даного  Договору,  спеціальну  інформацію (кваліфіковану  консультацію),  а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти послугу та оплатити її.

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)

 1. ВИКОНАВЕЦЬ інформує (консультує) ЗАМОВНИКА  з  наступних питань: .............
 2. Інформація  (консультування) обов'язково містить надання ЗАМОВНИКУ рекомендацій щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету консультування.

ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК протягом ............ з  моменту  підписання Даного Договору надає ВИКОНАВЦЮ необхідні документи та  інформацію для якісного консультування.

ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ

 1. ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі ................ грн.
 2. Витрати ВИКОНАВЦЯ відшкодовуються ним із винагороди,  що виплачується ЗАМОВНИКОМ.
 3. За дострокове виконання робіт більш ніж на .......... днів ЗАМОВНИК здійснює ВИКОНАВЦЮ доплату в розмірі .......... від вартості робіт.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Терміни оплати:
  протягом ....... з моменту підписання  Даного  Договору аванс у розмірі ...... грн.;
  протягом ....... з моменту підписання акту здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.
 2. Вид розрахунків: .............
 3. Форма розрахунків: ............
 4. ЗАМОВНИК повинен  повідомити  ВИКОНАВЦЯ  про  здійснення платежу в строк ......... з моменту ............... шляхом .......

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

 1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується розпочати виконання  робіт протягом ........ з моменту надання необхідної документації.
 2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконувати роботу протягом ........... з правом дострокового виконання.

ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

 1. Здача - приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом здачі - приймання в місці знаходження ВИКОНАВЦЯ.
 2. Інформація (консультування) повинна(не) бути  надана(не) ЗАМОВНИКУ ........

ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

Гарантійний термін за Даним Договором становить ......... з моменту підписання акту здачі - приймання. Протягом гарантійного терміну ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується здійснювати поточне консультування з питань п.1 Даного Договору безкоштовно.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність: ...........
 2. ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: ............
 3. За односторонню  необгрунтовану відмову  від  виконання своїх  обов'язків  протягом  дії  Даного  Договору  винна  сторона сплачує штраф у розмірі ...........

УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є: .........

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
 2. У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  сторони керуються чинним цивільним законодавством.
 3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним - листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань,  що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
 4. Сторони визначають,  що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом ........ днів з моменту отримання претензії.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін