ДОГОВІР ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ

Місто ......, дві тисячі ....... року, ......... місяця, ...... числа.

Ми, з одного боку – ...................., який мешкає в .............., іменований далі "Дарувальник",

і з другого боку – ......................, яка мешкає в ............, іменована далі "Обдаровувана", попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо дійсності угод,

уклали цей договір про таке:

 1. Дарувальник передає безоплатно у власність Обдаровуваної квартиру під номером ........, що знаходиться у будинку під номером .........., що розташований по ...............
 2. Квартира, що дарується, належить Дарувальнику на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ............, ............. нотаріусом ............ року за реєстр. № ....... та зареєстрованого в ............ БТІ ............... року, у реєстрову книгу за № .............
 3. Квартира складається з однієї жилої кімнати, загальною площею ......... метра квадратних, жила – .............. метрів квадратних.
 4. Цей дар сторони оцінюють в ................. гривень.
 5. Право власності на частину квартири, що дарується, переходить до Обдаровуваної з моменту передачі дарунка, про що буде свідчити одержання Обдаровуваною цього договору після його нотаріального посвідчення.
 6. Відповідно до відомостей, викладених у ......................., виданій ............... бюро технічної інвентаризації ............ дійсна проіндексована вартість квартири, що відчужується, становить ............ грн.
 7. Дарувальник стверджує, що відчужувана квартира є його власністю. Крім осіб, що вказані в договорі, як сторони, у вказаній квартирі ніхто не зареєстрований і тому права осіб, що мешкають в цій квартирі, на користування після укладення цього договору не змінюються. На момент підписання цього договору права третіх осіб щодо застави, позички (найму), довічного утримання відсутні, квартира під будь-яких обтяженням, в т.ч. за зобов’язаннями щодо її внеску до статутного капіталу товариств, відчуження іншим особами способом, немає, вона не заставлена, не знаходиться в податковій заставі, в спорі не перебуває, заборони (арешт) щодо неї відсутні.
 8. Дарувальник зобов’язується звільнити квартиру від власних речей і передати її Обдаровуваній для користування протягом 10 дів після нотаріального посвідчення цього договору.
 9. Законодавство щодо визнання угод недійсними, ст.ст. 59, 65, 74 Сімейного Кодексу, ст.ст. 717-728 Цивільного кодексу, ст.ст. 190 Кримінального кодексу, сторонам нотаріусом роз’яснено.
 10. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір, цей договір не носить характеру мнимої або удаваної угоди, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, відповідає дійсним намірам сторін, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі сторонам відомі та зрозумілі.
 11. Всі витрати за посвідчення договору сплачує Обдаровувана.
 12. Цей договір складено в 2-х примірниках, один з яких залишається в справах ........ нотаріуса ............ нотаріального округу, а другий видається Обдаровуваній.

ПІДПИСИ:

коментарі

Казалось бы, что может быть проще, чем подарить дом или квартиру? Фактически так и есть, но с юридической точки зрения не все так просто. Украинское законодательство четко регламентирует порядок дарения недвижимого имущества, но, увы, немногие наши соотечественники досконально знают законы. Итак, что же должны учесть обе стороны сделки дарения, чтобы впоследствии не осложнить себе жизнь судебными разбирательствами, попав на крючок собственной неосведомленности?

Заключаем договор

Процедуру принятия наследства и дарения регулируют Гражданский Кодекс Украины, а также Закон Украины «О нотариате» и Закон Украины «О налоге с доходов физических лиц». Но случается, что лица, проживающие в квартире или доме, полученном в подарок в рамках устной договоренности, по ошибке считают себя полноправными собственниками. Де-факто это действительно так, но лишь до тех пор, пока недвижимость не потребуется продать или заложить. Тут-то и начинаются проблемы, ведь законным собственником остался прежний владелец. Поэтому любая сделка о передаче недвижимости в дар должна скрепляться письменным договором, который заверяется нотариусом. При этом Гражданский кодекс Украины предусматривает два типа таких договоров – реальный и консесуальный. Первый предполагает передачу права собственности на подарок с момента оформления договора.

Одной из формальностей заключения договора дарения является согласие супруга или супруги дарящего на передачу прав на недвижимость. Даже если недвижимость оформлена только на одного из супругов, второй автоматически считается совладельцем.

Гражданский кодекс предусматривает, что по наступлению срока передачи дара получатель имеет право потребовать от дарителя недвижимость или возмещения ее стоимости. При этом ему необязательно проживать в подаренной недвижимости или регистрироваться в ней.

Необходимые документы

Для заключения договора дарения потребуется подготовить стандартный пакет документов:

1. Правоустанавливающий документ на недвижимость (акт права собственности)
2. Паспорт
3. Технический паспорт на жилье
4. Идентификационный код дарителя
5. Извлечение прав из реестра БТИ для отчуждения жилплощади
6. Справка об отсутствии налогового запрета на передачу прав на имущество
7. Справка об отсутствии ареста на жилье из Информцентра.

Две последние справки предоставляет нотариус, на плечи дарителя ложится оплата услуг нотариуса и госпошлины. После оформления договора право собственности получателя подаренной квартиры необходимо зарегистрировать в БТИ. Этот момент очень важен, поскольку собственником квартиры одаряемый станет только после регистрации в Бюро технической инвентаризации, где на его имя будет оформлен технический паспорт. А с подачей заявления о регистрации права собственности не стоит затягивать. Эксперты советуют делать в течение двух недель со дня возникновения права собственности, чтобы освободить себя от повторного проведения технической инвентаризации квартиры.

Дополнительные нюансы

Важно учесть, что дарителем может выступать не только собственник квартиры, но и лицо, которое в будущем приобретет право собственности, например, покупатель жилья в еще построенном доме. Если первый может подарить квартиру, то второй дарит только имущественные права. А передача в подарок имущественных прав еще не сделает вас владельцем квартиры. Для предоставления недвижимости в качестве подарка нужно обладать правами собственности на нее. У того, кто ждет завершения строительства таких прав нет, по той простой причине, что физически квартиры еще не существует. Поэтому договор дарения в таких случаях предусматривает, что момент принятия подарка наступает после получения правоустанавливающих документов (в данном случае свидетельства о собственности).

Нельзя не учитывать тот факт, что бывают случаи, когда щедрый подарок в виде квартиры оказался слишком дорогой ценой для дарящего. Например, человек успел передать в дар свою квартиру, а потом по разным причинам сам остался без жилья. Что делать в таком случае? Можно ли вернуть себе подаренную квартиру? Эксперты утверждают, что этот вопрос четко не регламентируется законодательством. Бывший владелец квартиры, необдуманно подаривший ее другому лицу, может обратиться за помощью в прокуратуру или в суд. Обычно, если даритель лишается собственного жилья, возможно рассторжение договора дарения. Отметим также, что представители несовершеннолетних детей – опекуны или родители – согласно статье 146 КоБС Украины, не имеют права совершать дарение от их имени.

Цена вопроса

Порядок налогообложения дохода, полученного при дарении недвижимости, предусмотрен статьей 14 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц». Согласно нормам этой статьи, подаренное недвижимое имущество облагается налогами по правилам, установленным для налогообложения наследства.

При оформлении дарственной наследниками первой степени родства налогообложение исчисляется по нулевой ставке. Поэтому супруги, дети и родители не платят налогов на недвижимость, полученную в наследство или подаренную, независимо от стоимости данного имущества. Родственники, которые не попадает в данную категорию, обязаны заплатить налог в размере 5% от стоимости унаследованной недвижимости. Нулевая ставка налогообложения используется также в случае, если жилье подарили инвалиду І группы, ребенку-сироте или лишенному родительской опеки.

Самая высокая ставка предусмотрена в случае, если человек получил наследство от нерезидента, то есть от граждан другой страны. А также, если недвижимость подарил посторонний человек. В таких случаях придется уплатить в казну 15% от стоимости подарка. Отдельно стоит отметить, что налогом не облагается прибыль, полученная одним из супругов от квартиры, подаренной другим супругом, в рамках их части общего частичного или общего совместного имущества. Кроме того, налогообложение не распространяется при дарении квартиры детям или детьми родителям в рамках их части общего частичного имущества.

Счастливые наследники

Процедура оформления прав на наследство во многом схожа с получением жилья в подарок. В частности, применяются аналогичные ставки налогообложения. Но если при дарении квартиры человек может получить подарок либо сразу, либо по истечении определенного времени, то с оформлением права наследства лучше не медлить. Потому что если вовремя не оформить документы на унаследованное имущество, в течение 6-месячного срока на данную недвижимость могут претендовать другие наследники, к примеру, дальние родственники. Если они пройдут процедуру оформления своевременно, а прямой наследник – нет, жилье может достаться им. Дело в том, что наследником считается тот, кто заявил о своих правах нотариусу по месту жительства. Ну а отсутствие такого заявления трактуется как отказ от наследства.

При оформлении права на унаследованную недвижимость нужно предоставлять паспорт и идентификационный код наследника, свидетельство о смерти наследодателя, правоустанавливающие документы на квартиру, справку-характеристику из БТИ на унаследованное имущество, справку из ЖЭКа о месте прописки наследодателя, а также справку с результатами оценки наследуемого имущества. При необходимости, нужно предоставить свидетельство о рождении, а если наследником выступает супруг или супруга умершего, - свидетельство о браке. В случае если полгода, отведенные для заявления своих прав на наследство, уже упущены, вопрос придется решать через суд.