ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

............... (надалі по тексту - Інвестор - Підрядник), в особі ............., що діє на підставі .........., з однієї Сторони, та

..............., (надалі по тексту - Інвестор), в особі, що діє на підставі, з іншої Сторони, при спільному згадуванні — Сторони, а кожен окремо — Сторона, домовились про наступне:

Предмет Договору

 1. Згідно даного Договору Інвестор - Підрядник та Інвестор домовились про спільну участь в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку за адресою: ...... (надалі по тексту - "Проект").
 2. Спільна участь в реалізації Проекту передбачає залучення Інвестором-Підрядником Інвестора для фінансування реалізації проекту та зобов'язання Інвестора-Підрядника як Генерального підрядника проекту реалізувати проект протягом 2 (двох) років з моменту отримання дозволу на будівництво при умові повного та своєчасного фінансування проведення необхідних для реалізації проекту робіт, та передати Інвестору після завершення будівництва та проведення всіх розрахунків між сторонами ...... % всіх належних Інвестору-Підряднику площ у житловому будинку за адресою: ..... (далі по тексту - Об'єкт інвестування).
 3. Фінансування Інвестором реалізації Проекту за даним Договором включає своєчасне (згідно з затвердженого сторонами Календарного графіка будівництва та Календарного графіка фінансування) та повне фінансування:
 • земле відведення;
 • збору вихідних даних для проектування;
 • проектування;
 • робіт по підготовці будівельного майданчика;
 • будівництва;
 • пайового внеску на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури ...... у розмірі згідно розрахунків ....... після розробки та затвердження проектно-кошторисної документації;
 • компенсації за виконаний гідронамив території будівництва згідно розрахунків ....

Порядок фінансування реалізації проекту

 1. Загальна вартість реалізації Проекту визначається після розроблення та погодження проектно - кошторисної документації Інвестором - Підрядником, Інвестором, та затвердження її Замовником проекту - .......
 2. Загальний обсяг інвестицій в Проект визначається Інвестором за погодженням з Інвестором - Підрядником з урахуванням спорудження інженерних комунікацій, доріг та благоустрою прилеглих територій, передбачених проектом будівництва об'єкту інвестування.
 3. Інвестор - Підрядник зобов'язується особисто або через представників не затверджувати (погоджувати, підписувати тощо) будь - яку проектно - кошторисну документацію та інші документи стосовно об’єкта інвестування, які прямо чи опосередковано стосуються Проекту та даного Договору, без попереднього письмового погодження таких документів повноважним представником Інвестора. Інвестор зобов’язаний погодити вищезгадані документи стосовно об’єкту інвестування на протязі 3 робочих днів з дня повідомлення Інвестором - підрядником про необхідність підписання таких документів, якщо інше не передбачено окремою письмовою угодою сторін. Перелік документів, які підлягають погодженню, Сторони затверджують в обов’язковому порядку в додатку № ...... до цього договору.
 4. Фінансування будівництва здійснюється Інвестором в наступному порядку:
 • Загальна сума винагороди за виконання функцій Генерального підрядника проекту, яку Інвестор зобов’язаний перерахувати Інвестору - Підрядника складає 5% (п’ять відсотків) від кошторисної вартості будинку. Зміна суми винагороди Інвесторя - Підрядника за виконання функції Генерального підрядника проекту узгоджується сторонами шляхом підписання окремої угоди. На протязі 15 - ти календарних днів з моменту підписання даного Договору Інвестор сплачує Інвестор - Підряднику 2% (два відсотки) від прогнозованої кошторисної вартості реалізації проекту, погодженої сторонами в окремій угоді, на підготовку до реалізації Проекту. Дані інвестиційні витрати Інвестор зобов'язується перерахувати їх Інвестору - Підряднику на протязі 3 банківських днів додаткового договору Договору (протоколу) стосовно кошторисної вартості будинку. Після отримання ордеру на будівництво стосовно даного будинку Інвестор зобов'язується перерахувати їх Інвестору - Підряднику 1,5% (одна ціла п’ять десятих) від кошторисної вартості будинку на протязі 3 банківських днів після отримання ордеру. Решту суми в розмірі (одна ціла п’ять десятих) від кошторисної вартості будинку витрати Інвестор зобов'язується перерахувати їх Інвестору - Підряднику на протязі 3 банківських днів після введення будинку в експлуатацію.
 • Інвестиції Інвестора включають також:
 • відшкодування Інвестору - підряднику плати за оренду земельної ділянки за період з дати укладання даного Договору і до закінчення будівництва. Дана орендна плата за рік перераховується Інвестором Інвестору - Підряднику чи Комунальному підприємству (далі по тексту - Виконавцю) протягом ....
 • фінансування збору вихідних даних для проектування, отримання погоджень та дозвільних документів шляхом попередньої оплати по рахункам, наданим Виконавцем, з подальшим оформленням актів виконаних робіт.
 • оплата вартості послуг Виконавця проекту за виконання функцій Замовника з проектування та будівництва у розмірі 2,5% (два з половиною відсотки) від загальної кошторисної вартості будівництва Об'єкту інвестування, дана вартість вираховується виходячи з вартості актів виконаних робіт у поточному місяці виконавцями (проектувальниками, будівельниками тощо). Передбачені даним пунктом кошти, Інвестор сплачує на поточний рахунок Інвестора - Підрядника або на поточний рахунок Виконавця не пізніше 10 - го числа післязвітнього місяця.
 • фінансування розрахунків з підрядниками по передпроектним роботам та роботам по землевідведенню, які Інвестор сплачує на поточний рахунок Інвестора - Підрядника або на поточний рахунок Виконавця.
 • сплата пайового внеску на розвиток соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури у розмірі згідно розрахунків .............
 • оплата компенсації за виконаний гідронамив території будівництва сплачується Інвестором згідно розрахунків ...... шляхом перерахування коштів Інвестору - Підряднику або безпосередньо отримувачу.
 • фінансування будівництва в межах затверджених Інвестором - Підрядником та Інвестором відповідно до Загального обсягу інвестицій, Календарного графіка будівництва та Календарного графіка фінансування, що здійснюється шляхом перерахування Інвестором грошових коштів виконавцям проекту, а саме Інвестору - Підряднику, Виконавцю чи підрядним організаціям.
 • Всі кошти, перераховані Інвестором відповідно до даного договору мають використовуватися згідно цільовому призначенню. Будь які зарахування, зміни цільового призначення чи непередбачені цільовим призначенням платежу розрахунки з третіми сторонами не допускаються за винятком вчинення таких дій згідно письмовому розпорядженню Інвестора, підписаному керівником Інвестора та скріпленого печаткою Інвестора.
 • Затримка зі сторони Інвестора від фінансування окремих витрат (порушення затвердженного сторонами Календарного графіка будівництва та Календарного графіка фінансування) більш ніж на ..... календарних днів є підставою для розірвання даного Договору в односторонньому порядку Інвестором - Підрядником з утриманням в ...... % від затрачених коштів в якості штрафу та повертає затрачені Інветором кошти на протязі 45 робочих днів за вирахуванням штрафу.

Порядок розподілу площ Об'єкту інвестування

 1. Згідно даного Договору Інвестор - Підрядник зобов'язується передати Інвестору після завершення будівництва ............. % всіх належних Інвестору - Підряднику площ у Об'єкті інвестування.
 2. Розподіл площ здійснюється Інвестором - Підрядником в наступному порядку:
 • ..............
 • ..............
 1. Інвестор - Підрядник гарантує Інвестору своє неподільне право на площі, які Інвестор - Підрядник зобов'язується передати Інвестору, та гарантує, що дані площі до цього часу нікому іншому не продані, не подаровані, не заставлені, в спорі та під забороною не перебувають, а також гарантує відсутність прав третіх осіб на них, вказані площі не є предметом інших правочинів.
 2. Після завершення проектування Об'єкту інвестування протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати затвердження в установленому порядку проектно - кошторисної документації, Інвестор - Підрядник, Інвестор .............. складають та підписують Акт розподілу площ, який визначає право власності на відповідну частку (площу) кожної із сторін, надає право сторонам розпоряджатись частками (площами), що належать їм (враховуючи зобов'язання в інтересах третіх осіб) та захищає інтереси Інвестора. Даний документ є невід'ємною частиною даного Договору і є підставою для остаточного закріплення за вказаними суб'єктами відповідних часток Об'єкту інвестування.
 3. На протязі 10 - ти днів після прийому Об'єкту інвестування в експлуатацію відповіною комісією Інвестор - Підрядник зобов'язується передати Інвестору належні йому площі згідно даного Договору та сприяти оформленню даних площ відповідно до вказівок Інвестора.

Обов'язки Інвестора - Підрядника:

 1. Для виконання даного Договору Інвестор - Підрядник залучає інвестора до фінансування та реалізації Проекту та зобов'язується передати Інвестору передбачену даним Договором частину своїх функції та прав замовника будівництва по Об'єкту інвестування.
 2. Не розривати та не вчиняти будь - яких діянь (дії чи бездіяльності), що мають своїм прямим чи опосередкованим наслідком розірвання Генеральних угод. Згідно даного Договору Інвестор - Підрядник зобов'язується не вносити змін до Генеральних угод, а рівно як підписувати додатки та доповнення до цих угод без попереднього погодження проекту таких змін (додатків, доповнень тощо) Інвестором.
 3. Після підписання даного Договору Інвестор - Підрядник продовжує виконувати свої функції за Генеральними Договірми, але за погодженням з Інвестором та з врахуванням положень даного Договору.
 4. Інвестор - Підрядник зобов'язується після завершення будівництва передати Інвестору ...... % всіх належних Інвестору - Підряднику площ.
 5. Інвестор - Підрядник зобов'язується використовувати кошти отримані від Інвестора за їх цільовим призначенням визначеним Інвестором.
 6. Інвестор - Підрядник зобов'язується подавати на затвердження Замовнику будівництва завдання на проектування, вартість будівництва (зведений кошторис), календарні графіки виконання робіт, екологічні заходи та благоустрій прилеглої території, схеми транспортних зв'язків лише після попереднього затвердження їх Інвестором.
 7. Інвестор - Підрядник укладає пов'язані прямо чи опосередковано з Проектом договори з субпідрядними організаціями на виконання окремих видів робіт(послуг) та/чи певних груп робіт (послуг), а рівно як і з основними підрядчиками (підрядчиком) можливе лише за попередньої письмової згоди Інвестора.
 8. Оскільки за даним Договором Інвестор - Підрядник передає у Власність Інвестору всіналежні Інвестору - Підряднику площі за Генеральними Договірми, Інвестор - Підрядник зобов'язується не укладати договори про реалізацію належних йому площ третім особам, заставу даних площ, та інші договори, які суперечать даній інвестиційній угоді та/або передбачають перехід права на площі в Об'єкті інвестування.
 9. На протязі 10 - ти днів після прийому Об'єкту інвестування в експлуатацію відповідною комісією Інвестор - Підрядник зобов'язується передати Інвестору належнійому площі згідно даного Договору та сприяти оформленню даних площ відповідно до вказівок Інвестора за умови повного та своєчасного виконання Інвестором умов, викладених п.2.4 даного Договору.
 10. Невідкладно (не пізніше двох робочих днів) відповідати на запити Інвестора та надавати йому інформацію стосовно Проекту.
 11. Інформувати Інвестора в письмовій формі не пізніше трьох робочих днів про наступніподії:
 • Подання третіми сторонами позову до суду (арбітражу тощо) в якому відповідачем (співвідповідачем) виступає Інвестор - Підрядник та сума позовних вимог перевищує ....... гривень.
 • Подання Інвестором - Підрядником чи третіми особами до господарського суду заяви про відкриття провадження в справі про банкрутство щодо Інвестора - Підрядника.
 • Отримання від учасників (сторін) Генеральних угод повідомлень що прямо чи опосередковано стосуються Проекту.
 • Порушення виконавчого провадження стосовно Інвестора - Підрядника за умови, якщо сума, що підлягає стягненню, перевищує ....... гривень та/або виконавчою службою накладено арешт на майно Інвестора - Підрядника.
 • Накладення на Майно Інвестора - Підрядника податкової застави.
 • У випадку виникнення будь - яких спорів та пред'явлення претензій щодо законностівикористання земельної ділянки для будівництва Об'єкту інвестування.
 • Після підписання даного Договору Інвестор - Підрядник зобов'язується передати за актом Інвестору на відповідальне зберігання до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором оригінали всіх укладених за участю Інвестора - Підрядника угод (протоколів, договорів, контрактів тощо) щодо об'єкту інвестування.

Інвестор - Підрядник має право:

 1. на отримання від Інвестора інвестицій на фінансування Проекту, при чому інвестиції направляються як безпосередньо Інвестору - Підряднику так Виконавцю, підрядним організаціям тощо.
 2. на отримання відшкодування за понесені Інвестором - Підрядником витрати на реалізацію проекту, дане відшкодування здійснюється згідно п.2.4.1 даного Договору.
 3. виконувати функції Замовника, що передбачені Генеральними Договора мита з урахуванням особливостей ередбачених даним Договором.

Обов'язки Інвестора:

 1. Інвестор зобов'язується фінансувати реалізацію Проекту відповідно до умов даного Договору.
 2. Інвестор зобов'язується фінансувати оплату послуг Виконавця згідно п.2.4.2.3 даного Договору.
 3. Інвестор має дотримуватись умов передбачених Генеральними Договірми з урахуванням положень даного Договору. Всі зміни, додатки та доповнення до Генеральних угод є обов'язковими для Інвестора лише якщо вони були попередньо письмово затверджені Інвестором.
 4. Інвестор зобов'язується розглядати подані на розгляд Інвестором - Підрядником документи в найкоротші строки та з урахуванням виробничої необхідності.

Інвестор має право:

 1. Невідкладно (на протязі двох робочих днів) отримувати від Інвестора - Підрядника інформацію та документи, що стосуються Проекту та/або даного Договору.
 2. Отримати у власність площі в Об'єкті інвестування згідно умов визначених в даній угоді.

Сторони зобов'язуються:

 1. Інформувати одна одну не пізніше трьох робочих днів про наступні події:
 • Отримання важливої інформації, яка стосується Проекту та впливає на взаємовідносини між Сторонами.
 • Зміна статусу платника податку.
 • Прийняття засновниками (учасниками) рішення про припинення Сторони даного договору.
 • 3міну місцезнаходження та платіжних реквізитів.
 1. Для прискорення досягнення мети за даним Договором обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації даного Договору всіма наявними у їх розпорядженні засобами та взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації даного Договору усіма наявними у їх розпорядженні засобами та можливостями.
 2. У випадку припинення Сторін даного Договору відповідні права та обов'язки покладаються на правонаступників.
 3. Інвестор має право залучати третіх осіб для інвестування реалізації проекту без попереднього погодження з Інвестором - Підрядником та третіми особами.

Порядок здавання та приймання робіт

 1. Здавання - приймання виконаних робіт оформляється актами приймання-передачі, підписаними обома сторонами, які щомісяця подаються Інвестором-Підрядником Замовнику.
 2. Здавання - приймання в експлуатацію об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі об'єкта у власність Замовника.
 3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Інвестором-Підрядником, не пізніше ...... календарних днів з дня отримання від Інвестора-Підрядника акта виконаних робіт.
 4. У випадку мотивованої відмови Замовника прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах.

Гарантійні терміни

 1. Гарантія виконаних Робіт Інвестора-Підрядника встановлюється здати введення Об'єкта в експлуатацію і становить .............. років.
 2. Інвестор-Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом гарантійного терміну.
 3. Перелік недоліків визначається дефектним актом, складеним Сторонами. У акті фіксуються дата виявлення недоліків і терміни їх усунення.
 4. У разі усунення недоліків (дефектів) у Роботах Інветора-Підрядника в період гарантійного терміну, які зупиняють роботу Замовника на період їх усунення, гарантійний термін обчислюється заново з дня усунення недоліків.

Страхування ризиків

 1. Інвестор-Підрядник зобов'язаний за свій рахунок застрахувати такі ризики:
 • що виникають при транспортуванні матеріалів, пристроїв, конструкцій та виробів від місця їх вивантаження до будівельного майданчика;
 • що пов'язані зі збереженням виконаних робіт, матеріальних цінностей, розмішених на будівельному майданчику, від вогню та стихійного лиха у період від початку робіт на об'єкті до моменту здачі його в гарантійну експлуатацію.

Відповідальність сторін

 1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність встановлену чинним аконодавством України, даним Договором і додатками до неї.
 2. Інвестор - Підрядник несе матеріальну відповідальність за порушення нормативних термінів отримання дозвільних документів та погоджень в межах даного Договору та за невиконання взятих на себе зобов'язань в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
 3. У випадку виникнення будь - яких спорів та пред'явлення претензій щодо законності використання земельної ділянки для будівництва Об'єкту інвестування Інвестор - Підрядник зобов'язаний негайно вжити всіх необхідних заходів для вирішення цих спорів та задоволення претензій. Інвестор - Підрядник зобов'язується відшкодувати Інвестору всі збитки, пов'язані з Вирішенням спорів та наслідками задоволення претензій щодо прав на земельну ділянку для будівництва Об'єкту інвестування.
 4. При визначенні збитків і витрат, понесених Інвестором - Підрядником, мають бути враховані збитки і витрати, яких останній зазнав у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань перед третіми особами (підрядниками, постачальниками).
 5. У випадку, якщо через ухилення чи неможливість Інвестора - Підрядника виконати законні вимоги Інвестора засновані на даній угоді Інвестор має право вимагати вчинення таких дій чи бездіяльності від Інвестора - Підрядника, в т.ч. в судовому порядку.
 6. Всі спори та розбіжності, що виникають з даного Договору чи у зв'язку з ним, вирішуються по можливості шляхом переговорів.
 7. Всі спори і розбіжності, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають передачі на розгляд господарського суду згідно чинного законодавства України.

Форс - Мажор

 1. Жодна зі Сторін не відповідає за порушення своїх зобов'язань, якщо таке порушення було наслідком форс - мажорних обставин, які виникли після підписання даного Договору, і які неможливо було передбачити чи відвернути розумними способами (форс - мажор). До таких обставин належать зокрема: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, рішення законодавчих чи урядових органів, що робить неможливим виконання умов даного Договору.
 2. У випадку настання і припинення форс - мажорних обставин, Сторона, виконання зобов'язань якої виявилося неможливим, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, додавши відповідну довідку, видану Торгово - Промисловою Палатою.
 3. За відсутності своєчасного повідомлення, Сторона повинна відшкодувати іншій стороні збитки, завдані неповідомленням чи несвоєчасним повідомленням.
 4. Настання форс - мажорних обставин тягне за собою продовження строку виконання Договору на період їх дії.
 5. Сторони не несуть матеріальної відповідальності за наслідки, які викликані обставинами непереборної сили (природні катастрофи, стихійні лиха, страйки, блокади, початок бойових дій та інші обставини, які можуть виникнути після укладення даного Договору і яким не можливо було запобігти діями сторін).

Порядок змін, доповнень або розірвання Договору

 1. До даного Договору можуть бути внесені зміни чи доповнення за взаємною згодою Сторін, які оформляються в письмовій формі та скріплюються підписами та печатками уповноважених Сторін.
 2. Розірвання даного Договору може бути здійснене тільки за взаємною згодою сторін шляхом оформлення розірвання в письмовій формі або за рішенням суду.
 3. При достроковому розірванні цього договору сторона з ініціативи якої розривається Договір компенсує іншим сторонам всі витрати та збитки, що виникли у зв'язку з розірванням цього договору, впродовж 30 - ти днів після надання сторонами документів обгрунтування та розрахунків. При визначенні збитків і витрат, понесених сторонами, мають бути враховані, збитки та витрати, яких потерпіла сторона зазнала у зв'язку з невиконанням договірних зобов'язань перед третіми особами, неотриманий доход, враховуючи рівень цін, умови оплати та реальну ринкову вартість Об'єкту інвестування, з урахуванням територіального розміщення Об'єкт інвестування на момент виникнення спору.

Інші умови

 1. Дана Договір складена у трьох ідентичних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, один примірник передається Інвестору - Підряднику, два примірники передаються Інвестору.
 2. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
 3. Реалізація отриманих Інвестором площ здійснюється за обов’язковим погодженням з Інвестором - Підрядником.
 4. У випадках, не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством.
 5. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.