Ліцензійний договір

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

............................, в особі ....................., який діє на підставі .........., надалі іменоване – Ліцензіар, з одного боку, та

............................, в особі ....................., який діє на підставі .........., надалі іменоване – Ліцензіат, які надалі іменовані разом як "Сторони", а окремо – "Сторона",

уклали даний Договір про наступне:

Терміни

Сторони домовились про вживання термінів в Договорі наступним чином:

 • програмний продукт (програми) – сукупність телевізійних програм (передач), включаючи аудіовізуальні твори, рекламу тощо, які транслюються в послідовності визначеній Ліцензіаром та під власним логотипом (знаком для товарів і послуг), авторські, суміжні права та програми (передачі) право на використання яких належить  Ліцензіарові;
 • логотип – зареєстрований знак для товарів та послуг ".........." який є об’єктом права інтелектуальної власності Ліцензіара, за яким його програмний продукт відрізняється від програмного продукту інших осіб;
 • телепередача – завершений аудіовізуальний твір та продукт що не є таким, який поєднаний хронометражем, авторами, змістом та може існувати як самостійний;
 • реклама – спеціальна аудіовізуальна інформація, включаючи політичну рекламу про осіб чи продукцію, яка розповсюджується з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку;
 • територія –  територія, на якій Ліцензіат здійснює свою діяльність згідно з Ліцензією *********   від "..." ........... 200 .... року;
 • мовлення – передача на відстань звукової або зорової інформації за допомогою електромагнітних хвиль, що розповсюджуються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю телерадіоприймачів;
 • розклад мовлення – інформація про найменування, послідовність виходу в ефір та хронометраж передач які подає на супутник ".............." Ліцензіар;
 • використання, трансляція програмного продукту (програм) – здійснення заходів щодо прийому технічними засобами Ліцензіата та безперервної передачі (публічного сповіщення) програмного продукту в ефірі чи по кабелях, в межах території відповідно до розкладу мовлення та умов Договору;
 • трансляція програмного продукту (програм) неналежним чином – трансляція програмного продукту, що здійснюється з порушенням розкладу мовлення, умов Договору, законодавства України з інтелектуальної власності та ліцензійних умов;
 • відкритий пакет мовлення – визначена Ліцензіатом певна кількість телеканалів, що розповсюджується в його мережі для найбільшої кількості абонентів, без кодування, пакетування чи інших обмежень доступу до перегляду телевізійних програм;
 • абоненти – особи, що користуються послугами кабельної (проводової) мережі на визначених Ліцензіатом умовах;
 • невиключна ліцензія – ліцензія що не виключає можливості використання Ліцензіаром програмного продукту у сфері, що обмежена цім Договором, та видачі ліцензій іншим особам, що здійснюють діяльність в тому ж населеному пункті, на використання програмного продукту в зазначеній сфері.

Всі терміни, що використовуються в Договорі та значення яких не наведено вище, трактуються згідно з нормами чинного законодавства України.

Предмет Договору.

 1. Ліцензіар за винагороду надає Ліцензіатові невиключне право на використання (трансляцію, публічне сповіщення) програмного продукту Ліцензіара (далі – невиключну ліцензію) під логотипом "..........", в обумовлених Договором межах та на визначений Договором термін, а Ліцензіат зобов’язаний оплатити використання на умовах визначених взаємною згодою Сторін та викладених у Додатку до Договору.
 2. Передача невиключного права на трансляцію (використання) програмного продукту підтверджується Актом прийому-передачі , що укладається у двох примірниках, підписується уповноваженими особами Сторін.

Технічні параметри сигналу Ліцензіара.

 1. На момент підписання Договору режим мовлення Ліцензіара відповідає наведеним нижче параметрам:
 • супутник – ;
 • орбітальна позиція – ;
 • частота (лінія зв’язку "........") – ........... МГц;
 • поляризація (лінія зв’язку “...........”) – .................;
 • символьна швидкість – ..............;
 • корекція помилок – ...............

Права і обов’язки Ліцензіара.

 1. Ліцензіар має право:
 • на подальше використання на свій розсуд права на програмний продукт і логотип "..........", та надавати ліцензії на його використання (публічне сповіщення) третім особам на визначеній Договором території;
 • виключати чи замінювати будь–які програмні продукти що розповсюджує, без узгодження з Ліцензіатом;
 • змінювати технічні параметри сигналу повідомивши про це Ліцензіата не пізніше чим за 10 (десять) календарних днів до настання зазначених змін;
 • призупинити передачу сигналу в надзвичайних, аварійних ситуаціях;
 • запитувати та одержувати від Ліцензіата інформацію про хід виконання Договору, включаючи дані про якісні ознаки одержаних результатів;
 • проводити контроль щодо якості трансляції Ліцензіатом програмного продукту Ліцензіара протягом дії даного Договору;
 • самостійно, без узгодження з Ліцензіатом визначати спосіб, порядок та умови здійснення контролю трансляції програмного продукту Ліцензіара Ліцензіатом;
 • усно, письмово або за допомогою засобів електронної передачі даних (електронна пошта, факс, тощо) повідомляти Ліцензіата про виявлені недоліки програмного продукту який розповсюджується і вимагати їх усунення;
 • у разі трансляції програмного продукту неналежним чином - заборонити трансляцію програмного продукту (призупинити дію Ліцензії за цим Договором) Ліцензіатом до виправлення недоліків;
 • порушити питання про припинення дії Договору, якщо Ліцензіат не усуне недоліки з трансляції програмного продукту, або протягом 10 (десяти) календарних днів не підписав Акт виконаних робіт;
 • з урахуванням вимог чинного законодавства визначити обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційними, і вимагати від Ліцензіата нерозголошення цих відомостей.
 1. Ліцензіар зобов’язаний:
 • здійснювати мовлення з додержанням вимог державних стандартів і технічних параметрів;
 • усно (телефоном), письмово або за допомогою засобів електронної передачі даних (електронна пошта, факс, тощо) в встановлені Договором строки, а в невідкладних випадках негайно, повідомляти Ліцензіата про призупинення та припинення передачі програмного продукту;
 • відповідно до запиту Ліцензіата направляти йому за допомогою електронної пошти або факсу розклад мовлення. Вказаний в даному пункті розклад являє собою технічний варіант і не призначений для публікації в засобах масової інформації без згоди Ліцензіара;
 • відповідно до запиту Ліцензіата своєчасно забезпечувати його інформацією та документами, що стосуються предмету Договору і необхідні для виконання умов Договору;
 • відповідно до запиту Ліцензіата приймати участь у проведенні дій та процедур, необхідних для виконання умов Договору, які вимагають такої участі з боку Ліцензіара;
 • підписувати Акт виконаних робіт у разі належної трансляції Ліцензіатом програмного продукту Ліцензіара.

Права і обов’язки Ліцензіата.

 1. Ліцензіат має право:
 • робити запити і одержувати необхідні документи, що мають відношення до предмету Договору та знаходяться у Ліцензіара або у третіх осіб;
 • припиняти і призупиняти трансляцію (використання) програмного продукту Ліцензіара виключно з підстав вказаних в Договорі, та на термін необхідний для проведення профілактичних заходів, пов’язаних з технічним обслуговуванням кабельної мережі.
 1. Ліцензіат зобов’язаний:
 • почати трансляцію програмного продукту на протязі 7 (сім) календарних днів з моменту підписання Договору та Акту прийому-передачі Ліцензії;
 • використовувати програмний продукт та логотип (знак для товарів та послуг) Ліцензіара ".........." тільки в межах, визначених Договорм;
 • здійснювати розрахунки за надане невиключне право на трансляцію (використання) програмного продукту;
 • забезпечувати безперервну якісну трансляцію програмного продукту Ліцензіара на ___ каналі відкритого пакету мовлення;
 • не використовувати будь-який програмний продукт, знаки для товарів і послуг Ліцензіара як цілком так і частками (проводити фіксацію, відтворення, розповсюдження тощо);
 • у випадку зміни Ліцензіаром технічних параметрів сигналу, нести всі витрати, пов’язані з доставкою сигналу Ліцензіара глядачам;
 • повідомляти Ліцензіару дані про кількість абонентів, які мають право користування мережею Ліцензіата;
 • здійснювати трансляцію програмного продукту Ліцензіара належним чином в повному обсязі, зі збереженням знаку для товарів і послуг Ліцензіара. Оплату за рекламу, що включена до програмного продукту отримує Ліцензіар;
 • повідомляти про будь–які зміни та переоформлення ліцензій, дозволів та інших документів, що стосуються умов виконання Договору;
 • повідомляти Ліцензіара в разі отримання скарг чи пропозицій стосовно програмного продукту;
 • заздалегідь сповіщати Ліцензіара про проведення профілактичних заходів, пов’язаних з технічним обслуговуванням кабельної мережі;
 • не розголошувати будь–які відомості, що становлять предмет Договору;
 • повідомляти Ліцензіару на його вимогу всі відомості про хід виконання Договору і, за необхідності, надавати Ліцензіарові документи, що стосуються Договору.

Терміни дії.

 1. Термін дії Договору складає 1 (один) рік з моменту підписання Договору Сторонами. Якщо жодна з Сторін за 1 (один) місць до закінчення дії Договору не заявить про його припинення, Договір вважається продовженим на той же термін (1 рік) і на тих же умовах.
 2. Термін дії Ліцензії відповідає терміну дії Договору. При продовженні Договору продовжується термін дії ліцензії.
 3. Трансляція програмного продукту Ліцензіаром припиняється у випадках анулювання, призупинення та втрати чинності ліцензії на здійснення певного виду діяльності.
 4. Трансляція програмного продукту Ліцензіаром призупиняється у випадках проведення профілактичних робіт, виникнення надзвичайних, аварійних ситуацій. Дозвіл на використання програмного продукту призупиняється у разі трансляції програмного продукту неналежним чином - Ліцензіатом до виправлення недоліків.
 5. Трансляція програмного продукту Ліцензіатом припиняється у випадках анулювання, призупинення та втрати чинності ліцензії на здійснення певного виду діяльності, закінчення терміну дії та розірвання Договору.
 6. Трансляція програмного продукту Ліцензіатом призупиняється у випадках проведення профілактичних робіт та виникнення аварійних ситуацій.
 7. Термін дії Договору автоматично продовжується на термін тимчасового призупинення трансляції програмного продукту.

Документи, що підтверджують виконання зобов’язань.

 1. Документом, що підтверджує передачу Ліцензіатові Ліцензії на трансляцію програмного продукту Ліцензіара, є Акт приймання–передачі Ліцензії, який складається та підписується уповноваженими на це відповідним чином представниками Сторін разом з підписанням Договору.
 2. Документом, що підтверджує виконання зобов’язань Сторонами належним чином, є Акт виконаних робіт, який складається та підписується уповноваженими на це відповідним чином представниками Сторін не пізніше 3-х (три) днів з моменту надходження грошових коштів, перерахованих Ліцензіатом, на поточний рахунок Ліцензіара.

Сума Договору і порядок розрахунків.

 1. Вартість Ліцензії на місяць, а також порядок сплати послуг регулюется Додатком, якій е невід'ємною частиною Договору.
 2. Ліцензіар надає Ліцензіатові рахунки-фактури.
 3. Рахунки підлягають оплаті протягом 3 (три) календарних днів після їх одержання Ліцензіатом.
 4. Оплата здійснюється шляхом перерахування Ліцензіатом грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара.
 5. Ліцензіар є платниками податку на прибуток на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.
 6. Днем оплати вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара.

Відповідальність Сторін.

 1. За прострочення в оплаті Ліцензіат сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, від нарахованої суми за кожний календарний день прострочення.
 2. У разі невиконання Ліцензіатом його зобов’язань щодо трансляції програмного продукту Ліцензіара, або неправомірне використання логотипу "..........", Ліцензіат сплачує Ліцензіару штраф у розмірі 10 000 грн. (десять тисяч гривень) та всі спричинені збитки.
 3. У випадку невиконання чи неналежного виконання Ліцензіатом зобов’язань, що передбачені Договором, Ліцензіар має право призупинити виконання своїх зобов’язань по Договору.
 4. У випадку тривалого (понад 10 календарних днів) або повторного порушення Ліцензіатом умов Договору щодо зобов’язань Ліцензіата, Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Ліцензіата.
 5. Сторони не несуть відповідальності у випадках, якщо невиконання або часткове невиконання умов Договору обумовлено недосконалістю законодавства України, або якщо його зміни призвели до неможливості виконання умов Договору.

Повідомлення.

 1. Будь-які повідомлення, заяви, попередження, претензії повинні бути виконані в письмовій формі і вручені під розписку, або надіслані рекомендованим або цінним листом, чи передані по факсимільному апарату або засобами електронної пошти.
 2. Вимога зацікавленої Сторони підтвердити ідентичність з оригіналом повідомлення, заяви, попередження та/чи претензії, отриманої з використанням електронних засобів, повинна бути задоволена Стороною, до якої пред’явлена вимога, протягом 5 (п’ять) днів з дати її одержання.
 3. Повідомлення, вказані в п. 10.1., які вимагають доведення до іншої Сторони повинні бути надіслані іншій Стороні не пізніше 3 (три) днів з моменту настання обставин, а в невідкладних випадках негайно.

Вирішення спорів.

 1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь–який спір шляхом переговорів та в досудовому порядку.
 2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення до .......................

Форс–мажорні обставини.

 1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.
 2. Сторона, яка посилається на такі обставини, зобов’язана негайно (в термін від 1 до 10 календарних днів -в залежності від обставин) повідомити іншу Сторону про виникнення цих обставин. Факт і момент виникнення таких обставин підтверджується Торгово–Промисловою Палатою України.
 3. По завершенню таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
 4. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

Прикінцеві положення.

 1. Всі положення даного Договору є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої згоди іншої Сторони.
 2. Договір складено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін.
 3. Всі домовленості та угоди, які раніше були укладені між Сторонами з цього ж приводу в письмовій або усній формі вважати такими, що втратили свою чинність.
 4. У разі зміни місцезнаходження та/або реквізитів, Сторони повинні повідомити про таку зміну в термін 10 (десяти) діб з моменту настання таких змін.
 5. Доповнення та зміни до цього Договору мають силу, якщо вони укладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це відповідним чином представниками Сторін.
 6. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
 7. Зобов’язання припиняються їх належним виконанням у повному обсязі.
 8. Договір може бути достроково припинено з наступних підстав:
 • в випадках, передбачених Договором;
 • якщо обставини, що передбачені розділом 12 Договору тривають не менше, ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів;
 • у випадку закінчення строку дії, анулювання ліцензії на право користування каналом мовлення, використання частоти;
 • за згодою Сторін;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Адреси та реквізити Сторін.

Поняття, види і предмети ліцензійних договорів

Ліцензійні договори значно відрізняються від інших комерційних контрактів, зокрема від найбільш розповсюджених на міжнародному ринку експортно-імпортних угод, а на внутрішньому ринку — від договорів закупівлі-продажу і постачання товарів.

Ліцензійний договір ця угода, відповідно до якої власник науково-технічних досягнень, винаходів, ноу-хау, промислових зразків, товарних знаків і взаємозалежних з ними науково-технічних і інших знань — ліцензіар передає і дозволяє використовувати їх своєму контрагенту — ліцензіатові в обумовлених угодою межах і на певний строк, а останній зобов’язується вносити обумовлені платежі і виконувати інші зобов’язання, передбачені договором.

Закони України про захист об’єктів промислової власності передбачують обов’язкову реєстрацію ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на патент у Укрпатенті. Без реєстрації такі договори вважаються недійсними, тобто не роблять юридичної дії у відношенні третіх осіб.

Порядок реєстрації ліцензійних договорів установлений Правилами розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, товарного знака.

Загальні вимоги до договорів про передачу прав на об’єкти промислової власності наступні. На реєстрацію представляється 2 екземпляри належним чином оформленого договору, що містить усі необхідні реквізити, справжні підписи і печатки.

Ліцензійний договір як мінімум повинний містити наступні умови:

 • визначення сторін;
 • предмет договору;
 • обсяг переданих прав;
 • термін дії договору;
 • територія дії договору;
 • розмір винагороди.

Для виключення можливих суперечок рекомендується заздалегідь обмовити поняття термінів, що можуть бути подвійно витлумачені, і розкрити їхній зміст для однозначного розуміння.

Предметом ліцензійних договорів, як правило, є:

 • науково-технічні досягнення, захищені патентом на винахід;
 • промислові зразки;
 • товарні знаки;
 • право на комерційне використання перерахованих вище об’єктів;
 • науково-технічні досягнення, що містять ноу-хау; ноу-хау в області організації, керування, економіки, комерції і т.п.

За обсягом переданих прав ліцензійні договори можна розділити на наступні:

 • проста ліцензія;
 • виняткова ліцензія;
 • повна ліцензія;
 • субліцензія.

Проста ліцензія — договір по, якому власник науково-технічних досягнень, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, ноу-хау і взаємозалежних з ними прав передає і дозволяє використовувати їх ліцензіатові на визначеній території і на певний строк, залишаючи за собою право самому використовувати предмет угоди чи продавати аналогічні ліцензії третім особам.

Виняткова ліцензія — договір по, якому власник науково-технічних досягнень, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, ноу-хау і взаємозалежних з ними прав передає і дозволяє використовувати їх ліцензіатові на визначеній території і на певний строк одноосібно, відмовляючись від права самому використовувати предмет угоди чи продавати аналогічні ліцензії третім особам у тих же межах.

Повна ліцензія - договір по, якому власник науково-технічних досягнень, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, ноу-хау і взаємозалежних з ними прав передає і дозволяє використовувати їх ліцензіатові на визначеній території і на певний строк без яких-небудь обмежень, цілком відмовляючись від їхнього використання на той же термін.

Субліцензія - різновид простих і виняткових ліцензій, що відрізняється від останніх тем, що укладає їхній контрагент-ліцензіат, що купив первісну ліцензію. За умовами й обсягом переданих прав субліцензія цілком залежить від спочатку укладеного ліцензійного договору. Ліцензіати, що одержали просту ліцензію, передавати субліцензію не мають права.

Термін дії. Ліцензійні угоди укладаються на певний строк, як правило, це термін морального старіння предметів ліцензійних угод.

Територія дії договору. Тому що ліцензіар і ліцензіат прагнуть не допустити чи звести до мінімуму конкуренцію між собою, вони включають у ліцензійну угоду умови, що обмовляють надання ліцензіатові визначеної території, на якій йому надається право виробництва і збуту ліцензійної продукції.

Розмір винагороди. Визначення розміру винагороди за ліцензію — одна із самих складних проблем. Як правило, рекомендується до початку переговорів і ліцензіарові і ліцензіатові визначити прийнятну для них вилку максимальної і мінімальної ціни, при яких продаж чи покупка ліцензії будуть доцільні. На разміри цін діє цілий ряд факторів (технічних, економічних, правових і т.п.), вплив яких у різних ліцензійних договорах виявляються не однаково.

У ліцензійній угоді рекомендується також обмовити гарантії і відповідальність сторін, забезпечення конфіденційності, умови вирішення спорів і розірвання договору.