"ЗАРЕЕСТРОВАНО"
Міністерством юстиції України

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Установчими зборами
" ........... "
......... 20 .... року (Протокол №1)

 

СТАТУТ
Всеукраїнської громадської організації
" .................. "

     

м. Київ, 20 ... рік

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Всеукраїнська громадська організація " .................. " є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
 2. Всеукраїнська громадська організація " ..................... " (далі "Організація") створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про об’єднання громадян", іншими законодавчими актами та цим Статутом.
 3. Організація поширює свою діяльність на територію України.
 4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі.
 5. Повна назва Організації: українською мовою – Всеукраїнська громадська організація "......".
 6. Скорочена назва: українською мовою – ВГО " ........... ".
 7. Юридична адреса Організації: ...............

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції України згідно з чинним законодавством України.
 2. Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
 3. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
 • представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;
 • отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління з питань розвитку фаху громадських зв’язків відповідно до статутної діяльності Організації;
 • поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету;
 • засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.
 1. Організація має печатку та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Президією. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
 2. Діяльність Організації не обмежується строком.
 3. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Організації.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
 2. Основними завданнями Організації є:
 • сприяння формуванню дієвої та авторитетної галузі фахівців зі зв’язків із громадськістю відповідно до загальнодемократичних цінностей, професійних та етичних засад міжнародних організацій з паблик рілейшнз;
 • сприяння створенню позитивного іміджу та репутації професії фахівців із зв’язків із громадськістю у широкої громадськості, інвесторів, роботодавців, керівників організацій, органів державної влади України;
 • утвердження у роботі членів Організації професійних та етичних стандартів, затверджених Організацією;
 • інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації у галузі зв’язків із громадськістю;
 • сприяння забезпеченню високого рівня підготовки та підвищення кваліфікації фахівців зі зв’язків із громадськістю у навчальних закладах України;
 • сприяння розвитку зв’язків Організації з міжнародними та національними професійними організаціями у галузі зв’язків із громадськістю;
 • створення ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Організації.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Статутні органи Організації обираються на чотири роки та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.
 2. Загальні збори - вищий орган управління Організації.
 3. Правління - орган Організації, який діє між Загальними зборами.
 4. Ревізійна комісія - орган Організації, завданням якого є здійснення фінансового контролю.
 5. Виконавча дирекція ("Дирекція") - виконавчий орган Організації, це штатний апарат, який здійснює виконання статутних завдань Організації, рішень Загальних зборів та Правління.
 6. Структурні підрозділи Організації - Комісії з профільних питань розвитку Організації.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

 1. Загальні збори членів Організації є вищим керівним органом Організації. Загальні збори проводяться не рідше ніж один раз на чотири роки. Головує на Загальних зборах - Президент Організації, або за його дорученням Віце-Президент або Перший Віце-Президент.
 2. Скликання Загальних зборів (в тому числі і позачергових) здійснюється на вимогу більш ніж 75 відсотків членів Організації, Правління, Ревізійної комісії на підставі рішення Президії Організації.
 3. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам Організації за двадцять днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.
 4. Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Організації надсилають до Правління не пізніше, ніж за десять днів до дати скликання Загальних зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління. Загальні збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.
 5. Загальні збори в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Організації, що беруть участь (представлені) на Загальних зборах.
 6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні делегати Організації, які в сукупності мають не менше ніж 60 відсотків голосів. Кожен делегат Організації має один голос. Члени Організації, можуть брати участь у Загальних зборах через своїх делегатів. Рішення про надання права голосу делегату для участі в голосуванні та прийнятті рішень на Загальних зборах приймається на загальних зборах місцевого осередку.
 7. Колективні члени Організації беруть участь у Загальних зборах через свого делегата.
 8. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь яких питань статутної діяльності Організації. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції. Принципи та правила розгляду питань Правлінням та прийняття по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних зборів.
 9. До виключної компетенції Загальних зборів Організації належать такі питання:
 • визначення основних напрямків статутної діяльності Організації;
 • затвердження статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;
 • обрання та відкликання Президента Організації, Першого Віце-Президента Організації та Віце-Президента Організації;
 • обрання персонального складу Правління терміном на 4 роки;
 • обрання та відкликання членів Ревізійної комісії терміном на 4 роки;
 • затвердження звітів Президента та Ревізійної комісії про діяльність у поточному році;
 • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Президенту Організації; Віце-Президентам Організації;
 • реалізація права власності Організації;
 • прийняття рішень про припинення діяльності Організації.
 1. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них подано 2/3 голосів присутніх на них делегатів Організації.
 2. Робота Загальних зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Президентом Організації та секретарем, призначеним Президентом Організації для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних зборів здійснюється Дирекцією.
 3. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

ПРАВЛІННЯ

 1. Правління – орган Організації, який діє між Загальними зборами та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Організації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.
 2. Членами Правління є Президент Організації, Перший Віце-Президент та Віце-Президент.
 3. Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше ніж раз у півроку.
 4. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Правління, Президента Організації, Першого Віце-Президента чи Ревізійної комісії.
 5. Керівництво роботою Правління здійснює Президент Організації, а у його відсутність – Перший Віце-Президент.
 6. Засідання Правління вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 60 відсотків його членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів членів Правління.
 7. В разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Правління, що скликається, для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом листування. У цьому випадку кожен член Правління своє рішення викладає (посвідчує) у письмовому вигляді. Рішення, прийняте у такому порядку є чинним, якщо у голосуванні взяли участь всі члени Правління.
 8. Засідання Правління протоколюються. Протоколи засідань Правління підписуються Президентом Організації та секретарем, який ним призначається для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Правління здійснюється Дирекцією.
 9. Рішення, прийняті Правлінням, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.
 10. До виключної компетенції Правління належить вирішення наступних питань:
 • затвердження планів статутної діяльності Організації та результатів їх виконання;
 • затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Організації;
 • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Виконавчому директору та посадовим особам Організації;
 • затвердження положення про Дирекцію;
 • прийняття рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);
 • затвердження розмірів вступних та членських внесків членів Організації, а також вирішення інших фінансових питань;
 • затвердження Положень про профільні комісії з питань розвитку Організації;
 • прийняття у члени Організації;
 • затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Організації;
 • вирішення питань нагородження та заохочення членів Організації.
 1. Прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Організації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Дирекція є виконавчим органом Організації, який здійснює виконання статутних завдань, регламентуючих документів Організації, рішень Загальних зборів, Правління та здійснює поточну діяльність Організації.
 2. Дирекція утворюється Правлінням за поданням Президента Організації. Керівництво Дирекцією здійснює Виконавчий директор, якого призначає Президент Організації.
 3. Виконавча Дирекція здійснює свою діяльність у відповідності до Положення, затвердженого Правлінням Організації.
 

МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ

 1. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік.
 2. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим статутом та положеннями прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Правлінням Організації.
 3. Місцеві осередки для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку.
 4. Без прав юридичної особи - місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Організації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами та їм підзвітна, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.
 2. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Організації.
 3. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Організації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
 4. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Організації, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.
 5. Члени Правління та Дирекції не можуть бути членами Ревізійної комісії.
 6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Правлінням Організації.

ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

 1. Президент та його Віце-Президенти обираються Загальними зборами на чотири роки у відповідності з цим Статутом та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.
 2. Президент Організації здійснює керівництво роботою Організації.
 3. Президент Організації:
 • без довіреності представляє Організацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;
 • укладає від імені Організації угоди, контракти;
 • видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;
 • видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Організації документи;
 • здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Організації;
 • підписує всі офіційні, фінансові та банківські документи;
 • має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Організації;
 • укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Організації.
 1. Перший Віце-Президент Організації є заступником Президента Організації. Він виконує обов’язки Президента Організації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Перший Віце-Президент Організації діє за дорученням, але не більше ніж протягом трьох місяців. Для подовження строку повноважень необхідно рішення не менш 3/4 членів Правління Організації. У разі, якщо Президент Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом п’яти місяців Перший Віце-Президент за дорученням Правління скликає позачергові збори Організації для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.
 2. Віце-Президенти Організації мають виконувати окремі повноваження Президента Організації за його дорученням, або за дорученням Правління.
 3. Виконавчий директор здійснює наступні функції:
  Керує Дирекцією в межах його повноважень та несе персональну відповідальність за її діяльність.
  Організовує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації.
  Забезпечує інформаційний зв'язок між Організацією та її членами, іншими організаціями.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним та може бути колективним.
 2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які мають закінчену вищу освіту та професійна діяльність, яких безпосередньо пов’язана із систематичним виконанням спеціалізованих функцій у галузі зв’язків із громадськістю з практичним досвідом не менше 2 років. Відповідність практичного досвіду та кваліфікації спеціаліста, який подає заяву на вступ до Організації, вимогам членства у Організації підтверджується на основі рекомендацій членів Організації.
 3. Колективними членами Організації можуть бути колективи юридичних осіб, які спеціалізуються виключно на наданні послуг у галузі зв’язків із громадськістю, відповідність кваліфікації яких вимогам членства у Організації підтверджується на основі рекомендацій двох членів Організації.
 4. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.
 5. Індивідуальні та колективні члени подають на розгляд Президента Організації заяву в довільній формі про бажання вступу. Колективні надають також рішення трудового колективу про вступ до Організації.
 6. Після попереднього розгляду всіх наданих документів Президент Організації передає їх на розгляд членам Правління Організації. Рішення про прийом членів приймає Правління Організації ..... голосів. Рішення про прийом у члени Організації набуває чинності після сплати членом вступного внеску. Розмір вступного внеску затверджують Загальні збори Організації.
 7. Індивідуальний або колективний член Організації керується Статутом та іншими документами Організації, приймає участь у діяльності Організації, регулярно сплачує членські внески у встановленому в Організації об’ємі та порядку. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюють Загальні збори Організації.
 8. Порядок вступу та виходу із Організації регулюється також положенням, затвердженим Правлінням.
 9. Права члена Організації:
 • обирати та бути обраним до складу керівних органів;
 • одержувати необхідну інформацію про діяльність Організації та її керівних органів;
 • вносити пропозиції щодо діяльності Організації на розгляд Загальних зборів і Правління;
 • приймати участь у вирішенні питань діяльності Організації на Загальних Зборах або у складі її керівних органів;
 • звертатися до керівних органів Організації щодо захисту своїх інтересів;
 • користуватись в межах Організації всіма видами допомоги безкоштовно;
 • вільно виходити з членів Організації.
 1. Обов’язки члена Організації:
 • брати активну інтелектуальну участь у діяльності Організації;
 • дотримуватися положень Статуту Організації;
 • регулярно сплачувати членські внески.

ВИКЛЮЧЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ. ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

 1. Будь-який член Організації може бути виключений з Організації у наступних випадках:
 • за несплату членських внесків чи у разі наявності інших боргів перед Організацією;
 • внаслідок порушення цього Статуту, документів, регламентуючих діяльність Організації.
 1. Рішення про виключення члена Організації приймається Правлінням.
 2. Правління може тимчасово припинити членство у Організації.

ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Відповідно до чинного законодавства Організація може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.
 2. Організація може набувати право власності на кошти та майно, передане їй державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, матеріальні цінності, набуті у відповідності з чинним законодавством.
 3. Постійним джерелом формування власних ресурсів Організації є:
 • членські та вступні внески;
 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внески від спонсорів.
 1. Організація має право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої діяльності заснованих нею підприємств.
 2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їх компетенції.
 3. Організація, засновані нею підприємства, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ

 1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом - рішення з цих питань приймаються Загальними зборами.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
 2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Організації, присутніх на Загальних зборах. При цьому всі права та обов’язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників.
 3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Організації, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду.
 4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.
 5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.
 6. Кошти та інше майно Організації, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.
 7. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами Організації та в 5-денний термін повідомляються реєструючому органу.