Договір постачання товару

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

ПОСТАЧАЛЬНИК: ......., в особі ........, що діє на підставі, з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: ........, в особі ..............., що діє на підставі ......, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується виготовляти та систематично постачати і передавати у власність (повне господарське відання) ПОКУПЦЮ певний товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах Даного Договору.
 2. Предметом постачання є наступний товар:
 • ..............
 • ..............
 • ..............

ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ

 • .............
 • .............
 • .............

АСОРТИМЕНТ

 1. Асортимент товару передбачається у специфікації, яка додається до Даного Договору (Додаток • 1 до Даного Договору).
 2. У випадку необхідності для ПОКУПЦЯ змінити деякі позиції з асортименту товару, що постачається, він зобов'язаний подати ПОСТАЧАЛЬНИКУ нову специфікацію для узгодження у строк ....... до настання нового терміну постачання.
 3. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції ПОКУПЦЯ, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК протягом ........ після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.

ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

 1. Якість та комплектність товару, що постачається, повинна відповідати ........
 2. Підтвердженням якості та комплектності з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є ..........
 3. Додаткові до комплекту вироби ..............
 4. Узгодження між сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог щодо якості та комплектності, не передбачених цим Договором, здійснюється сторонами в окремому порядку.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

 1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом ......... з моменту ........
 2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі, налагоджуванні та експлуатації у період гарантійного строку виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА обов'язковий.
 3. Термін усунення недоліків або заміни товару (доукомплектовування) здійснюється протягом ....... з моменту виявлення дефектів.

ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

 1. Товар повинен бути поставлений ПОКУПЦЮ не пізніше ...... числа першого місяця відповідного періоду постачання.
 2. ПОСТАЧАЛЬНИК має право на дострокове постачання кожної партії товару з обов'язковим повідомленням ПОКУПЦЯ про це в термін ........ з моменту її відвантаження (може бути передбачена інша умова).

ЦІНА

 1. ПОКУПЕЦЬ оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товар за ціною, передбаченою у специфікації, яка додається до Даного Договору.
 2. Ціни в специфікації за Договором зазначені без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку протягом...... з моменту ........ (може бути передбачена передоплата).
 2. Порядок оплати: .............
 3. Форма розрахунків: ............
 4. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА про здійснення платежу в термін ..... з моменту ....... шляхом .........

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

 1. Постачання здійснюється на умовах: .........
 2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: ..............
 3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: ...............

ПУНКТ ПОСТАВКИ

 1. Пунктом постачання товару за Даним Договором є: ............

ТАРА І ПАКУВАННЯ

 1. Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його на період постачання до прийняття товару ПОКУПЦЕМ.
 2. Товар повинен бути затарений наступним чином: .............
 3. Товар повинен бути спакований наступним чином: ............
 4. Вартість тари та пакування входить (не входить) до ціни товару.
 5. Порядок та строки повернення тари: ............
 6. Умови розрахунків при поверненні тари: ............

МАРКУВАННЯ

 1. Товар повинен бути промаркований наступним чином: ...........

ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

 1. Пункт відвантаження: ..............
 2. Терміни відвантаження: протягом ........ з моменту ............
 3. Вид транспорту: ...............
 4. Мінімальною нормою відвантаження ........... транспортом є ............
 5. Особливості відвантаження: .............
 6. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен повідомити ПОКУПЦЯ про відвантаження в термін ....... з моменту ...... шляхом ............

ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

 1. Передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті поставки.
 2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.
 3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом ........ з моменту ..........

ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до ..........
 2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за ............ до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк .........

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. ПОКУПЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність: за ........ штрафна неустойка в розмірі ......... % від суми .............
 3. ПОСТАЧАЛЬНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: за ......... штрафна неустойка в розмірі ........ % від суми ...........
 4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ..........
 5. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну відповідальність: ..........

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

 1. .............
 2. .............

РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

 1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду чи вказати порядок формування цього третейського суду).
 2. Сторони визначають,що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом ......... днів з моменту отримання претензії.

ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

 1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим укладанням письмового документа.
 2. Жодна із сторін не має права передавати своїправаза Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

 1. Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
 • ПОСТАЧАЛЬНИК: .......... телефон ..........
 • ПОКУПЕЦЬ: .......... телефон ..........

ОСОБЛИВІ УМОВИ

 • ............
 • ............

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
 2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством (або зазначається конкретний нормативний документ).
 3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН